Ref.65610

Girona

Presencial

LLOC: IES MONTILIVI.
- AV MONTILIVI 125

INICI: 13-09-2018
FINAL: 30-10-2018

DURADA: 40 Hores

HORARI: dimarts i dijous de 19:00 a 22:00 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email

ENTITATS
SUBVENCIONADORES

Consorci.pngSPEE.png
Descarrega la informació del curs aqui.

Comptabilitat informatitzada

comptabilitat-informatitzada-65610

- Consolidar els coneixements adquirits en el curs de Comptabilitat bàsica
- Consolidar els coneixements generals de persones que, sense haver seguit el curs bàsic, els tenen.
- Ampliar els coneixements fins a un nivell mitjà.

- Donar a conèixer l’entorn informàtic de la comptabilitat.
- Definir el que es un programa informàtic de comptabilitat.
- Aprendre les parts bàsiques del programa.
- Agafar agilitat en la seva utilització.
- Identificar les avantatges del programa, però també les precaucions a tenir.
- Aconseguir un nivell mitjà en la feina comptable, realitzada amb un programa informàtic.

mes...

1. El procés comptable
1.1. Comptes Llibres
1.2. Assentaments comptables
1.3. Els documents final de la comptabilitat
1.4. Balanç de situació
1.5. Compte de Pèrdues i Guanys

2. El programa informàtic
2.1. Què es un programa de comptabilitat
2.2. Per què serveix
2.3. Altres aplicacions

3. Estructuració bàsica del programa de comptabilitat
3.1. Operacions generals
3.2. Definició del Pla comptable
3.3. Obertura de comptes
3.4. Operacions específiques
3.5. Definició de comptes i tipus d’I.V.A.
3.6. Venciments
3.7. Immobilitzat

4. Operativa del programa
4.1. Entrada d’assentaments
4.2. Realització d’operacions específiques
4.3. Consultes i obtenció d’informació
4.4. Tancament del exercici

5. Recordatori d’amortitzacions.
5.1. Concepte i necessitat de l’ amortització.
5.2. Comptabilització de les amortitzacions.

5.3. Regulació Fiscal de les amortitzacions.
5.4. Comptabilització a amb el programa informàtic

6. Provisions i deterioraments de valor
6.1. Concepte de provisió i de deteriorament de valor
6.2. Principals provisions en el PGC
6.3. Principals deterioraments de valor en el PGC
6.4. Regulació de les provisions i deterioraments en el Impost de Societats

7. Moneda estrangera.
7.1. Concepte d’operació en moneda estrangera
7.2. Problemàtica comptable de les operacions amb moneda estrangera.
7.3. Tractament comptable de les operacions
7.4. Comptabilització amb el programa informàtic

Pel que fa a l’avaluació final es realitzaran les següents proves:

Tipus de la prova: Prova escrita – teòrica que constarà de 20 preguntes sobre conceptes i coneixements teòrics, de les quals 5 seran preguntes curtes i 15 preguntes tipus test

Criteris de valoració: Cada pregunta contestada correctament valdrà 0.5, i caldrà obtenir un 5 per aprovar.

Durada i lloc de realització: 40 minuts a l’aula.

Temporització: En alguna de les tres darreres sessions del curs.

Tipus de la prova: Prova escrita – pràctica informàtica. Facilitades les dades econòmiques i fiscals que reflecteixen l'activitat d'una societat, els alumnes hauran de:
- Realitzar el procés comptable corresponent a un cicle econòmic.
- Calcular els indicadors adequats per a l'anàlisi econòmico-financera requerida.
- Llistar el diari, major, balanç de sumes i saldos, compte de perdues i guanys balanç de situació final
- Elaborar les declaracions liquidacions de l'IVA, de l'IRPF i de l’impost sobre societats.

Criteris de valoració: la màxima puntuació possible seran 10 punts, i serà necessari obtenir un 5 per aprovar. Els criteris per a valorar els exercicis seran:
- Agilitat en l’entrada de dades en els diferents programes informàtics.
- Resultats obtinguts.

Durada i lloc de realització: 2 hores a l’aula

Temporització: En alguna de les tres darreres sessions del curs

La puntuació final serà la mitjana entre la prova teòrica i la prova pràctica.

Per tal d’optar al certificat d’aprofitament del curs l’alumne haurà d’obtenir una qualificació igual o superior al 5. Aquesta qualificació s’obtindrà mitjançant la ponderació de la qualificació d’avaluació continua en un 30% del total, i la qualificació d’avaluació final en el restant 70%.

Assistència i Aprofitament Aprofitament

ENTITATS
SUBVENCIONADORES

Consorci.pngSPEE.png
Descarrega la informació del curs aqui.