Ref.68980

Barcelona

Presencial

LLOC: Fundació Paco Puerto.
- VIA Laietana 16-18 8è

INICI: 11-06-2019
FINAL: 17-06-2019

DURADA: 20 Hores

HORARI: dilluns, dimarts, dimecres i dijous de 15:15 a 17:45 i de 18:00 a 20:30 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email
ENTITATS
SUBVENCIONADORESConsorci.pngSPEE.png
1372
Descarrega la informació del curs aqui.

Formació específica: Serveis de vigilància en centres hospitalaris, en centres d’internament i dependències de seguretat

formacio-especifica-serveis-de-vigilancia-en-centres-hospitalaris-en-centres-dinternament-i-dependencies-de-seguretat-68980

Estar habilitat com a vigilant de seguretat

El personal al servei de les administracions públiques només pot participar en les accions formatives transversals (Ordre EMO/218/2015)

• Identificar els possibles riscos en els hospitals i centres d’internament.
• Aplicar la normativa vigent respecte a l’accés als centres hospitalaris i centres d’internament.
• Reciclar i/o ampliar els coneixements del col·lectiu de vigilants de seguretat segons indica la normativa vigent establerta pel Ministeri de l’Interior a l’article 57 del R.D. 2364/1994 de 9 de desembre de 1994 pel qual s'aprova el reglament de seguretat privada, i l'última modificació (Ordre INT/318/2011 Personal de seguretat privada).

• Analitzar els sistemes de seguretat física i perimetral.
• Identificar els diferents subjectes sospitosos i actuar en conseqüència.
• Demostrar l'adquisició dels coneixements pràctics necessaris per garantir la seguretat en els marcs de referència.

mes...

1. Especialització en centres hospitalaris
1. 1. La seguretat en Centres Hospitalaris. Característiques generals. Zones i àrees de seguretat. Protecció d'edificis. Anàlisi de riscos i amenaces.
1. 2. Característiques del servei de seguretat. Sala de control. Àrees controlades. Circuit tancat de vigilància. Sistemes d'emmagatzematge digital d'imatges. Tancament i control de dependències.
1. 3. Organització de la seguretat i procediment d'actuació. Control d'accessos de persones. Control de vehicles. Estacionaments exteriors. Control de claus. Control de paqueteria i mercaderies. Control de sistemes de seguretat. Actuació davant riscos excepcionals: intrusió en àrea restringida. Intrusió en una àrea vital.
1. 4. Mesures preventives davant situacions d'emergència. Tipus d'emergència. Actuació davant missatges d'alerta i alarma. Plans d'evacuació. Prioritats en l'evacuació. El comportament humà en situacions d'emergència.
1. 5. Prevenció de riscos laborals. Àrees hospitalàries. Especial consideració a l'exposició a contaminants químics, biològics o radiològics.
1. 6. Col•laboració amb les forces i cossos de seguretat.

2. Especialització en centres d’internament i dependències de seguretat
2.1. Vigilància en centres penitenciaris: Normativa reguladora.
2.2. Vigilància en Centres d'Estada Temporal d'Immigrants (CETI s): Normativa reguladora.
2.3. Vigilància en Centres de Menors: Normativa reguladora.
2.4. Vigilància en dependències de seguretat: Normativa reguladora.
2.5. Especial referència al control d'accessos, al control de càmeres de CCTV i a la vigilància perimetral en aquestes instal•lacions.
2. 6. Col•laboració amb les forces i cossos de seguretat.

1. Prova escrita – tipus test
Durada i lloc de realització: 30 minuts i es farà a classe
Característiques: 20 ítems del tipus “una única resposta correcte entre quatre opcions”.
Valoració: Es puntuarà de l’1 al 10, per aprovar caldrà obtenir una puntuació mínima de 5 punts. Els ítems no contestats no seran valorats.
Temporització: A partir de la penúltima sessió del curs.

Per tal d’optar al certificat d’aprofitament del curs l’alumne haurà d’obtenir una qualificació igual o superior al 5. Aquesta qualificació s’obtindrà mitjançant la ponderació de la qualificació d’avaluació continua en un 30% del total, i la qualificació d’avaluació final en el restant 70%.

Aquesta acció formativa condueix a l’especialització en servei de vigilància per a vigilants que prestin serveis de vigilància en centres hospitalaris, centres d’internament i dependències de seguretat segons l’Ordre INT/318/2011, d'1 de febrer de 2011, sobre personal de seguretat privada, en la secció 3era (Formació permanent) i la Llei 5/2014 de seguretat privada de 4 d’abril.

Conduent Acreditació Vigilància en centres hospitalaris, centres d’internament i dependències de seguretat

Ordre:INT/318/2011 data:01-02-2011

ENTITATS
SUBVENCIONADORESConsorci.pngSPEE.png
1372
Descarrega la informació del curs aqui.