Ref.72560

Terrassa

Presencial

LLOC: Fundació Paco Puerto Terrassa.
C Unió 23 2a

INICI: 10-12-2019
FINAL: 30-04-2020

DURADA: 120 hores

HORARI: dimarts i dijous de 18:00 a 21:20 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email
Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png
20282

Valoració del curs

9,36

Persones formades

1229
Descarrega la informació del curs aqui.

Català C

catala-c-72560

En acabar l’acció l’alumne haurà d’acreditar un domini de l’ús de la llengua general, en la varietat estàndard, per comunicar-se satisfactòriament en les situacions comunicatives que requereixen l’ús d’un llenguatge mitjanament formal o formal; que li permeti superar sense dificultats la prova corresponent per obtenir el “certificat de nivell de suficiència C1” que anualment convoca la Direcció General de Política Lingüística.

En acabar l’acció, l’alumne, haurà d’acreditar un domini de l’ús de la llengua general, en la varietat estàndard, per comunicar-se satisfactòriament en les situacions comunicatives que requereixen l’ús d’un llenguatge mitjanament formal; que li permeti superar sense dificultats la prova corresponent per obtenir el “certificat de nivell de suficiència C.

El Certificat de nivell de suficiència de català (C), es correspon amb el nivell C1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR).

mes...

1. Textos

Habilitats receptives
Comprensió oral
- Textos de caràcter narratiu i descriptiu
- Textos de caràcter directiu, explicatiu i predictiu
- Textos de caràcter argumentatiu
Comprensió lectora
- Textos de caràcter narratiu i descriptiu
- Textos de caràcter directiu, explicatiu i predictiu
- Textos de caràcter argumentatiu
Habilitats productives
Expressió oral
- Textos de caràcter narratiu i descriptiu
- Textos de caràcter directiu, explicatiu i predictiu
- Textos de caràcter argumentatiu
Expressió escrita
- Textos de caràcter narratiu i descriptiu
- Textos de caràcter directiu, explicatiu i predictiu
- Textos de caràcter argumentatiu

2. Elements lingüísticotextuals

El text com a unitat de comunicació
- Propietats
- Formes d’organització textual
- Etapes de producció
Adequació
- Anàlisi de la situació en què es produeix el text
- Adequació a la situació comunicativa
. Concepte de registre.
. Factors que determinen el registre
. Anàlisi de la situació en què es produeix el text.
. Elecció del registre.
. Punt de vista adoptat per l'emissor segons el seu propòsit comunicatiu.
. Especificitat del lèxic segons el tema i el destinatari.
Adequació al gènere
Estil i modalització
. Coherència i cohesió
Formes d’organització textual
Quant al text descriptiu
Quant al text narratiu
Quant al text directiu
Quant al text explicatiu
Quant al text predictiu
Quant al text argumentatiu
- Funcions textuals dels elements de la llengua
Referència
Concordança
Connexió
Recursos textuals
Morfosintaxi i lèxic
- L'oració
. Conceptes d'oració simple i oració composta.
. Oració composta: oracions coordinades i subordinades; oracions coordinades juxtaposades.
. Modalitats oracionals
. El mode verbal, l’entonació i l’ordre dels mots associats a les modalitats oracionals.
. Estructures oracionals: construccions personals i impersonals; construccions actives i passives; oracions interrogatives indirectes
. Tipus d'oracions subordinades: substantives, adjectives i adverbials.
. Oracions subordinades: estructures i funcions.
- Components del grup nominal
Determinants i quantificadors
Nom: flexió de gènere i de nombre:
Adjectiu
Pronoms
Relatius
- Components del grup verbal
. Verb
. Adverbi
- Enllaços
. Conjuncions
. Preposicions
- Signes de puntuació
- Lèxic
. Unitats lèxiques i fraseologia
. Relacions semàntiques
. Processos de formació lèxica: l'ús del guionet en mots compostos
. Reculls lèxics
Fonètica i ortografia
- Vocalisme
. Ortografia de a i e àtones
. Ortografia de o i u àtones
. Diftongs: funcions no vocàliques de la i i la u; diftongs creixents i decreixents; triftongs
. Fenòmens vocàlics de fonètica sintàctica en una tira fònica: elisió, sinalefa i sinèresi.
. Accentuació
. Dièresi: ús de la dièresi en vocals i i u àtones; excepcions i problemes en l'ús de la dièresi
- Consonantisme
. Ortografia de b/v
. Pronunciació i ortografia de les alveolars fricatives
. Ortografia de les vibrants
. Ortografia de les oclusives sordes i sonores en mots amb dificultat:
. Ortografia de les palatals fricatives i africades en mots amb dificultat (jeure, jersei, majestat, jeroglífic...).
. Ortografia de les nasals
. Ortografia de les laterals: ús de la grafia l•l en mots amb dificultat.
. Canvis fonètics de les consonants en contacte amb altres sons en una mateixa paraula i en una tira fònica: sonoritzacions, assimilacions, sensibilitzacions i geminacions.
. Fenòmens d'emmudiment consonàntic
. La grafia h: pronunciació aspirada
- Convencions gràfiques

3. Marc sociolingüístic

Formació i evolució de la llengua catalana
- Estat actual de la llengua catalana
Varietats de la llengua
. Estàndard i normativa
. Varietats geogràfiques
. Varietats històriques
. Varietats generacionals i socials

La prova final consiteix en:

Comprensió oral (6 punts)
Escoltar l’àudio (discursos, conferències, crítiques i reportatges) i marcar si les afirmacions són veritables o falses o triar la resposta correcta a cada frase.
Comprensió lectora (6 punts)
Llegir un text i marcar si les afirmacions són veritables o falses, i/o marcar la resposta correcta (textos d’opinió sobre fets d’actualitat).
Gramàtica i lèxic (18 punts)
Emplenar buits de situacions comunicatives a partir d’una llista (temps verbals en oracions de probabilitat, remarques sobre la conjugació de verbs de la 2a conjugació i irregulars). Triar l’opció correcta entre diverses possibilitats (conjuncions de subordinació: sinó/si no; perquè, per què/per a què/posat que). Triar l’opció correcta entre diverses possibilitats: combinació binària de pronoms febles, canvi i caiguda de preposició i ús de les preposicions a i en (CC). Conjuncions de subordinació (sinó/si no; perquè, per què/per a què/posat que). Temps verbals en oracions de probabilitat i correlació verbal en oracions condicionals. Remarques sobre la conjugació de verbs de la 2a conjugació i irregulars. Emplenar buits (oclusives i palatals fricatives i africades, nasals i laterals).
Expressió escrita (34 punts)
Aquest bloc és eliminatori. Per superar la prova cal obtenir un mínim de 18 punts de l’expressió escrita.
Escriure un text mitjanament formal d’un mínim de 180 paraules (articles d’opinió, cartes al director).
Fer un apunt en un blog d’un mínim de 100 paraules.
Expressió oral (16 punts)
Aquest bloc és eliminatori. Per superar la prova cal obtenir un mínim de 9 punts de l’expressió oral. Llegir en veu alta un text d’unes 80-100 paraules. Fer una intervenció oral individual (2 o 3 minuts) en un acte públic o en un programa radiofònic (argumentacions).
Prova final: 80 punts
Avaluació de curs: 20 punts
Avaluació final (prova final + avaluació de curs): 100 punts (criteri d’èxit: 70 punts)

Preparatòria Acreditació Certificat de nivell suficiència de català (C1)

Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png
20282

Valoració del curs

9,36

Persones formades

1229
Descarrega la informació del curs aqui.