Ref.65619

Cornellà de Llobregat

Presencial

LLOC: INSTITUT ESTEVE TERRADES I ILLA.
- C/ BONAVISTA 70

INICI: 03-05-2018
FINAL: 19-06-2018

DURADA: 50 Hores

HORARI: dimarts i dijous de 18:00 a 21:30 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email

ENTITATS
SUBVENCIONADORES

Consorci.pngSPEE.png
Descarrega la informació del curs aqui.Descarrega mes informació del curs aqui.

Contextos socials d’intervenció comunitària

contextos-socials-dintervencio-comunitaria-65619

- Estar en possessió del títol de Batxillerat.
- Estar en possessió d’un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o mòduls formatius i/o del Certificat de Professionalitat al que es vulgui accedir.
- Estar en possessió d’un Certificat de Professionalitat de nivell 2 de la mateixa família i àrea Professional.
- Acomplir amb el requisit acadèmic d’accés als cicles formatius de grau superior, o bé haver superat les corresponents proves d’accés regulades per les administracions educatives.
- Tenir superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o de 45 anys.
- Tenir els coneixements formatius o professionals suficients que permeten cursar amb aprofitament la formació.

Aquesta acció es correspon amb el mòdul formatiu "Contextos socials d'intervenció comunitària" (MF1038_3) del certificat de professionalitat de Mediació comunitària

Identificar i concretar les característiques i necessitats del context social de la intervenció.

- Identificar i descriure l'entorn d'intervenció on es dugui a terme el procés de mediació.
- Analitzar les necessitats i potencialitats de la població amb la qual es fa el procés de mediació.
- Difondre i informar els diferents agents de la comunitat sobre els resultats obtinguts.
- Difondre o transmetre la informació recollida a l'equip de treball i els agents socials de l'entorn d'intervenció.

mes...

-Tècniques d'investigació en la intervenció social
-Processos d'anàlisi de població i institucions objecte d'intervenció
-Gestió de la informació en la intervenció social

Prova teòrica-pràctica consistent en la resolució d’un estudi de cas, on l’alumne haurà de valorar, realitzar una intervenció i preparar una presentació, tenint en compte els coneixements adquirits durant el curs:

Criteris de valoració: s’avaluarà amb una puntuació de l’1 al 10. Es considerarà aprovat a partir del 5; atenent als següents criteris:

- Aplicació dels coneixements desenvolupats al llarg del curs
- Claredat dels objectius de la seva presentació
- Claredat dels continguts de la seva presentació
- Coneixement del tema
- Tenir cura vers l’aparença de la seva presentació
Durada i lloc de realització: 3 hores, a l’aula.

Temporització: un cop impartides el 85% de les hores lectives del mòdul.

La puntuació final serà la mitjana entre la prova teòrica i la prova pràctica.

La qualificació final, sempre que l’alumne hagi aprovat la prova final, s’obtindrà mitjançant la suma de la qualificació d’avaluació continua ponderada en un 30% del total, i de la qualificació d’avaluació final en un 70%, i és concretarà en suficient (5-6), notable (7-8) i excel•lent (9-10)

Conduent Acreditació mòdul formatiu "Contextos socials d'intervenció comunitària" (MF1038_3)

RD/DECRET:721/2011 data:

ENTITATS
SUBVENCIONADORES

Consorci.pngSPEE.png
Descarrega la informació del curs aqui.Descarrega mes informació del curs aqui.