Ref.68909

Terrassa

Presencial

LLOC: FOMENT DE TERRASSA, S.A. - ED. CAMPUS VALLPARADIS.
C BADALONA 1 BIS

INICI: 16-09-2019
FINAL: 09-10-2019

DURADA: 30 hores

HORARI: dilluns i dimecres de 17:30 a 21:30 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email
Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png

FORMADORS

Mónica, Vázquez Selma

Valoració del curs

9,58

Persones formades

191
Descarrega la informació del curs aqui.

Atenció a la diversitat: dislèxia

atencio-a-la-diversitat-dislexia-68909

El personal al servei de les administracions públiques només pot participar en les accions formatives transversals (Ordre EMO/218/2015)

Dotar als professionals d'elements que permetin el treball efectiu a l'aula amb alumnes amb dislèxia.

- Conèixer i reflexionar sobre les dificultats d’aprenentatge que tenen els alumnes dislèxics i aplicar estratègies d’intervenció a l’aula per tal de millorar el procés d’aprenentatge dels alumnes amb aquest tipus de problemàtica.
- econèixer el concepte de dislèxia i diferenciar-lo d’altres de similars: conèixer el concepte des del punt de vista teòric i descriure els conceptes de dislèxia, disgrafia i disortografia
- nformar sobre les diverses formes d’identificar els estudiants amb dislèxia en els diferents rangs d’edat: reconèixer les característiques del nen dislèxic
- Efectuar un bon diagnòstic mitjançant el reconeixement de les principals característiques que presenta el nen dislèxic
- Dotar de recursos als professors per donar suport als estudiants amb dislèxia a l’aula
- Aplicar els mitjans adequats per tal d’afavorir l’aprenentatge dels nens dislèxics
- Reconèixer les noves tècniques d’intervenció per tractar les dificultats de la lectoescriptura

mes...

1. Concepte de dislèxia. 3 hores

Introducció a la dislèxia
Concepte de dislèxia
a. Concepte de dislèxia, disgrafia i disortografia
b. Bases neurològiques dels trastorns d’aprenentatge en la lectoescriptura i càlcul (LEC)

2. Característiques del nen dislèxic. 4 hores

Educació Infantil
Història familiar de problemes dislèxics (pares, germans, altres familiars)
Retard a aprendre a parlar amb claredat
Confusions en la pronunciació de paraules que s'assemblen per la seva fonètica

Nens fins a 9 anys. Particular dificultat per a aprendre a llegir i escriure
Nens entre 9 i 12 anys. Continus errors en lectura, llacunes en comprensió lectora.
Nens majors de 12 anys. Tendència a l'escriptura descurada, desordenada, en ocasions incomprensible.


3. Diagnòstic de la dislèxia. 10 hores

Detecció de la dislèxia: símptomes.
Identificació, avaluació i diagnòstic dels trastorns d’aprenentatge de LEC
Avaluació global i interdisciplinària.
Informe especialitzat.

4. Intervenció en dislèxia. 10 hores

Dificultats d’aprenentatge i mètodes pràctics a aplicar
Dificultats d’aprenentatge i atenció precoç
Recursos dins de l’aula
Recursos d’internet
Estudi de casos

Endarreriment del llenguatge
Trastorns de LEC
Atenció precoç dels trastorns de LEC
Recursos d’Internet
Estudis de casos

5. El paper dels pares en el tractament de la dislèxia. 3 hores

La família com a element de suport emocional i social
Desenvolupament de l’autoestima.

Prova teòrica:
- Prova de preguntes obertes
- Prova objectiva tipus test de 20 preguntes

Prova pràctica:
- Resolució d’un cas
- Creació d’un projecte (objectius, procés d’investigació i recull de dades, exposició oral i defensa)
- Exercici d’aplicació de coneixement.
- Simulació d’una situació en què l’alumne ha d’actuar en un rol professional concret.

Assistència i Aprofitament Aprofitament

Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png

FORMADORS

Mónica, Vázquez Selma

Valoració del curs

9,58

Persones formades

191
Descarrega la informació del curs aqui.