Ref.76769

*** ONLINE ***

MIXTA:
30 h aula virtual
30 h teleformació

INICI: 05-05-2021
FINAL: 28-06-2021

DURADA: 60 hores

HORARI: dilluns de 18:00 a 21:20 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email
Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png
18342

Valoració del curs

9,29

Persones formades

240
Descarrega la informació del curs aqui.

Anglès B.1.D.

angles-b-1-d-76769

Aquest curs s'impartirà en modalitat mixta, una part en aula virtual i l'altra mitjançant teleformació a través de la plataforma d'e-learning de Cambridge.

Nivell Pre-Intermediate
- Superar l’examen de competència i nivell de la nostra entitat, i/o
- Acreditar haver superat el nivell A2 en els darrers dos anys: haurà de ser una titulació oficial, ja sigui de l’Escola Oficial d’Idiomes o de Cambridge i saber la nota (aquesta titulació estarà subjecta a la validació per part del responsable del curs).

Comprometre’s a:
- Cursar els quatre nivells d’Anglès B1 (A-B-C-D) (total 180 hores)
- Un treball i esforç personal d’aproximadament 10 hores setmanals fora de classe

Es prioritzarà la participació d’aquelles persones que tinguin una necessitat clara d’acreditar el nivell B1 i, es comprometin a presentar-se a algun dels exàmens d’aquest nivell com el PET (Preliminary English Test). Les taxes d'aquest examen aniran a càrrec del/de la alumne/a.

Aquesta acció forma part d’un itinerari formatiu que té com a referència el decret 4/2009 que estableix l'ordenació i el currículum dels ensenyaments d'idiomes de règim especial dintre del Marc Europeu Comú de Referència, l’objectiu general del qual és capacitar els alumnes en l'ús efectiu del idioma com a vehicle de comunicació general, per tal que puguin comprendre i expressar-se de manera oral i escrita en llengua anglesa.

Aquest curs és una preparació per a l’examen oficial PET i va dirigit a persones amb un nivell intermedi alt d’anglès. El curs està dissenyat per a què l’alumne adquireixi les competències necessàries per a superar l’examen PET de Cambridge.

Dominar cadascuna de les metodologies que implica la superació de l’examen PET de Cambridge.

mes...

1- Reading and Writing Writing (expressió escrita, comprensió escrita i ús de la llengua)

Lectura i comprensió de textos curts i llargs amb l’objectiu de respondre preguntes d’opció múltiple, exercicis de formació de paraules, transformar frases, i d’emplenar textos.

Redacció de correus electrònics, cartes formals i informals, articles i informes.


2- Listening (comprensió oral)

Escolta de converses, programes de radio amb l’objectiu de realitzar exercicis d’opció múltiple, d’omplir espais, i verdader o fals.


3- Speaking (expressió oral)

Intercanvi de preguntes curtes entre alumnes i professor, tasques de col•laboració entre dos alumnes; parlar durant 1 minut seguit i mantenir discussions.

Realització d’un examen de les mateixes característiques que el que hauran de realitzar en la prova oficial de Cambridge. Consta de quatre parts: Reading and Use of English, Listening, Writing i Speaking. Els criteris de correcció seran els mateixos que estableix Cambridge en les proves oficials.

Preparatòria Acreditació Preliminary English Test (PET)

Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png
18342

Valoració del curs

9,29

Persones formades

240
Descarrega la informació del curs aqui.