Ref.65606

Barcelona

Presencial

LLOC: Fundació Paco Puerto Barcelona.
- VIA Laietana 16-18 8è

INICI: 03-04-2018
FINAL: 17-07-2018

DURADA: 240 Hores

HORARI: dilluns, dimarts, dimecres i dijous de 17:00 a 21:00 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email

ENTITATS
SUBVENCIONADORES

Consorci.pngSPEE.png
14622

AULA

Aula polivalent<!--:ca-->Aula polivalent<!--:--><!--:es-->Aula polivalente<!--:--><!--:en-->Aula polivalent<!--:-->més
Descarrega la informació del curs aqui.Descarrega mes informació del curs aqui.

Comptabilitat i fiscalitat

comptabilitat-i-fiscalitat-65606

- Estar en possessió del títol de Batxillerat.
- Estar en possessió d’un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o mòduls formatius i/o del Certificat de Professionalitat al que es vulgui accedir.
- Estar en possessió d’un Certificat de Professionalitat de nivell 2 de la mateixa família i àrea Professional.
- Acomplir amb el requisit acadèmic d’accés als cicles formatius de grau superior, o bé haver superat les corresponents proves d’accés regulades per les administracions educatives.
- Tenir superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o de 45 anys.
- Tenir els coneixements formatius o professionals suficients que permeten cursar amb aprofitament la formació.

Aquesta acció es correspon amb el mòdul formatiu de Comptablitat fiscal (MF0231_3) del certificat de professionalitat de Gestió comptable i gestió administrativa per a auditoria.

Realitzar la gestió comptable i fiscal

- Interpretar correctament, des del punt de vista comptable, la informació representada en els documents –justificants de les operacions economicofinanceres que afectin el patrimoni empresarial.
- Interpretar correctament el mètode comptable de partida doble, els seus instruments i les seves fases.
- Elaborar la informació relativa a un cicle econòmic aplicant-hi adequadament la metodologia comptable i els principis i les normes del Pla General Comptable.
- Analitzar la informació comptable i interpretar correctament la situació econòmica i financera que transmet.
- Conèixer la necessitat d'observar rigor i precisió en l'acompliment d'un lloc de treball i valorar la importància de l'empresa en el desenvolupament econòmic i social.
- Calcular les quotes liquidables dels impostos que graven l'activitat econòmica de l'empresa i elaborar tota la documentació corresponent a les seves declaracions liquidacions, aplicant-hi la normativa mercantil i fiscal vigent.
- Conèixer la necessitat d'observar rigor i precisió en l'acompliment d'un lloc de treball i valorar la importància de l'empresa en el desenvolupament econòmic i social.
- Utilitzar aplicacions informàtiques de facturació, comptabilitat i de gestió fiscal.

mes...

-Gestió comptable
-Gestió fiscal
-Implementació i control d'un sistema comptable informatitzat

Prova teòrica: Combinació preguntes breus i tipus test

Prova pràctica: Cas pràctic ja sigui d’interpretació de dades econòmiques o bé de càlcul utilitzant fórmules econòmiques

Conduent Acreditació mòdul formatiu de Comptablitat fiscal (MF0231_3) del certificat de professionalitat de Gestió comptable i gestió administrativa per a auditoria.

RD/DECRET: data:

ENTITATS
SUBVENCIONADORES

Consorci.pngSPEE.png
14622

AULA

Aula polivalent<!--:ca-->Aula polivalent<!--:--><!--:es-->Aula polivalente<!--:--><!--:en-->Aula polivalent<!--:-->més
Descarrega la informació del curs aqui.Descarrega mes informació del curs aqui.