Ref.70449

Terrassa

Presencial

LLOC: FOMENT DE TERRASSA, S.A. - ED. CAMPUS VALLPARADIS.
- C BADALONA 1 BIS

INICI: 23-04-2019
FINAL: 20-06-2019

DURADA: 60 Hores

HORARI: dimarts i dijous de 18:00 a 21:20 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email
ENTITATS
SUBVENCIONADORESConsorci.pngSPEE.png
Descarrega la informació del curs aqui.

Anglès B1.C

angles-b1-c-70449

Nivell Pre-Intermediate
- Superar l’examen de competència i nivell de la nostra entitat, i/o
- Acreditar haver superat el nivell A2 en els darrers dos anys: haurà de ser una titulació oficial, ja sigui de l’Escola Oficial d’Idiomes o de Cambridge i saber la nota (aquesta titulació estarà subjecta a la validació per part del responsable del curs).

Comprometre’s a:
- Cursar els quatre nivells d’ Anglès B1 (A-B-C-D) (total 180 hores)
- Un treball i esforç personal d’aproximadament 10 hores setmanals fora de classe

Es prioritzarà la participació d’aquelles persones que tinguin una necessitat clara d’acreditar el nivell B1 i, es comprometin a presentar-se a algun dels exàmens d’aquest nivell com el PET (Preliminary English Test). Les taxes d'aquest examen aniran a càrrec del/de la alumne/a.

Aquesta acció forma part d’un itinerari formatiu Anglès B1A, B1B, B1C, B1D que és preparatori per a l'obtenció del Preliminary English Test (PET).

Finalitzat l’itinerari s'hauran adquirit les habilitats següents:
• Fer presentacions senzilles i preparades sobre temes de la seva especialitat, explicant els punts importants amb força precisió.
• Iniciar i mantenir converses i intervenir en discussions en llengua estàndard, sobre temes generals o relacionats amb la seva feina, respectant les convencions socials.
• Comunicar-se de manera coherent i entenedora en situacions quotidianes i d'aprenentatge, per explicar una història, compartir idees i informació o expressar sentiments.
• Escriure textos curts sobre fets i esdeveniments que tractin una varietat de temes generals, adequant el lèxic i les estructures al tema i a la situació comunicativa.
• Escriure cartes personals informals i semi-formals, seguint les convencions i formats adequats a cada tipus de text.
• Comprendre el missatge general, les idees principals i els detalls fàcilment identificables en textos orals, sobre temes generals, en llenguatge estàndard articulat amb claredat i a velocitat normal en converses cara a cara.
• Comprendre l'essencial de textos orals emesos pels mitjans de comunicació, sobre temes de la vida quotidiana i del seu interès.
• Comprendre les idees principals i localitzar informació específica en textos de diversa longitud i tipologia sobre temes generals, i identificar-ne la intenció comunicativa.

1. Continguts morfosintàctics

1.1. El substantiu
1.1.1. Morfologia del substantiu (gènere, nombre...).
• Formes diferents per a diferent gènere: dog / bitch.

1.2. Els determinants
1.2.1. Expressions partitives: four slices of ham.

1.3. Els pronoms
1.3.1. Els determinants com a pronoms (demostratius, quantitatius, indefinits): all,
some, no; each, both, every; either, neither; (There is one for each).

1.4.L’adjectiu
1.4.1. Collocations freqüents: adverbi + adjectiu: hardly interesting, highly difficult...
1.4.2. Ordre dels adjectius dins el sintagma: A new modern highrise building.

1.5. El verb
1.5.1. Verbs copulatius.
• Estat: be; look, seem, appear: You look tired.
• Canvi d’estat, resultat: become, turn out: We became best friends.
• Verbs amb complements adjectius: fall silent, lay flat, stand still.
• Altres constructions copulatives: V + SN + Adj.
1.5.2. Verbs amb partícules: multi-word verbs –phrasal and prepositional–, amb dues o
tres partícules, separables o inseparables. I’ve always looked up to my older brother, I
can’t put up with this kind of behaviour.
1.5.3. Verb patterns (verbs seguits de preposició, infinitiu,).
• Make, let seguits de complement i d’infinitiu. Present i passat: They made me work in
the sun all day.
1.5.4. Modalitat.
Unreal past: had better, would rather, I wish
1.5.5. Veu passiva.
• La passiva amb els transitius dobles: I was given a warning.
1.5.6. Temps i aspecte (formes simples, perfectes i progressives)
• Altres formes d’expressió del temps passat, present i futur amb matisos de significat:
used to, would per al passat; tend to per al present; be about to, on the verge of, per al
futur, etc.
• Verbs de pensament, percepció, i ús de les formes progressives

1.6. Les preposicions i les locucions preposicionals
• Moviment: through, into, out of, down across

1.7. Els adverbis i les locucions adverbials:
Freqüència; Manera; Temps; Lloc; Funció; Posició dels adverbis i adjuncts en l’oració.

1.8. L’oració composta
1.8.1. La coordinació
• Oracions juxtaposades i Oracions disjuntives

2. Continguts fonètics i fonològics

2.1. Processos fonològics (encadenació, elisió, etc )
2.2. Accent, ritme i entonació
• patrons d’accentuació d’elements lèxic aïllats i el ritme: síl•labes i accents
2.3. Homòfons: paraules d’ús freqüent amb diferent ortografia i significat, però la mateixa pronunciació: plain/plane [ple¿n].
2.4. Contrast accentuació de paraula segons la seva funció: nom vs verb o adjectiu vs verb: ‘record/to re’cord, ‘import/to im’port.
• Canvi de la síl•laba tònica en la derivació ( PHOtograph, phoTOgrapher…).
• Canvi d’accent segons la funció de la paraula: PROduce (n) / to proDUCE (v).
2.5. Mots d’ús freqüent amb pronunciació similar i que es poden confondre (parònims): quiet /quite ; desert /dessert
2.6. Weak forms dels elements gramàticals (articles, preposicions, pronoms, auxiliars, etc): This one’s for me.
2.7. Grafemes muts: foreign, column.
2.8. Diftongació vs vocal (curta) + doble consonant o oclusiva al final de síl•laba: writing/written; a plane/plan, planned.

3.Continguts ortogràfics

3.1. Representació gràfica de fonemes i sons.
3.1.1. Homògrafs: paraules d’ús freqüent amb la mateixa ortografia però amb
pronunciació diferent segons el significat (i a vegades la funció): lead, live, real.
3.2. Ús dels signes de puntuació en diàlegs, cites, i casos especials (cometes, guió,
dos punts): ‘I’ll leave now’, he said; There are loads of things to do – for example, you
could play golf.
3.3. Abreviatures i sigles (institucions…), VAT, MP, PM.

La prova final s’estructura igual que el model d’examen de Cambrigde nivell PET:

Reading (comprensió escrita)
Tipus de prova: consta de 5 exercicis de lectura i comprensió de textos. L’alumne haurà de contestar 35 preguntes repartides entre els 5 exercicis
Característiques: Lectura i comprensió de textos curts i llargs amb l’objectiu de respondre preguntes d’opció múltiple, de veritat/fals i de relacionar dues informacions. 45 minuts
Valoració: 25% del total de la prova

Writing (expressió escrita i ús de la llengua)
Tipus de prova: consta de 3 parts amb exercicis d’expressió escrita i d’ús de la llengua. L’alumne haurà de contestar 7 preguntes repartides entre les 3 parts
Durada: 45 minuts
Característiques: Un exercici amb 5 preguntes de transformar frases i dos escrits: un missatge curt de 30-35 paraules i una carta d’aproximadament 100 paraules.
Valoració: 25% del total de la prova

Listening (comprensió oral)
Tipus de prova: consta de 4 parts amb exercicis de comprensió oral. L’alumne haurà de contestar 25 preguntes repartides entre les 4 parts
Característiques: Exercicis de resposta múltiple, omplir espais en blanc, i exercicis de verdader o fals. 30 minuts
Valoració: 25% del total de la prova

Speaking (expressió oral)
Tipus de prova: consta de 4 exercicis d’expressió oral, es realitzaran en parelles.
Característiques: explicar aspectes personals, intercanviar preguntes a partir de diversos enunciats, descriure imatges i mantenir un diàleg. 10 -12 minuts
Valoració: 25% del total de la prova

L’examen final s’aprovarà amb una puntuació igual o superior a 6,75.

Preparatòria Acreditació Preliminary English Test (PET)

ENTITATS
SUBVENCIONADORESConsorci.pngSPEE.png
Descarrega la informació del curs aqui.