Ref.65284

Terrassa

Presencial

LLOC: FOMENT DE TERRASSA, S.A. - ED. CAMPUS VALLPARADIS.
- C BADALONA 1 BIS

INICI: 24-04-2018
FINAL: 14-06-2018

DURADA: 50 Hores

HORARI: dimarts i dijous de 18:00 a 21:20 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email

ENTITATS
SUBVENCIONADORES

Consorci.pngSPEE.png
Descarrega la informació del curs aqui.

Community manager

community-manager-65284

El personal al servei de les administracions públiques només pot participar en les accions formatives transversals (Ordre EMO/218/2015)

- Comprendre el treball i les responsabilitats del community manager com a clau en la nova estructura de les organitzacions.
- Aprofitar el fenomen de les xarxes socials i professionals: linkedin, xing, facebook, myspace, tuenti, etc.
- Conèixer els avantatges de les xarxes socials com a estratègia de les organitzacions enfront d'altres formats tradicionals.

- Conèixer les competències clau que un community manager ha d’assolir i les característiques del seu lloc de treball.
- Dominar els principis del Màrqueting on line i les formes més efectives de difondre un missatge utilitzant els diferents canals on line existents.
- Aprendre a utilitzar de forma experimentada les principals plataformes de Social Media i aprendre a multiplicar els seus efectes utilitzant-les de forma coordinada.
- Analitzar converses i/o opinions a les xarxes socials sobre productes o marques.
- Dominar les tècniques per a la generació de reputació on line positiva sobre una empresa, producte o servei.
- Aprendre a monitoritzar la nostra marca i la competència a través de les xarxes socials.
- Fomentar l'autoaprenentatge, ja que les eines que s'utilitzen en aquest àmbit canvien cada molt poc temps i cal mantenir-se actualitzat.
- Afavorir el desenvolupament de les següents competències en l’alumnat: competència comunicativa lingüística i audiovisual, tractament de la informació i competència digital, competència d'aprendre a aprendre, competència d'autonomia i iniciativa personal, competència en el coneixement i la interacció amb el mon Online i competència social.

mes...

-Social Media i Community Management
-Estratègia i creació del Pla de Mitjans Socials
-Facebook
-Twitter
-Pinterest, Google+, Linkedin, imatge social i vídeo màrqueting
-Eines del Community Manager
-Mètriques i estratègies de Social Media

Es realitzaran dues proves: una teòrica i una altra pràctica.

1.Tipus de la prova: Prova escrita – teòrica. Examen tipus test que conté 20 preguntes representatives del contingut més destacat del curs.

Durada i lloc de realització: 1 hora i es farà a l’aula

Criteris de valoració: Cada una de les preguntes tindrà una valoració de 0’5 punts, amb un total de 10 punts.

Temporització: A la penúltima sessió del curs.

2. Tipus de prova. Treball pràctic. Els alumnes hauran de realitzar un Pla de Mitjans Socials d’una empresa real o fictícia, que inclogui aquests punts:

• Presentació del projecte
• Auditoria Social Media
• Comparativa amb la competència
• DAFO
• Definició d’objectius
• Definició de l’audiència
• Tria de xarxes socials en què tenir presència i justificació
• Anàlisi de recursos
• Estratègies escollides
• Definició d’una o més accions a dur a terme

Criteris de valoració: Cada un dels apartats del treball tindrà un valor d’1 punt fins arribar als 10 punts. La presentació del treball es farà de forma oral (de forma professional, clara i atractiva), tindrà un valor d’1 punt. El treball es considerarà aprovat sempre que la nota obtinguda sigui igual o superior a 5.

Temporització i lloc de realització: el treball es realitzarà a classe durant les sessions número 3, 4 i 5. L’exposició es realitzarà durant una de les tres darreres sessions del curs.

La nota de la prova final serà la mitjana de la nota de la prova pràctica i la prova teòrica.

Per tal d’optar al certificat d’aprofitament del curs l’alumne haurà d’obtenir una qualificació igual o superior al 5. Aquesta qualificació s’obtindrà mitjançant la ponderació de la qualificació d’avaluació continua en un 30% del total, i la qualificació d’avaluació final en el restant 70%.

Assistència i Aprofitament Aprofitament

ENTITATS
SUBVENCIONADORES

Consorci.pngSPEE.png
Descarrega la informació del curs aqui.