Ref.79269

Reus

Presencial

LLOC: CCOO Reus.
PL Villarroel 2 bxos

INICI: 31-01-2022
FINAL: 04-05-2022

DURADA: 310 hores

HORARI: dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres de 16:00 a 21:00 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email
Entitats SubvencionadoresConsorci.png

Persones formades

159
Descarrega la informació del curs aqui.Descarrega mes informació del curs aqui.

COML0309_Organització i gestió de magatzems

coml0309_organitzacio-i-gestio-de-magatzems-79269

- Estar en possessió del títol de Batxillerat.
- Estar en possessió d’un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o mòduls formatius i/o del Certificat de Professionalitat al que es vulgui accedir.
- Estar en possessió d’un Certificat de Professionalitat de nivell 2 de la mateixa família i àrea Professional.
- Acomplir amb el requisit acadèmic d’accés als cicles formatius de grau superior, o bé haver superat les corresponents proves d’accés regulades per les administracions educatives.
- Tenir superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o de 45 anys.

En el cas de no disposar d'aquests requisits:

- Tenir els coneixements formatius o professionals suficients que permeten cursar amb aprofitament la formació.

El personal al servei de les administracions públiques només pot participar en les accions formatives transversals (Ordre EMO/218/2015).

Organitzar i controlar les operacions i els fluxos de mercaderies del magatzem d'acord amb els procediments establerts i la normativa vigent, i assegurar la qualitat i l'optimització de la xarxa de magatzems o de la cadena logística.

- Organitzar el magatzem d'acord amb els criteris i nivells d'activitat previstos.
- Gestionar i coordinar les operacions del magatzem.
- Col·laborar en l'optimització de la cadena logística amb els criteris establerts per l'organització.

mes...

MF1014_3 - Organització de magatzems
UF0926 - Disseny i organització de magatzem 80h
UF0927 - Gestió de l'equip de treball del magatzem 30h
UF0928 - Seguretat i prevenció de riscos en el magatzem 30h

MF1015_2 - Gestió de les operacions d'emmagatzematge
UF0928 - Seguretat i prevenció de riscos en el magatzem 30h
UF0929 - Gestió de comandes i stocks 80h

MF1005_3 - Optimització de la cadena logística

L'avaluació del curs es farà per a cadascuna de les unitats formatives que conformen els diferents mòduls formatius. Per tal d'aprovar cadascuna de les unitats formatives s'haurà d'obtenir una puntuació mínima de 5 punts. Per realitzar aquesta avaluació s'utilitzaran les proves que s'entenguin com a necessàries i podran respondre a diferents modalitats (prova escrita, prova tipus test, exercicis pràctics, etc.).

Conduent Acreditació Certificat de professionalitat COML0309 Organització i gestió de magatzems

RD/DECRET:642/2011 data:

Entitats SubvencionadoresConsorci.png

Persones formades

159
Descarrega la informació del curs aqui.Descarrega mes informació del curs aqui.