Ref.65510

Cornellà de Llobregat

Presencial

LLOC: INSTITUT ESTEVE TERRADES I ILLA.
- C/ BONAVISTA 70

INICI: 17-04-2018
FINAL: 28-06-2018

DURADA: 75 Hores

HORARI: dimarts i dijous de 18:00 a 21:30 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email

ENTITATS
SUBVENCIONADORES

Consorci.pngSPEE.png
Descarrega la informació del curs aqui.

Alemany nivell A1.B

alemany-nivell-a1-b-65510

Aquesta acció forma part d’un itinerari formatiu Alemany A1A, A1B, A2A i A2B.

Finalitzat l’itinerari s'hauran adquirit les habilitats següents:
• Fer anuncis i presentacions breus, preparades prèviament, sobre temes i activitats de la vida quotidiana.
• Participar amb una facilitat raonable i de forma eficaç en situacions de comunicació habituals i en converses curtes, amb la col•laboració d'una persona interlocutora.
• Reaccionar de forma adequada en intercanvis i transaccions breus i senzilles en situacions de la vida quotidiana.
• Escriure textos curts i senzills sobre necessitats personals i situacions de la vida quotidiana, seguint les convencions i formats adequats a cada tipus de text, i utilitzant frases simples connectades amb elements de cohesió bàsics.
• Comprendre l'essencial de missatges breus, clars i senzills, articulats amb claredat i certa lentitud en llengua estàndard, contextualitzats i sobre temes coneguts, per satisfer necessitats bàsiques.
• Extreure els punts principals i la informació detallada de textos orals emesos per mitjans audiovisuals o sense la presència de la persona emissora, en bones condicions acústiques i sempre que es pugui tornar a escoltar-ne alguns fragments.
• Comprendre les idees principals de textos curts, sobre temes habituals o familiars, amb l'ajut del context i del suport visual i icònic.
• Localitzar informació específica en textos de diversa tipologia, per satisfer necessitats bàsiques de la vida quotidiana.

-Continguts morfosintàctics
-Continguts fonètics i fonològics
-Continguts ortogràfics
-Continguts lèxics i semàntics

La prova final s’estructura tenint en compte les competències que l’alumne ha d’adquirir per tal d’obtenir el nivell inicial d’alemany (A1) segons el que estipula el Marc Europeu Comú de Referència de les llengües:

Comprensió escrita i ús de la llengua
Tipus de prova: lectura i comprensió d’un text (comprensió escrita) i 5 exercicis per valorar els coneixements gramaticals dels alumnes (ús de la llengua).
Durada: 1 hora i 20 minuts
Característiques: text on es comprova la capacitat de llegir i entendre un text, així com relacionar diverses informacions quotidianes (correus, postals, Internet...). Exercicis de gramàtica tipus: d’opció múltiple, de traduir i ordenar frases.
Puntuació: Cada una de las parts s’avaluaran de l’1 al 10, la nota resultant serà una mitjana de les dues proves.
Valoració: 25% del total de la prova

Expressió escrita
Tipus de prova: l’alumne haurà de realitzar una redacció.
Durada: 30 minuts
Característiques: redacció de 30 - 40 paraules sobre aspectes personals, hobbies, un tema d’actualitat, etc.
Puntuació: es valorarà de l’ 1 al 10.
Valoració: 25% del total de la prova

Comprensió oral
Tipus de prova: 5 exercicis de comprensió oral.
Durada: 20 minuts
Característiques: A partir de diferents audicions (converses curtes, missatges telefònic, etc), els alumnes realitzaran exercicis d’escollir la resposta correcta.
Puntuació: es valorarà de l’ 1 al 10 (2 punts per cada exercici)
Valoració: 25% del total de la prova

Expressió oral
Tipus de prova: consta de 2 exercicis d’expressió oral, es realitzaran en parelles.
Durada: 8-10 minuts
Característiques: respondre preguntes de tipus personal, intercanviar preguntes a partir de diversos enunciats entre els dos candidats.
Puntuació: Cada exercici tindrà un pes de 5 punts, la nota resultant serà la suma dels dos resultats.
Valoració: 25% del total de la prova.

L’examen final s’aprovarà amb una puntuació igual o superior a 5,5.

Assistència i Aprofitament Aprofitament

ENTITATS
SUBVENCIONADORES

Consorci.pngSPEE.png
Descarrega la informació del curs aqui.