Ref.65242

Reus

Presencial

LLOC: CCOO Reus.
- PL Villarroel 2 bxos

INICI: 20-10-2018
FINAL: 24-11-2018

DURADA: 30 Hores

HORARI: dissabte de 09:00 a 14:00 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email

ENTITATS
SUBVENCIONADORES

Consorci.pngSPEE.png

FORMADORS

formador-12762més
Descarrega la informació del curs aqui.

Atenció a la diversitat: TDA

atencio-a-la-diversitat-tda-65242

El personal al servei de les administracions públiques només pot participar en les accions formatives transversals (Ordre EMO/218/2015)

Aprofundir en el coneixement de la tda/h (trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat).

En acabar el curs l’alumne serà capaç de:

Saber identificar un nen amb tda/h i saber com tractar-lo.
Aprendre a orientar als familiars amb un nen amb TDAH.
Conèixer la varietat de recursos i tècniques per el seu tractament.

mes...

1. Definició del trastorn i tipologies. 2 hores
El trastorn de dèficit d’atenció amb hiperactivitat: incidència, causes i símptomes.
Tipologies de TDAH.
Tipus amb predomini del dèficit d'atenció.
Tipus amb predomini de la impulsivitat-hiperactivitat.
Tipus combinat, on predominen tant símptomes de desatenció com d’impulsivitat-hiperactivitat.

2. Història clínica. 4 hores
Dades personals, antecedents embaràs, salut als primers 12 mesos, història del desenvolupament, història mèdica, antecedents familiars, factors de risc, funcionament social, funcionament escolar.
Model de fitxa d’història clínica

3. Possibles causes, prevalença i pronòstic. 12 hores

Causes: factors genètics, factors ambientals, factors psicosocials
Prevalença estadística.
Hi ha un sobrediagnòstic de TDAH?
Evolució del nen amb de TDAH

4. Diagnòstic i tractament. 12 hores


1. Definició del trastorn i tipologies.
1.1. El trastorn de dèficit d’atenció amb hiperactivitat: incidència, causes i símptomes.
1.2. Tipologies de TDAH.
1.3. Tipus amb predomini del dèficit d'atenció.
1.4. Tipus amb predomini de la impulsivitat-hiperactivitat.
1.5. Tipus combinat, on predominen tant símptomes de desatenció com d’impulsivitat-hiperactivitat.
2. Història clínica.
2.1. Dades personals, antecedents embaràs, salut als primers 12 mesos, història del desenvolupament, història mèdica,
antecedents familiars, factors de risc, funcionament social, funcionament escolar.
2.2. Model de fitxa d’història clínica
3. Possibles causes, prevalença i pronòstic.
3.1. Causes: factors genètics, factors ambientals, factors psicosocials
3.2. Prevalença estadística.
3.3. Hi ha un sobrediagnòstic de TDAH?
3.4. Evolució del nen amb de TDAH

Tipus de la prova: Resolució d’un cas
Durada i lloc de realització: 60 minuts i es farà a l’aula
Característiques: l’alumne haurà de resoldre un cas d’un nen o nena amb TDAH amb els conceptes, arguments, procediments i metodologia que ha aprés durant el curs.
Valoració: Es puntuarà de l’1 al 10. L’alumne ha d’obtenir una puntuació mínima de 5 per aprovar.
Temporització: a partir de la penúltima sessió o un cop s’hagi superat el 80% de les sessions del curs.

Per tal d’optar al certificat d’aprofitament del curs l’alumne haurà d’obtenir una qualificació igual o superior al 5. Aquesta qualificació s’obtindrà mitjançant la ponderació de la qualificació d’avaluació continua en un 30% del total, i la qualificació d’avaluació final en el restant 70%.

Assistència i Aprofitament Aprofitament

ENTITATS
SUBVENCIONADORES

Consorci.pngSPEE.png

FORMADORS

formador-12762més
Descarrega la informació del curs aqui.