Ref.65687

Cornellà de Llobregat

Presencial

LLOC: CCOO Cornellà.
- CTRA d'Esplugues 68

INICI: 13-03-2018
FINAL: 10-04-2018

DURADA: 50 Hores

HORARI: dilluns, dimarts, dimecres i dijous de 16:30 a 20:45 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email

ENTITATS
SUBVENCIONADORES

Consorci.pngSPEE.png
5317
3872
Descarrega la informació del curs aqui.Descarrega mes informació del curs aqui.

Foment i suport associatiu

foment-i-suport-associatiu-65687

- Estar en possessió del títol de Batxillerat.
- Estar en possessió d’un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o mòduls formatius i/o del Certificat de Professionalitat al que es vulgui accedir.
- Estar en possessió d’un Certificat de Professionalitat de nivell 2 de la mateixa família i àrea Professional.
- Acomplir amb el requisit acadèmic d’accés als cicles formatius de grau superior, o bé haver superat les corresponents proves d’accés regulades per les administracions educatives.
- Tenir superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o de 45 anys.
- Tenir els coneixements formatius o professionals suficients que permeten cursar amb aprofitament la formació.

Aquesta acció es correspon amb el mòdul formatiu "Foment i suport associatiu" del certificat de professionalitat Dinamització comunitària

Intervenir, donar suport i acompanyar en la creació i desenvolupament del teixit associatiu

- Analitzar de forma comprensiva el teixit associatiu.
- Diferenciar les diferents fonts d'informació i els criteris d'elecció d'unes o altres sobre els recursos de suport al teixit associatiu.
- Recollir informació dels recursos i els procediments per constituir i gestionar una associació.
- Desenvolupar estratègies de suport tècnic a les associacions del territori respectant i analitzant la dinàmica interna dels grups.
- Acompanyar les entitats i associacions en els seus processos de programació i avaluació.
- Establir vies de coordinació entre entitats, associacions i col•lectius ciutadans.

mes...

-Estructures associatives
-Aplicació de tècniques grupals participatives en la intervenció comunitària
- Processos grupals en les associacions de caràcter social
-Procés de suport dels professionals en les entitats socials

Prova teòrica-pràctica consistent en la resolució d’un estudi de cas, on l’alumne haurà de valorar, realitzar una intervenció i preparar una presentació, tenint en compte els coneixements adquirits durant el curs:

Criteris de valoració: s’avaluarà amb una puntuació de l’1 al 10. Es considerarà aprovat a partir del 5; atenent als següents criteris:

- Aplicació dels coneixements desenvolupats al llarg del curs
- Claredat dels objectius de la seva presentació
- Claredat dels continguts de la seva presentació
- Coneixement del tema
- Tenir cura vers l’aparença de la seva presentació
Durada i lloc de realització: 3 hores, a l’aula.

Temporització: un cop impartides el 85% de les hores lectives del mòdul.

La puntuació final serà la mitjana entre la prova teòrica i la prova pràctica.

La qualificació final, sempre que l’alumne hagi aprovat la prova final, s’obtindrà mitjançant la suma de la qualificació d’avaluació continua ponderada en un 30% del total, i de la qualificació d’avaluació final en un 70%, i és concretarà en suficient (5-6), notable (7-8) i excel•lent (9-10)

Conduent Acreditació Mòdul formatiu "Foment i suport associatiu" (MF1023)

RD/DECRET:721/2011 data:

ENTITATS
SUBVENCIONADORES

Consorci.pngSPEE.png
5317
3872
Descarrega la informació del curs aqui.Descarrega mes informació del curs aqui.