Ref.67010

Girona

Presencial

LLOC: IES MONTILIVI.
- AV MONTILIVI 125

INICI: 10-09-2018
FINAL: 07-11-2018

DURADA: 75 Hores

HORARI: dilluns, dimecres i divendres de 18:00 a 21:00 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email

ENTITATS
SUBVENCIONADORES

Consorci.pngSPEE.png
Descarrega la informació del curs aqui.

Alemany A.1.A.

alemany-a-1-a-67010

- Aconseguir un nivell elemental de comprensió oral i escrita i en expressió i interacció oral i escrita que permeti als alumnes
intercanvis comunicatius molt simples i controlats sobre temes familiars i habituals destinats a satisfer necessitats de tipus
immediat, amb parlants que s'esforcen a fer-se entendre.

Aquest programa formatiu proporcionarà als alumnes la formació i l'aprenentatge en llengua alemanya necessària perquè puguin
presentar-se a les proves d'acreditació oficial del nivell A1 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL).

Competències pragmàtiques: funcional i discursiva.
Comprensió oral
- Identificar la intenció comunicativa, la idea principal i els punts principals de missatges orals breus sobre temes familiars i de la vida quotidiana, emesos en situació de comunicació.
Directa, molt a poc a poc, amb pauses i amb possibilitat de repeticions o aclariments.
- Comprendre el sentit global i confirmar detalls predictibles en textos orals breus i senzills, emesos per mitjans tècnics i articulats, en bones condicions acústiques, molt a poc a poc, amb claredat, pauses i sent possible la repetició.
Expressió oral
- Realitzar intervencions breus i senzilles, però que resultin comprensibles, adequades i coherents, relacionades amb els seus interessos i amb les necessitats de comunicació més immediates previstes a la programació, en un registre neutre, amb pauses i interrupcions considerables, amb un repertori i control molt limitat dels recursos lingüístics i recorrent al suport gràfic i de comunicació gestual.
Comprensió escrita
- Captar la intenció comunicativa, el sentit global, els punts principals, la información específica predictible i el registre formal o informal de textos breus i senzills en llengua estàndard, recolzant-se en la informació
visual i el context.
Expressió escrita
- Oferir informació personal per escrit, emplenar formularis senzills i transcriure informació.
- Escriure missatges i textos breus i senzills, relatius a aspectes quotidians concrets, adequats a la situació de comunicació, amb una organització i cohesió elemental, un registre neutre i un control molt limitat dels recursos lingüístics.
Interacció oral i escrita
- Participar en converses senzilles relacionades amb situacions de comunicació habituals, sempre que el interlocutor parli a poc a poc, amb claredat i es puguin sol•licitar aclariments o repeticions.
- Comprendre i escriure missatges i textos breus de caràcter personal i social, adequats a la situació de comunicació, utilitzant una organització elemental, un registre neutre i amb un control molt limitat dels recursos lingüístics.
Competència sociocultural i sociolingüística
- Familiaritzar-se amb els aspectes socials més rellevants de les situacions de la vida quotidiana i personal amb la finalitat de fer un ús bàsic apropiat de la llengua i adequat a la situació comunicativa.
- Reconèixer i utilitzar les formes de relació i tractament social més usuals, dins d'un registre estàndard.
- Comprendre els comportaments i valors diferents als propis que subjeuen en els aspectes socioculturals més quotidians i evidents.
Competència lingüística
- Utilitzar un repertori bàsic de lèxic i expressions relatives a les situacions i funcions més habituals previstes en aquest programa.
- Aconseguir un control molt limitat dels recursos lingüístics, amb els possibles errors sistemàtics propis del nivell.
Competència estratègica
- Desenvolupar estratègies de treball personal i autònom utilitzant diverses fonts de comunicació i recursos, incloses les tecnologies de la informació i la comunicació, que permetin plantejar un aprenentatge al llarg
de la vida.
- Participar activament en el procés d'aprenentatge en col•laboració amb el formador i altres alumnes, progressant cap a un aprenentatge autònom.
- Avaluar les produccions pròpies i les dels altres, analitzant errors i dificultats

mes...

-Vocabulari
-Cultura dels països de parla alemanya
-Estructures gramaticals

Avaluació final: (simula l’examen oficial)

Prova teòrico-pràctica que contindrà les següents parts:
- Exercicis de gramàtica i de comprensió escrita
- Redaccions
- Exercici oral
- Exercicis de comprensió oral

Assistència i Aprofitament Aprofitament

ENTITATS
SUBVENCIONADORES

Consorci.pngSPEE.png
Descarrega la informació del curs aqui.