Ref.72925

Lleida

Presencial

LLOC: CCOO LLEIDA.
C ENRIC GRANADOS 5

INICI: 26-02-2020
FINAL: 29-04-2020

DURADA: 60 hores

HORARI: dimecres i dijous de 15:00 a 19:00 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email
Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png
3422
3430
3997
4145
3265

Valoració del curs

9,43

Persones formades

133
Descarrega la informació del curs aqui.

Controlador d’accessos

controlador-daccessos-72925

El personal al servei de les administracions públiques només pot participar en les accions formatives transversals (Ordre EMO/218/2015)

L’objectiu general del curs és que l’alumne pugui obtenir l’habilitació professional de personal de control d'accés regulada en la Llei 11/2009, del 6 de juliol,de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives, i en el Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives

Els objectius d’aquesta acció formativa es concreten en donar compliment a allò que s’estableix en l’article 61.e del DECRET 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives, en relació al curs que han de realitzar les persones que vulguin habilitar-se com a personal de control d’accés.

mes...

Els continguts d’aquesta acció formativa es corresponen amb els establerts a l’annex V, apartats 2 i 3, del DECRET 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives, en relació als continguts i programes dels mòduls.

1. Mòdul de coneixements teòrics
1.1. Drets fonamentals de la persona
1.2. Regulació del dret d'admissió
1.3. Mesures de seguretat als establiments de pública concurrència
1.4. Fulls de reclamacions
1.5. Horaris de tancament
1.6. Armes als locals de pública concurrència

2. Mòdul de coneixements pràctics
2.1. Primers auxilis
2.2. Autocontrol i avaluació psicològica
2.3. Defensa personal

1. Prova escrita – tipus test
Durada i lloc de realització: 30 minuts i es farà a classe
Característiques: prova final amb 40 preguntes amb una única resposta correcta dels mòduls de coneixements, i 10 preguntes amb una única resposta correcta dels mòduls de formació de caràcter pràctic.
Valoració: Es puntuarà de l’1 al 10, per aprovar caldrà obtenir una puntuació mínima de 5 punts. Els ítems no contestats no seran valorats.
Temporització: A partir de la penúltima sessió del curs.

Els alumnes que superin l’avaluació final i obtinguin el certificat d’aprofitament podran presentar-se a les proves per a obtenir la habilitació de personal de control d’accés, que convoca el Director General d’Administració de Seguretat segons estableix l’Annex V apartat IV del Decret 112/2010.

Conduent Acreditació Controlador d’accessos d’establiments d’espectacles i activitats recreatives

Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png
3422
3430
3997
4145
3265

Valoració del curs

9,43

Persones formades

133
Descarrega la informació del curs aqui.