Ref.72524

Girona

Presencial

LLOC: CCOO Girona.
C Miquel Blai 1

INICI: 08-01-2020
FINAL: 18-03-2020

DURADA: 60 hores

HORARI: dilluns i dimecres de 19:30 a 22:00 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email
Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png

FORMADORS

Montserrat, Navarro Vilar

Valoració del curs

9,33

Persones formades

610
Descarrega la informació del curs aqui.

Anglès B2.C

angles-b2-c-72524

Nivell Intermediate - Upper Intermediate.
- Superar l’examen de competència i nivell de la nostra entitat, i/o
- Acreditar haver superat el nivell B1 en els darrers dos anys: haurà de ser una titulació oficial, ja sigui de l’Escola Oficial d’Idiomes o de Cambridge i saber la nota (aquesta titulació estarà subjecta a la validació per part del responsable del curs).

Comprometre’s a:
- Cursar els quatre nivells d’ Anglès B2 (A-B-C-D) (total 180 hores)
- Un treball i esforç personal d’aproximadament 10 hores setmanals fora de classe

Es prioritzarà la participació d’aquelles persones que tinguin una necessitat clara d’acreditar el nivell B2 i es comprometin a presentar-se a algun dels exàmens d’aquest nivell com el FCE (First Certificate in English). Les taxes d'aquest examen aniran a càrrec del/de la alumne/a.

Aquesta acció forma part d’un itinerari formatiu que és preparatori per a l'obtenció del First Certificate in English.


Finalitzat l’itinerari s'hauran adquirit les habilitats següents:
• Comprendre les informacions més rellevants de textos provinents de fonts diverses (els mitjans de comunicació, pel•lícules, conferències, discursos, missatges enregistrats, converses telefòniques i cara a cara).
• Comunicar-se de manera apropiada amb fluïdesa i espontaneïtat en diverses situacions socials i professionals, sobre una àmplia gamma de temes relacionats amb àmbits del seu interès i interactuant amb els interlocutors.
• Comprendre sense dificultat textos llargs i de certa complexitat, i localitzar-hi la informació específica. Ser capaç de comprendre un ampli vocabulari de lectura.
• Escriure textos extensos, clars i ben estructurats, expressant i argumentant les opinions i destacant els aspectes més significatius i oferint detalls rellevants que serveixin de recolzament, amb precisió i domini dels diferents registres i tipologia textual.

1. Continguts morfosintàctics

1.1. Els determinants
1.1.1 Quantitatius: casos especials i expressions alternatives:
• forma emfàtica amb determinant: I have cried many a day
• Altres expressions de quantitat (partitius, indefinits...): a bunch/ pack of lies, a pride of
lions…a spoonful of butter; an item of...; an instance of...
• Expressions idiomàtiques de quantitat: not a single day, €30 no less; it will be at least
a good ten pounds.

1.2. L’adjectiu
1.2.1. La modificació de l’adjectiu:
• El sintagma preposicional: covered in mud , green with envy.

1.3. El verb
1.3.1. Temps i aspecte.
• El mode subjuntiu: They insisted he come.
1.3.2. Veu activa i passiva: formes complexes (temps passats, perfectes i progressius).
• Construccions amb have i get. I get to see the children once a month; Let’s get going.

1.4. Els adverbis
1.4.1. Els adverbis i les locucions adverbials segons el significat.
• Temps: back then, at the time…
1.4.2. Posició dels adverbis en l’oració i en una seqüència d’adverbis. He fondly spoke
about her / He always speaks fondly of her.
1.4.3. La modificació de l’adverbi: she is far too good for the job.

1.5. L’oració simple
1.5.1. Modificacions de l’estructura bàsica de l’oració.
• Inversions: Never before had I imagined; Had I known what was happening.
• Anteposició d’elements (Headers): Me, I can eat a cheeseburger; Something you
must never do in a foreign country is show disrespect for the local customs.

1.6. L’oració subordinada
1.6.1. La coordinació
• Oracions juxtaposades (that is to say, in other words… )
• Oracions disjuntives (neither...nor, or ...) : I have no intention of going, nor did I ever
promise I would.
• Oracions adversatives: only, but instead, even if...

2. Continguts fonètics i fonològics

2.1. Processos fonològics (ensordiment, sonorització, assimilació, elisions, alternança
vocàlica, emmudiments…): white gloves vs. white wine;
2.2. Syllabic consonants (bottle).
2.2.1. Accentuació de la paraula: accent principal i secundari.
2.2.2. Accent, ritme i entonació, patrons tonals de l’oració.
• Patrons d’entonació per a les diferent varietats de pregunta: pregunta real, per
confirmar informació, per demanar ajuda...
• Patrons d’entonació en diverses situacions de conversa: per canviar de tema, per a
inserir un comentari, per a remarcar contrast...
• L’accentuació anglesa: l’accent de la síl•laba nuclear de la frase i del sintagma. (a
cup of tea vs. a tea cup)
• Trets suprasegmentals significatius que assenyalen diferències de significat o funció (exageració, èmfasi, aclariment...). Not the BLUE coat, the RED one.

3. Continguts lèxics i semàntics

3.1. Famílies lèxiques (sinònims, antònims, mots polisèmics, ...)
• Parònims: vanish / banish, diner/dinner
• Paraules polisèmiques: drill, bank, pool…
3.2. Formació de paraules
3.3. Préstecs i mots d’origen estranger: deja-vu, gimmick, hara-kiri...
3.4. Frases fetes, dites, refranys, swear words: Crime doesn’t pay
3.5. Símils i expressions comparatives (to sleep like a log; as quiet as a church
mouse).
3.6. Ús d’eufemismes i understatements: She’s not very nice; to pass away (to die);
They put the dog to sleep (they killed it)
3.7. Valor literal i metafòric d’ús freqüent de substantius i de partícules: drive through
a tunnel, make it through a war; I finally saw the light, it finally dawned on me...

Avaluació final: (simula l’examen oficial)

Prova teòrico-pràctica que contindrà les següents parts:
- Exercicis de gramàtica i de comprensió escrita
- Redaccions
- Exercici oral
- Exercicis de comprensió oral

La nota mínima que cal obtenir per aprovar l’examen és: 5.75

Preparatòria Acreditació First Certificate in English

Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png

FORMADORS

Montserrat, Navarro Vilar

Valoració del curs

9,33

Persones formades

610
Descarrega la informació del curs aqui.