Ref.65255

Lleida

Presencial

LLOC: + TALENT.
- C ACADEMIA 1 ALTELL

INICI: 02-10-2018
FINAL: 23-10-2018

DURADA: 20 Hores

HORARI: dimarts i dijous de 19:00 a 22:00 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email

ENTITATS
SUBVENCIONADORES

Consorci.pngSPEE.png
3337
Descarrega la informació del curs aqui.

Atenció infermera al pacient amb accidents vasculars

atencio-infermera-al-pacient-amb-accidents-vasculars-65255

El personal al servei de les administracions públiques només pot participar en les accions formatives transversals (Ordre EMO/218/2015)

• Disposar de les competències professionals necessàries per tenir cura de aquelles persones que com a pacients necessiten atenció especial, com poden ser els derivats de traumatismes, processos d'embòlies, ictus, etc., en un centre hospitalari i/o sanitari, sempre en col•laboració amb l'equip interdisciplinari del centre on estiguin treballant.

• Oferir als participants d'aquesta acció formativa coneixements bàsics de l'anatomia i la fisiologia de l'encèfal i de les seves patologies més comunes.
• Millorar les seves capacitats per tractar pacients víctimes d'accidents vasculars cerebrals.
• Dotar els professionals d'eines, recursos, tàctiques... a l'hora d'atendre i realitzar les cures als pacients amb AVC malalts i alhora treballar i informar els familiars per permetre una major efectivitat en la intervenció.
• Possibilitar el desenvolupament professional del participant: els continguts d’aquesta acció formativa estan reconeguts pel Consell Català de Formació Continuada Professions Sanitàries. Els participants que superin el curs i estiguin en possessió de la Titulació de grau mitja en Cures auxiliar d’infermeria o qualsevol altre reconeguda per el CCFCPS obtindran 3.6 crèdits per a la seva carrera professional.

mes...

-L’accident cervell vascular
-El perfil clínic dels pacients AVC
-Diagnòstics d’infermeria
-Introducció a la disfagia
-Actuació d’infermeria
-Mètodes de mobilització
-Cas pràctic

Pel que fa a l’avaluació final es realitzarà una prova teòrica.

1. Prova escrita
Durada: 60 minuts
Característiques: Quatre preguntes curtes referides a casos en què l’alumne haurà de respondre segons els procediments que ell seguiria per resoldre els diferents problemes plantejats
Valoració: Cada pregunta té un valor de 2,5 punts. Per aprovar la prova caldrà obtenir una puntuació igual o superior a 5 punts.
Temporització: A partir de la penúltima sessió del curs.

Per tal d’optar al certificat d’aprofitament del curs l’alumne haurà d’obtenir una qualificació igual o superior al 5. Aquesta qualificació s’obtindrà mitjançant la ponderació de la qualificació d’avaluació continua en un 30% del total, i la qualificació d’avaluació final en el restant 70%.

Els continguts d’aquesta acció formativa estan reconeguts pel Consell Català de Formació Continuada Professions Sanitàries. Els participants que hagin superat el curs aprovant l’examen final amb una nota igual o superior a 7 i estiguin en possessió de la Titulació de grau mitja en Cures auxiliar d’infermeria o qualsevol altre reconeguda per el CCFCPS obtindran 3,6 crèdits per a la seva carrera professional

Assistència i Aprofitament Aprofitament

ENTITATS
SUBVENCIONADORES

Consorci.pngSPEE.png
3337
Descarrega la informació del curs aqui.