Ref.65615

Terrassa

Presencial

LLOC: Fundació Paco Puerto Terrassa.
- C Unió 23 2a

INICI: 16-04-2018
FINAL: 14-06-2018

DURADA: 210 Hores

HORARI: dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres de 09:00 a 14:00 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email

ENTITATS
SUBVENCIONADORES

Consorci.pngSPEE.png

FORMADORS

formador-731més
Descarrega la informació del curs aqui.Descarrega mes informació del curs aqui.

Construcció de pàgines web

construccio-de-pagines-web-65615

- Estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria.
- Estar en possessió d'un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o mòduls formatius i/o del certificat de professionalitat a què desitja accedir.
- Estar en possessió d'un certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional per al nivell 2 .
- Complir el requisit acadèmic d'accés als cicles formatius de grau mitjà per al nivell 2 o bé haver superat les corresponents proves d'accés regulades per les administracions educatives.
- Tenir superada la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys i / o de 45 anys.
- Tenir els coneixements formatius o professionals suficients que permetin cursar amb aprofitament la formació.

Aquesta acció es correspon amb el mòdul formatiu Construcció de pàgines web MF0950_2 del certificat de professionalitat Confecció i publicació de pàgines web

- Identificar els recursos disponibles al lloc web i crear l'estructura d'emmagatzematge per publicar les pàgines i els seus components.
- Transferir els fitxers al lloc de publicació utilitzant les eines establertes segons les especificacions rebudes.
- Verificar les pàgines transferides tenint en compte criteris de qualitat i d'usabilitat per garantir-ne la funcionalitat.
- Exposar les pàgines desenvolupades a cercadors i directoris d'acord amb els criteris de disponibilitat prefixats.

mes...

-1_Creaació de pàgines web amb llenguatge de marques
-1.1_Els llenguatges de marques
-1.2_Imatges i elements multimèdia
-1.3_Tècniques d'accessibilitat i usabilitat
-1.4_Eines d'edició web
-2_Elaboració de fulls d'estil
-2.1_Fulls d'estil en la creació de pàgines web
-2.2_Disseny, ubicació i optimització dels continguts d'una pàgina web.
-3_Elaboració de plantilles i formularis
-3.1_Formularis en la creació de pàgines web
-3.2_Plantilles en la creació de pàgines web

La prova de coneixements teòrics tindrà un dels següents formats:
- Tipus test
- Preguntes breus i/o obertes

La prova de coneixements pràctics tindrà un dels següents formats, l’alumne haurà de demostrar que és capaç d’aplicar els coneixements adquirits realitzant:
- Prova vinculada a l’ús d’una aplicació informàtica
- Resolució d’un cas pràctic
- Exercicis de càlcul matemàtics
- Elaboració d’un producte

De caràcter obligatori, s’han d’aprovar les dos parts. Si algun alumne suspèn la prova final, tindrà dret a examinar-se en una segona convocatòria.

Si el mòdul te unitats, a la prova final s’haurà d'identificar la puntuació obtinguda en cada una de les unitats que el composen.

Preparatòria Acreditació MF0950_Construcció de pàgines web del Certificat de professionalitat IFCD0110 Confecció i publicació de pàgines web

ENTITATS
SUBVENCIONADORES

Consorci.pngSPEE.png

FORMADORS

formador-731més
Descarrega la informació del curs aqui.Descarrega mes informació del curs aqui.