Ref.65324

Girona

Presencial

LLOC: ASSOCIACIÓ MIFAS.
- RBLA XAVIER CUGAT 43 baixos

INICI: 27-09-2018
FINAL: 30-10-2018

DURADA: 30 Hores

HORARI: dimarts i dijous de 17:00 a 20:00 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email

ENTITATS
SUBVENCIONADORES

Consorci.pngSPEE.png
Descarrega la informació del curs aqui.

Educació de la veu

educacio-de-la-veu-65324

El personal al servei de les administracions públiques només pot participar en les accions formatives transversals (Ordre EMO/218/2015)

L’alumne en acabar el curs hauria de ser capaç de: Dominar les tècniques per prevenir i corregir els trastorns vocals en la pràctica docent i ser capaç d'identificar les situacions problemàtiques i d'aplicar les tècniques de prevenció i reeducació de la veu.

• Conèixer les característiques de la veu.
• Reconèixer les causes dels problemes de la veu.
• Aprendre a respirar adequadament per a una bona vocalització.
• Saber relaxar-se com a mètode per vocalitzar millor.
• Saber impostar la veu per a una convenient utilització de les cordes vocals.
• Reeducar la veu davant problemes que poden sorgir en la feina docent.

mes...

1. Introducció a la prevenció
1.1. Postura
1.2. Distensió general i local
1.3. Pautes d'higiene vocal
2. Veu i problemes vocals
2.1. Elements que intervenen en la producció de la veu. fisiologia de la feu
2.2. Patologies de la veu
2.3. Avaluació de les patologies de la veu
3. Tècniques de relaxació
3.1. Tècniques de relaxació adreçades a les cordes vocal.
3.2. Tècniques de relaxació adreçades al diafragma.
4. Tècniques de respiració
4.1. La coordinació fonorespiratoria.
5. Tècniques d’impostació de veu
6. Reeducació fonètica

Pel que fa a l’avaluació final es realitzaran les següents proves:

1. Presentació individual
Durada i lloc de realització: 6 minuts per alumne i es farà a l’aula
Característiques: El alumnes hauran de fer una presentació a partir d’un tema exposat pel formador.
Valoració: Es puntuarà de l’1 al 10. L’alumne ha d’obtenir una puntuació mínima de 5 per aprovar.
Temporització: A partir de la penúltima sessió del curs

2. Prova escrita – tipus test
Durada i lloc de realització: 30 minuts i es farà a classe
Característiques: 20 ítems del tipus “resposta única a partir de quatre opcions”.
Valoració: Per aprovar la prova caldrà obtenir una puntuació mínima de 5 punts. Per cada resposta correcta se sumarà 0.5 punts. Els ítems no contestats no seran valorats.
Temporització: A partir de la penúltima sessió del curs.

La puntuació de la prova final serà la mitjana entre la presentació individual i la prova tipus test.

Per tal d’optar al certificat d’aprofitament del curs l’alumne haurà d’obtenir una qualificació igual o superior al 5. Aquesta qualificació s’obtindrà mitjançant la ponderació de la qualificació d’avaluació continua en un 30% del total, i la qualificació d’avaluació final en el restant 70%.

Assistència i Aprofitament Aprofitament

ENTITATS
SUBVENCIONADORES

Consorci.pngSPEE.png
Descarrega la informació del curs aqui.