Ref.65279

Tarragona

Presencial

LLOC: CCOO Tarragona.
- August 48

INICI: 22-10-2018
FINAL: 28-11-2018

DURADA: 45 Hores

HORARI: dilluns, dimarts i dimecres de 15:30 a 18:00 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email

ENTITATS
SUBVENCIONADORES

Consorci.pngSPEE.png
647
Descarrega la informació del curs aqui.

Comerç electrònic i botiga virtual

comerc-electronic-i-botiga-virtual-65279

El personal al servei de les administracions públiques només pot participar en les accions formatives transversals (Ordre EMO/218/2015)

Presentar les formes de comercialització electrònica, dominant els paràmetres per a la venda en Internet, i valorar la incidència que té el comerç electrònic per a l'economia global i el desenvolupament empresarial.

1. La botiga on-line 1.1. Què és l’ecommerce?
1.2. Avantatges i inconvenients del comerç electrònic
1.3. Botigues virtuals, tipus de comerç B2B, B2C I B2B2C
2. Eines per crear una botiga en línia
2.1. Etapes prèvies a la creació de la botiga virtual; estructura.
2.2. Posada en marxa d’una botiga virtual.
2.3. Normativa sobre protecció de dades i comerç electrònic .
3. Publicitat i màrqueting on–line
3.1. Catàlegs en línia
3.2. Publicitat de la botiga virtual
3.3. Pla de màrqueting on-line
3.4. Xarxes socials a la botiga on-line
3.5. Tècniques de fidelització
4. Logística
4.1. Procés de compres
4.2. Gestió de comandes
4.3. Sistema de pagament
4.4. Distribució : Enviaments de mercaderia
5. Atenció al client

La prova final que l’alumne haurà de superar s’estructura en:

1. Tipus de la prova: Prova escrita – teòrica. Examen tipus test que conté 20 preguntes representatives del contingut del curs treballat fins el 50% de la seva durada

Durada: 30 minuts i es realitzarà a l’aula

Criteris de valoració: Cada pregunta tindrà el valor de 0’5 punts. Serà en format tipus test de 20 preguntes de quatre respostes possibles i una sola resposta.

Temporització: un cop transcorregut el 85% del curs.

Tipus de prova 2: Presentació de la botiga virtual creada prèviament (exercici 2 avaluació continua) .

Durada: (6-8 minuts)

Criteris de valoració: La pràctica es valorarà fins a un màxim de 10 punts. Per aprovar la prova caldrà obtenir una puntuació mínima de 5 punts.

La nota de la prova final serà la mitjana de la nota de la prova pràctica i la prova teòrica.

La qualificació final s’obtindrà mitjançant la suma de la qualificació d’avaluació contínua ponderada en un 30% del total, i de la qualificació d’avaluació final en un 70%.

Assistència i Aprofitament Aprofitament

ENTITATS
SUBVENCIONADORES

Consorci.pngSPEE.png
647
Descarrega la informació del curs aqui.