Ref.65575

Barcelona

Presencial

LLOC: Fundació Paco Puerto Barcelona.
- VIA Laietana 16-18 8è

INICI: 26-02-2018
FINAL: 24-04-2018

DURADA: 180 Hores

HORARI: dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres de 09:00 a 14:00 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email

ENTITATS
SUBVENCIONADORES

Consorci.pngSPEE.png

AULA

Aula teòrica<!--:ca-->Aula teòrica<!--:--><!--:es-->Aula teórica<!--:--><!--:en-->Aula teòrica<!--:-->més
Descarrega la informació del curs aqui.Descarrega mes informació del curs aqui.

Aspectes ambientals de l’organizació

aspectes-ambientals-de-lorganizacio-65575

- Estar en possessió del títol de Batxillerat.
- Estar en possessió d’un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o mòduls formatius i/o del Certificat de Professionalitat al que es vulgui accedir.
- Estar en possessió d’un Certificat de Professionalitat de nivell 2 de la mateixa família i àrea Professional.
- Acomplir amb el requisit acadèmic d’accés als cicles formatius de grau superior, o bé haver superat les corresponents proves d’accés regulades per les administracions educatives.
- Tenir superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o de 45 anys.
- Tenir els coneixements formatius o professionals suficients que permeten cursar amb aprofitament la formació.

Aquesta acció es correspon amb el mòdul formatiu Aspectes ambientals de l'organizació MF1972_3 del certificat de professionalitat Gestió ambiental.

Documentar els aspectes ambiental de l'organització.

- Determinar aspectes ambientals i la seva problemàtica existents en processos
productius d'organitzacions en situacions normals i excepcionals, tenint en
compte els principis del Sistema de Gestió Ambiental (SGA), relacionant-los amb el
medi socioeconòmic.
- Aplicar tècniques d'elaboració d'inventaris de focus contaminants existents en processos productius d'organitzacions relacionant-los amb substàncies potencialment contaminants de l'atmosfera, generades en cada un d'ells, proposant accions de control i minimització.
- Aplicar tècniques d'elaboració d'inventaris de focus de soroll i vibracions existents en processos productius d'organitzacions, proposant accions de control i minimització.
- Aplicar tècniques d'elaboració d'inventaris de contaminació lumínica existents en processos productius d'organitzacions, proposant accions de control i minimització.
- Aplicar tècniques d'elaboració d'inventaris de diferents tipus de residus generats existents
- Aplicar tècniques d'elaboració d'inventaris de punts d'abocament existents en processos productius d'organitzacions relacionant-los amb substàncies contaminants de les aigües, generades en cada un d'ells, proposant accions de control i minimització.
- Descriure contaminants de l'aigua en funció de la seva naturalesa i origen, utilització en una organització i nivells de toxicitat.
- Classificar tipus de contaminants de les aigües en funció de la seva naturalesa i origen.
- Enumerar efectes de contaminació de les aigües sobre l'entorn analitzant aspectes susceptibles de ser vinculats a un Sistema de Gestió Ambiental (SGA).
- En un supòsit pràctic de gestió dels sistemes de tractament i depuració d'aigües residuals de diferent procedència en una organització:
- Aplicar tècniques d'elaboració d'inventaris de sòls contaminats proposant accions de control i valorant la seva possible recuperació.
- Aplicar tècniques d'elaboració d'inventaris de punts de consum existents en processos productius d'organitzacions los amb els recursos naturals (aigua, sòl i recursos naturals vius)
- Aplicar tècniques d'elaboració d'inventaris de punts de consum existents en processos productius d'organitzacions relacionant-los amb recursos naturals (combustibles i ús d'energia elèctrica) utilitzats en cada un d'ells, proposant accions de control i minimització.
- Aplicar tècniques d'elaboració d'inventaris de punts de consum existents en processos productius d'organitzacions relacionant-los amb matèries primeres utilitzats en cada un d'ells, proposant accions de control i minimització.

mes...

-Elaboració d'inventaris de focus contaminants
-Elaboració d'inventaris de consum de matèries primeres i recursos

Prova teòrica
- Tipus test
- Preguntes breus i/o obertes

Prova pràctica:
- Utilitza una aplicació informàtica
- Resolució d’un cas pràctic
- Presentació d’un projecte
- Elaboració d’un producte o peça
- Aplicació d’una tècnica concreta
- Exercicis de càlcul matemàtics

L’avaluació final és de caràcter obligatori, s’han d’aprovar les dos parts. Si algun alumne suspèn la prova final, tindrà dret a examinar-se en una segona convocatòria.

Si el mòdul te unitats, a la prova final s’haurà d'identificar la puntuació obtinguda en cada una de les unitats que el composen. Així mateix, per aprovar, l'alumne haurà d'obtenir un 5 en cadascuna de les unitats.

Conduent Acreditació Mòdul formatiu "Aspectes ambientals de l'organització

RD/DECRET:RD 1785/2011 data:

ENTITATS
SUBVENCIONADORES

Consorci.pngSPEE.png

AULA

Aula teòrica<!--:ca-->Aula teòrica<!--:--><!--:es-->Aula teórica<!--:--><!--:en-->Aula teòrica<!--:-->més
Descarrega la informació del curs aqui.Descarrega mes informació del curs aqui.