Ref.65522

Barcelona

Presencial

LLOC: Fundació Paco Puerto Barcelona.
- VIA Laietana 16-18 8è

INICI: 16-04-2018
FINAL: 04-07-2018

DURADA: 75 Hores

HORARI: dilluns i dimecres de 18:00 a 21:15 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email

ENTITATS
SUBVENCIONADORES

Consorci.pngSPEE.png

AULA

Aula teòrica<!--:ca-->Aula teòrica<!--:--><!--:es-->Aula teórica<!--:--><!--:en-->Aula teòrica<!--:-->més
Descarrega la informació del curs aqui.

Anglès A2.B

angles-a2-b-65522

Nivell Elementary.

- Superar l’examen de competència i nivell de la nostra entitat, i/o
- Acreditar haver superat el nivell A1 en els darrers dos anys: haurà de ser una titulació oficial, ja sigui de l’Escola Oficial d’Idiomes o de Cambridge i saber la nota (aquesta titulació estarà subjecta a la validació per part del responsable del curs).

Comprometre’s a:
- Cursar els dos nivells d’ Anglès A2 (A-B) (total 120 hores)
- Un treball i esforç personal d’aproximadament 10 hores setmanals fora de classe

Aquesta acció forma part d’un itinerari formatiu Anglès A1A, A1B, A2A i A2B

Finalitzat l’itinerari s'hauran adquirit les habilitats següents:
• Fer anuncis i presentacions breus, preparades prèviament, sobre temes i activitats de la vida quotidiana.
• Participar amb una facilitat raonable i de forma eficaç en situacions de comunicació habituals i en converses curtes, amb la col•laboració d'una persona interlocutora.
• Reaccionar de forma adequada en intercanvis i transaccions breus i senzilles en situacions de la vida quotidiana.
• Escriure textos curts i senzills sobre necessitats personals i situacions de la vida quotidiana, seguint les convencions i formats adequats a cada tipus de text, i utilitzant frases simples connectades amb elements de cohesió bàsics.
• Comprendre l'essencial de missatges breus, clars i senzills, articulats amb claredat i certa lentitud en llengua estàndard, contextualitzats i sobre temes coneguts, per satisfer necessitats bàsiques.
• Extreure els punts principals i la informació detallada de textos orals emesos per mitjans audiovisuals o sense la presència de la persona emissora, en bones condicions acústiques i sempre que es pugui tornar a escoltar-ne alguns fragments.
• Comprendre les idees principals de textos curts, sobre temes habituals o familiars, amb l'ajut del context i del suport visual i icònic.
• Localitzar informació específica en textos de diversa tipologia, per satisfer necessitats bàsiques de la vida quotidiana.

-Continguts morfosintàctics
-Continguts lèxics i semàntics

La prova final s’estructura igual que el model d’examen de Cambrigde nivell KET:

Bloc Reading (comprensió escrita)
Tipus de prova: consta de 5 exercicis de lectura i comprensió de textos. L’alumne haurà de contestar 35 preguntes repartides entre els 5 exercicis
Durada: 40 minuts
Característiques: lectura i comprensió de textos curts tipus notícies, missatges, enunciats, etc. i algun text llarg, amb l’objectiu de resoldre exercicis de relacionar conceptes, de veritat/fals i de seleccionar la resposta correcta entre diferents opcions
Valoració: 25% del total de la prova

Writing (expressió escrita)
Tipus de prova: consta de 4 parts amb exercicis d’expressió escrita i d’ús de la llengua. L’alumne haurà de contestar 21 preguntes repartides entre les 4 parts
Durada: 30 minuts
Característiques: exercicis d’emplenar espais buits i redacció d’1 missatge curt (nota, email o postal) de 25 – 35 paraules aproximadament, a partir d’unes instruccions que donarà el formador
Valoració: 25% del total de la prova

Listening (comprensió oral)
Tipus de prova: consta de 5 parts amb exercicis de comprensió oral. L’alumne haurà de contestar 25 preguntes repartides entre les 5 parts
Durada: 30 minuts
Característiques: Exercicis d’escollir la resposta correcta, de relacionar conceptes i d’omplir espais en blanc
Valoració: 25% del total de la prova

Speaking (expressió oral)
Tipus de prova: consta de 2 exercicis d’expressió oral, es realitzaran en parelles
Durada: 8-10 minuts
Característiques: respondre preguntes de tipus personal, intercanviar preguntes a partir de diversos enunciats entre els dos candidats
Valoració: 25% del total de la prova

L’examen final s’aprovarà amb una puntuació igual o superior a 7.

Assistència i Aprofitament Aprofitament

ENTITATS
SUBVENCIONADORES

Consorci.pngSPEE.png

AULA

Aula teòrica<!--:ca-->Aula teòrica<!--:--><!--:es-->Aula teórica<!--:--><!--:en-->Aula teòrica<!--:-->més
Descarrega la informació del curs aqui.