Ref.72563

Mataro

Presencial

LLOC: CCOO Mataró.
Castaños 120

INICI: 20-01-2020
FINAL: 11-05-2020

DURADA: 90 hores

HORARI: dilluns i dimecres de 18:20 a 21:20 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email
Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png

Valoració del curs

9,48

Persones formades

119
Descarrega la informació del curs aqui.

Català. Certificat de nivell superior de català (C2)

catala-certificat-de-nivell-superior-de-catala-c2-72563

- Els referits en el Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR) del Consell d’Europa per al nivell de competència
lingüística C2.

- Comprendre pràcticament tot el que llegeix o escolta, així com extreure, seleccionar i integrar informació, idees i opinions per
elaborar un text nou.
- Expressar-se oralment i per escrit amb naturalitat, fluïdesa i precisió, fins i tot en les situacions més complexes, ja sigui per fer
una intervenció espontània o un monòleg planificat.
- Interactuar amb facilitat i habilitat, així com captar i utilitzar els senyals no verbals i d'entonació.
- Emprar un repertori lingüístic ampli que permeti mostrar una gran flexibilitat a l'hora de reformular idees sota formes
lingüístiques diferents o transmetre amb precisió matisos subtils de significat, pràcticament sense limitacions.
- Dur a terme tasques complexes, habituals o no, sobre temes abstractes o tècnics, sobretot en l’àmbit públic, acadèmic i
professional, mostrant una bona capacitat d'adaptar el missatge a les necessitats de l'auditori i a la finalitat del discurs.

mes...

1. Morfologia i sintaxi
1.1. Oració simple: tipus d’oració
1.2. Oració composta: oracions coordinades i subordinades
1.3. Modificacions de l’estructura oracional: complements pronominalitzat
1.4. Concordances
1.5. Determinants i quantificadors
• Substantius i adjectius
• Pronoms
• Verb
• Adverbis
• Preposicions
2. Elements lexicosemàntics i estilístics
2.1. Derivació
2.2. Composició
2.3. Habilitació
2.4. Altres procediments de formació de ms
2.5. Relacions lexico-semàntiques
2.6. Recursos estilístics
2.7. Precisió lèxica
3. Fonètica, ortografia i convencions
3.1. Ortografia i elements gràfics
3.2. Convencions
3.3. Elements fonològics
4. Context de la comunicació
4.1. Varietats funcionals
4.2. Varietats dialectal
4.3. Cortesia lingüística
5. Producció del discurs
5.1. Elements d’adequació a la situació comunicativa
5.2. La connexió
5.3. Els signes de puntuació: funcions textuals i usos convencionals
• La referència
• La concordança verbal
• L’ordre dels mots i l’estructura informativa de l’oració
• Estil gramatical propi del discurs oral formal

Avaluació final: (simula l’examen oficial)

Prova teòrico-pràctica que contindrà les següents parts:
- Exercicis de gramàtica i de comprensió escrita
- Redaccions
- Exercici oral
- Exercicis de comprensió oral

Català C2 Nota mínima 6

Preparatòria Acreditació Certificat de nivell superior de català (C2)

Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png

Valoració del curs

9,48

Persones formades

119
Descarrega la informació del curs aqui.