Ref.77052

*** ONLINE ***

AULA VIRTUAL

INICI: 30-06-2021
FINAL: 28-07-2021

DURADA: 32 hores

HORARI: dilluns i dimecres de 17:45 a 21:15 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email
Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png
20722
Descarrega la informació del curs aqui.

Anàlisi d’estats financers

analisi-destats-financers-77052

Aquest curs s'impartirà totalment a través d'aula virtual mitjançant l'aplicació Teams.

El personal al servei de les administracions públiques només pot participar en les accions formatives transversals (Ordre EMO/218/2015).

- Interpretar adequadament la informació continguda en els diferents estats financers.

1. La informació comptable i els estats financers
1.1. Introducció a l'anàlisi dels estats financers
1.2. Balanç de situació
1.3. Pèrdues i guanys
1.4. Anàlisi economicofinancera

2. La preparació de les dades per a l'anàlisi
2.1. Anàlisis Patrimonial
2.2. Anàlisis de la Solvència
2.3. Anàlisis Financer
2.4. Anàlisis bursátil

3. Aplicació de l'anàlisi financera

4. Anàlisi econòmica
4.1. El compte de resultats i la rendibilitat
4.2. L'anàlisi econòmic.
4.3. Relació entre l'anàlisi econòmic i financer

5. Càlcul del 'cash flow' financer i generat
5.1. Tipus
5.2. Càlcul del cash flow

6. El fons de maniobra
6.1. Concepte
6.2. Anàlisi
6.3. Necessitats del fons de maniobra
6.4. Càlcul del fons de maniobra

7. Càlcul del palanquejament financer i operatiu
7.1. Concepte i la seva utilitat
7.2. El grau de palanquejament operatiu
7.3. Coeficients de palanquejament financer i operatiu
7.4. El càlcul

8. Punt mort
8.1. Què és el punt mort?
8.2. Elements per al seu càlcul. Despeses fixes i variables

La prova de coneixements teòrics tindrà un dels següents formats:
- Tipus test
- Preguntes breus

La prova de coneixements pràctics tindrà un dels següents formats, l’alumne haurà de demostrar que és capaç d’aplicar els coneixements adquirits i la normativa de referència realitzant:
- Un estudi de cas
- La redacció d’un informe
- Resolució d’exercicis comptables i financers o de càlcul de nòmines
- Una simulació d’una situació plantejada pel formador/a

Assistència i Aprofitament

Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png
20722
Descarrega la informació del curs aqui.