Ref.79308

Reus

MIXTA:
30 hores presencials
30 hores teleformació

LLOC: CCOO Reus.
PL Villarroel 2 bxos

INICI: 22-02-2022
FINAL: 07-06-2022

DURADA: 60 hores

HORARI: dimarts de 18:00 a 20:30 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email
Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png

Valoració del curs

9,27

Persones formades

787
Descarrega la informació del curs aqui.

Anglès B.2.A

angles-b-2-a-79308

El curs consta de 60 hores, distribuïdes de la següent manera:
Hi haurà 30 hores de teleformació, que es realitzaran a través de la plataforma, on es penjaran els continguts teòrics, així com esquemes, vídeos explicatius, documentació de referència, etc. Aquestes hores es podran realitzar durant el curs sense horari estipulat seguint les orientacions de temporalització del professorat.
30 hores presencials, repartides en 12 sessions de 2,30 hores. Aquestes sessions, es faran dimarts des de el dia 22 de febrer al 07 de Juny de 18:00 a 20:30

- Superar l’examen de competència i nivell de la nostra entitat, corresponent al nivell B2.

- Es prioritzarà la participació d’aquelles persones que es comprometin a presentar-se a l'examen FCE (First Certificate in English). Les taxes d'aquest examen aniran a càrrec del/de la alumne/a.

Capacitar l'alumnat per utilitzar l'idioma amb desimboltura i eficàcia en situacions habituals i més específiques que requereixin comprendre, produir i tractar textos orals i escrits, conceptual i lingüísticament complexos, en una varietat de llengua estàndard, amb un repertori lèxic ampli encara que no molt idiomàtic, i que versin sobre temes generals, actuals o propis del camp d'especialització del parlant.

Aquest programa formatiu proporcionarà als alumnes la formació en llengua anglesa necessària perquè puguin presentar-se a les proves d'acreditació oficial del nivell B2 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL).

1. Continguts morfosintàctics
1.1. El substantiu:
1.1.1. Tipus de substantius
1.1.2. Morfologia del substantiu (gènere, nombre): Formació del plural regular, irregular i mots invariables. El plural en els mots compostos
1.1.3. La modificació del nom: El substantiu com a complement del nom. El complement preposicional. L’adverbi com a complement del nom
1.2. Els determinants
1.2.1. Articles: Articles definits i indefinits. Ús i omissió de l’article
1.2.2. Demostratius: usos especials
1.2.3. Possessius: usos especials
1.2.4. Quantitatius: casos especials i expressions alternatives:
1.3. Els pronoms
1.3.1. Els pronoms personals (de subjecte i de complement), reflexius i recíprocs
1.3.2. Els pronoms possessius, casos especials
1.4. L’adjectiu:
1.4.1. Posició dels adjectius dins el sintagma
1.4.2. Gradable i absolute
1.4.3. Parelles d’adjectius acabats en –ed
1.4.4. Adjectius substantivats
1.4.5. La modificació de l’adjectiu
1.5. El verb
1.5.1. La complementació del verb
1.5.2. Temps i aspecte: Present simple i Present progressive i el present perfect. Simple past, Past progressive i Past perfect
1.5.3. Modalitat: Contrast o diferències entre verbs modals. Unreal past.
1.5.4. Veu activa i passiva: formes complexes. Passiva amb transitius dobles
1.6. Les preposicions: Contrast entre like i as
1.7. Els adverbis: Els adverbis i les locucions adverbials: Freqüència. Manera
1.8. L’oració simple: Estructura de l’oració
1.9. L’oració subordinada: Substantives. De relatiu. Adverbials: Adversatives. Causals

2. Continguts fonètics i fonològics
2.1. Representació gràfica de fonemes i sons. Possibles regularitats entre ortografia i pronunciació. Sons i fonemes vocàlics. Ús de la vocal neutra. Relació entre prefixos, sufixos i pronunciació.

3. Continguts ortogràfics
3.1. Ampliació dels usos dels signes ortogràfics i de puntació. Signes ortogràfics

4. Continguts lèxics i semàntics
4.1. Ampliació del cabal lèxic referit a camps semàntics d’ús general i a les àrees temàtiques del nivell
4.2. Famílies lèxiques (sinònims, antònims, mots polisèmics...)

Realització d’un examen de les mateixes característiques que el que hauran de realitzar en la prova oficial de Cambridge. Consta de quatre parts: Reading and Use of English, Listening, Writing i Speaking. Els criteris de correcció seran els mateixos que estableix Cambridge en les proves oficials.

Preparatòria Acreditació First Certificate in English (FCE)

Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png

Valoració del curs

9,27

Persones formades

787
Descarrega la informació del curs aqui.