Ref.65324

Girona

Presencial

LLOC: ASSOCIACIÓ MIFAS.
- RBLA XAVIER CUGAT 43 baixos

INICI: 27-09-2018
FINAL: 30-10-2018

DURADA: 30 Hores

HORARI: dimarts i dijous de 17:00 a 20:00 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email

ENTITATS
SUBVENCIONADORES

Consorci.pngSPEE.png
Descarrega la informació del curs aqui.

Educació de la veu

educacio-de-la-veu-65324

El personal al servei de les administracions públiques només pot participar en les accions formatives transversals (Ordre EMO/218/2015)

L’alumne en acabar el curs hauria de ser capaç de: Dominar les tècniques per prevenir i corregir els trastorns vocals en la pràctica docent i ser capaç d'identificar les situacions problemàtiques i d'aplicar les tècniques de prevenció i reeducació de la veu.

• Conèixer les característiques de la veu.
• Reconèixer les causes dels problemes de la veu.
• Aprendre a respirar adequadament per a una bona vocalització.
• Saber relaxar-se com a mètode per vocalitzar millor.
• Saber impostar la veu per a una convenient utilització de les cordes vocals.
• Reeducar la veu davant problemes que poden sorgir en la feina docent.

mes...

-Introducció a la prevenció
-Veu i problemes vocals
-Tècniques de relaxació
-Tècniques de respiració
-Tècniques d’impostació de veu
-Reeducació fonètica

Pel que fa a l’avaluació final es realitzaran les següents proves:

1. Presentació individual
Durada i lloc de realització: 6 minuts per alumne i es farà a l’aula
Característiques: El alumnes hauran de fer una presentació a partir d’un tema exposat pel formador.
Valoració: Es puntuarà de l’1 al 10. L’alumne ha d’obtenir una puntuació mínima de 5 per aprovar.
Temporització: A partir de la penúltima sessió del curs

2. Prova escrita – tipus test
Durada i lloc de realització: 30 minuts i es farà a classe
Característiques: 20 ítems del tipus “resposta única a partir de quatre opcions”.
Valoració: Per aprovar la prova caldrà obtenir una puntuació mínima de 5 punts. Per cada resposta correcta se sumarà 0.5 punts. Els ítems no contestats no seran valorats.
Temporització: A partir de la penúltima sessió del curs.

La puntuació de la prova final serà la mitjana entre la presentació individual i la prova tipus test.

Per tal d’optar al certificat d’aprofitament del curs l’alumne haurà d’obtenir una qualificació igual o superior al 5. Aquesta qualificació s’obtindrà mitjançant la ponderació de la qualificació d’avaluació continua en un 30% del total, i la qualificació d’avaluació final en el restant 70%.

Assistència i Aprofitament Aprofitament

ENTITATS
SUBVENCIONADORES

Consorci.pngSPEE.png
Descarrega la informació del curs aqui.