Ref.70570

Lleida

Presencial

LLOC: + TALENT.
- C ACADEMIA 1 ALTELL

INICI: 02-09-2019
FINAL: 16-10-2019

DURADA: 120 Hores

HORARI: dimarts, dimecres, dijous i divendres de 09:00 a 14:00 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email
ENTITATS
SUBVENCIONADORESSOC.pngSPEE.png
12262
12022

NOMBRE D'ALUMNES FORMATS

81
Descarrega la informació del curs aqui.Descarrega mes informació del curs aqui.

Atenció al client, consumidor o usuari

atencio-al-client-consumidor-o-usuari-70570

- Estar en possessió del títol de Batxillerat.
- Estar en possessió d’un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o mòduls formatius i/o del Certificat de Professionalitat al que es vulgui accedir.
- Estar en possessió d’un Certificat de Professionalitat de nivell 2 de la mateixa família i àrea Professional.
- Acomplir amb el requisit acadèmic d’accés als cicles formatius de grau superior, o bé haver superat les corresponents proves d’accés regulades per les administracions educatives.
- Tenir superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o de 45 anys.
- Tenir els coneixements formatius o professionals suficients que permeten cursar amb aprofitament la formació.
- Tenir coneixements bàsics d'anglès (nivell A2)

Aquest curs va dirigit exclusivament a treballadors/es desocupats/des. Per tant, no permet la preinscripció de persones ocupades.

Per a menors de 65 anys

Gestionar i executar els plans d'atenció al client/consumidor/usuari de béns i serveis, d'acord amb la normativa i la legislació vigents en matèria de consum, els procediments establerts i les especificacions rebudes.

- Executar les accions del servei d'atenció al client/consumidor/usuari.
- Gestionar les queixes i reclamacions del client/consumidor/usuari.
- Obtenir, organitzar i gestionar la informació i documentació en matèria de consum.
- Comunicar-se en anglès amb un nivell d'usuari independent en activitats comercials.

mes...

MF0241_2 - Informació i Atenció al client/consumidor/usuari
UF0036 - Gestió de la atenció al client/consumidor 60h
UF0037 - Tècniques d'informació i atenció al client/consumidor 60h

MF0245_3 - Gestió de queixes i reclamacions en matèria de consum

MF0246_3 - Organització d'un sistema d'informació de consum
UF1755 - Sistemes d'informació i bases de dades de consum 60h
UF1756 - Documentació i informes de consum 60h

MF1002_2 - Anglès professional per a activitats comercials

L'avaluació del curs es farà per a cadascuna de les unitats formatives que conformen els diferents mòduls formatius. Per tal d'aprovar cadascuna de les unitats formatives s'haurà d'obtenir una puntuació mínima de 5 punts. Per realitzar aquesta avaluació s'utilitzaran les proves que s'entenguin com a necessàries i podran respondre a diferents modalitats (prova escrita, prova tipus test, exercicis pràctics, etc.).

Conduent Acreditació Certificat de professionalitat COMT0110 Atenció al client, consumidor o usuari

RD/DECRET:1522/211 data:01-10-2011

ENTITATS
SUBVENCIONADORESSOC.pngSPEE.png
12262
12022

NOMBRE D'ALUMNES FORMATS

81
Descarrega la informació del curs aqui.Descarrega mes informació del curs aqui.