Ref.65610

Girona

Presencial

LLOC: IES MONTILIVI.
- AV MONTILIVI 125

INICI: 13-09-2018
FINAL: 30-10-2018

DURADA: 40 Hores

HORARI: dimarts i dijous de 19:00 a 22:00 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email

ENTITATS
SUBVENCIONADORES

Consorci.pngSPEE.png
Descarrega la informació del curs aqui.

Comptabilitat informatitzada

comptabilitat-informatitzada-65610

- Consolidar els coneixements adquirits en el curs de Comptabilitat bàsica
- Consolidar els coneixements generals de persones que, sense haver seguit el curs bàsic, els tenen.
- Ampliar els coneixements fins a un nivell mitjà.

- Donar a conèixer l’entorn informàtic de la comptabilitat.
- Definir el que es un programa informàtic de comptabilitat.
- Aprendre les parts bàsiques del programa.
- Agafar agilitat en la seva utilització.
- Identificar les avantatges del programa, però també les precaucions a tenir.
- Aconseguir un nivell mitjà en la feina comptable, realitzada amb un programa informàtic.

mes...

-El procés comptable
-El programa informàtic
-Estructuració bàsica del programa de comptabilitat
-Operativa del programa
-Recordatori d’amortitzacions
-Provisions i deterioraments de valor
-Moneda estrangera

Pel que fa a l’avaluació final es realitzaran les següents proves:

Tipus de la prova: Prova escrita – teòrica que constarà de 20 preguntes sobre conceptes i coneixements teòrics, de les quals 5 seran preguntes curtes i 15 preguntes tipus test

Criteris de valoració: Cada pregunta contestada correctament valdrà 0.5, i caldrà obtenir un 5 per aprovar.

Durada i lloc de realització: 40 minuts a l’aula.

Temporització: En alguna de les tres darreres sessions del curs.

Tipus de la prova: Prova escrita – pràctica informàtica. Facilitades les dades econòmiques i fiscals que reflecteixen l'activitat d'una societat, els alumnes hauran de:
- Realitzar el procés comptable corresponent a un cicle econòmic.
- Calcular els indicadors adequats per a l'anàlisi econòmico-financera requerida.
- Llistar el diari, major, balanç de sumes i saldos, compte de perdues i guanys balanç de situació final
- Elaborar les declaracions liquidacions de l'IVA, de l'IRPF i de l’impost sobre societats.

Criteris de valoració: la màxima puntuació possible seran 10 punts, i serà necessari obtenir un 5 per aprovar. Els criteris per a valorar els exercicis seran:
- Agilitat en l’entrada de dades en els diferents programes informàtics.
- Resultats obtinguts.

Durada i lloc de realització: 2 hores a l’aula

Temporització: En alguna de les tres darreres sessions del curs

La puntuació final serà la mitjana entre la prova teòrica i la prova pràctica.

Per tal d’optar al certificat d’aprofitament del curs l’alumne haurà d’obtenir una qualificació igual o superior al 5. Aquesta qualificació s’obtindrà mitjançant la ponderació de la qualificació d’avaluació continua en un 30% del total, i la qualificació d’avaluació final en el restant 70%.

Assistència i Aprofitament Aprofitament

ENTITATS
SUBVENCIONADORES

Consorci.pngSPEE.png
Descarrega la informació del curs aqui.