Ref.65503

Cornellà de Llobregat

Presencial

LLOC: CCOO Cornellà.
- CTRA d'Esplugues 68

INICI: 28-06-2018
FINAL: 31-07-2018

DURADA: 90 Hores

HORARI: dilluns, dimarts, dimecres i dijous de 16:15 a 20:45 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email

ENTITATS
SUBVENCIONADORES

Consorci.pngSPEE.png
3872
5317
Descarrega la informació del curs aqui.Descarrega mes informació del curs aqui.

Agents del procès comunitari

agents-del-proces-comunitari-65503

- Estar en possessió del títol de Batxillerat.
- Estar en possessió d’un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o mòduls formatius i/o del Certificat de Professionalitat al que es vulgui accedir.
- Estar en possessió d’un Certificat de Professionalitat de nivell 2 de la mateixa família i àrea Professional.
- Acomplir amb el requisit acadèmic d’accés als cicles formatius de grau superior, o bé haver superat les corresponents proves d’accés regulades per les administracions educatives.
- Tenir superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o de 45 anys.
- Tenir els coneixements formatius o professionals suficients que permeten cursar amb aprofitament la formació.

Aquesta acció es correspon amb el mòdul formatiu "Agents del procés comunitari" del certificat de professionalitat Dinamització comunitària

Establir i mantenir relació amb els principals agents comunitaris: població, tècnics i administracions, dinamitzant la relació recíproca entre ells.

- Identificar les i els diferents agents socials existents a la comunitat establint mecanismes de contacte i coordinació amb ells.
- Identificar espais de trobada, per facilitar l'apropament i comunicació.
- Aplicar procediments per identificar demandes dels agents i les xarxes socials que permetin promoure intervencions conjuntes relacionades amb la informació obtinguda.

mes...

-Funcions i competències dels agents socials en l'acció comunitària
-Aplicació de la psicologia social en el procés comunitari
-Aplicació d'eines i instruments d'anàlisi de la informació en la gestió d'agents del procés comunitari

Prova teòrica-pràctica consistent en la resolució d’un estudi de cas, on l’alumne haurà de valorar, realitzar una intervenció i preparar una presentació, tenint en compte els coneixements adquirits durant el curs:

Criteris de valoració: s’avaluarà amb una puntuació de l’1 al 10. Es considerarà aprovat a partir del 5; atenent als següents criteris:

- Aplicació dels coneixements desenvolupats al llarg del curs
- Claredat dels objectius de la seva presentació
- Claredat dels continguts de la seva presentació
- Coneixement del tema
- Tenir cura vers l’aparença de la seva presentació
Durada i lloc de realització: 3 hores, a l’aula.

Temporització: un cop impartides el 85% de les hores lectives del mòdul.

La puntuació final serà la mitjana entre la prova teòrica i la prova pràctica.

La qualificació final, sempre que l’alumne hagi aprovat la prova final, s’obtindrà mitjançant la suma de la qualificació d’avaluació continua ponderada en un 30% del total, i de la qualificació d’avaluació final en un 70%, i és concretarà en suficient (5-6), notable (7-8) i excel•lent (9-10)

Conduent Acreditació Mòdul formatiu "Agents del procès comunitari" (MF1020_3)

RD/DECRET:721/2011 data:

ENTITATS
SUBVENCIONADORES

Consorci.pngSPEE.png
3872
5317
Descarrega la informació del curs aqui.Descarrega mes informació del curs aqui.