Ref.65155

Barcelona

Presencial

LLOC: Fundació Paco Puerto Barcelona.
- VIA Laietana 16-18 8è

INICI: 18-06-2018
FINAL: 06-07-2018

DURADA: 90 Hores

HORARI: dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres de 09:00 a 15:00 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email

ENTITATS
SUBVENCIONADORES

SOC.pngSPEE.png

FORMADORS

formador-3863més

AULA

Aula teòrica<!--:ca-->Aula teòrica<!--:--><!--:es-->Aula teórica<!--:--><!--:en-->Aula teòrica<!--:-->més
Descarrega la informació del curs aqui.Descarrega mes informació del curs aqui.

Anglès professional per a activitats comercials

angles-professional-per-a-activitats-comercials-65155

- Estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria.
- Estar en possessió d'un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o mòduls formatius i/o del certificat de professionalitat a què desitja accedir.
- Estar en possessió d'un certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional per al nivell 2.
- Complir el requisit acadèmic d'accés als cicles formatius de grau mitjà per al nivell 2 o bé haver superat les corresponents proves d'accés regulades per les administracions educatives.
- Tenir superada la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys i / o de 45 anys.
- Tenir els coneixements formatius o professionals suficients que permetin cursar amb aprofitament la formació.
- Comunicar-se en anglès en un nivell bàsic (A2)

Per a menors de 65 anys

Aquesta acció es correspon amb el mòdul formatiu Anglès professional per a activitats comercials (MF1002_2) corresponent al certificat de professionalitat de Gestió comercial de vendes.

• Interpretar la informació d'un discurs oral, en llengua estàndard, tant en viu com retransmès, en diferents situacions-tipus de relació amb un client/consumidor.
• Interpretar de forma eficaç informació rellevant continguda en textos escrits i documents comercials bàsics utilitzant les eines d'interpretació, manuals i informàtiques, i fonts d'informació adequades.

• Produir missatges orals en situacions de relació amb un client per satisfer les seves necessitats.
• Redactar i emplenar documentació comercial bàsica utilitzant les eines d'interpretació, manuals i informàtiques, i fonts d'informació adequades.
• Interactuar oralment amb fluïdesa i espontaneïtat, en situacions de relació de comunicació interpersonal amb un client/consumidor.

mes...

-Atenció al client/consumidor en anglès
-Aplicació de tècniques de venda en anglès
-Comunicació comercial escrita en anglès

Es considerarà que s’ha superat l’acció formativa si l’alumne obté una qualificació igual o superior a 5 en les proves finals que es duran a terme en finalitzar cadascuna de les unitats formatives:

Prova escrita – comprensió escrita
Durada: 50 minuts
Característiques: Lectura i comprensió de tres textos de 500 – 600 paraules cadascun (total 1500-1700 paraules). Preguntes d’opció múltiple, de veritat/fals i de relacionar dues informacions.
Valoració: 25% del total de la prova

Prova escrita – comprensió auditiva
Durada: 40 minuts
Característiques: Tres textos de duració i tipologia diferents. Preguntes d’opció múltiple, de veritat/fals i de relacionar dues informacions.
Valoració: 25% del total de la prova

Prova escrita – expressió escrita i interacció escrita
Durada: 60 minuts
Característiques: 2 escrits tipus: resposta a reclamacions de clients; i redacció d’una carta comercial.
Valoració: 25% del total de la prova

Prova oral – expressió i interacció oral
Durada: 25 minuts
Característiques: Intercanvi de preguntes simulant situació d’atenció directa al client, explicar el contingut d’un text de 50 a 70 paraules i presentació d’un producte o servei.
Valoració: 25% del total de la prova.

Aquestes proves es realitzaran en dues sessions, concretament:
• Antepenúltima sessió: prova de comprensió auditiva, prova d’expressió i interacció escrita i prova de comprensió escrita.
• Penúltima sessió: prova d’expressió oral i interacció oral.

Conduent Acreditació Mòdul formatiu "Anglès professional per a activitats comercials" (MF1002_2)

RD/DECRET:1694/2011 data:18-11-2011

ENTITATS
SUBVENCIONADORES

SOC.pngSPEE.png

FORMADORS

formador-3863més

AULA

Aula teòrica<!--:ca-->Aula teòrica<!--:--><!--:es-->Aula teórica<!--:--><!--:en-->Aula teòrica<!--:-->més
Descarrega la informació del curs aqui.Descarrega mes informació del curs aqui.