Ref.72618

Barcelona

Presencial

LLOC: EFOSI.
VIA Laietana 16

INICI: 21-01-2020
FINAL: 21-04-2020

DURADA: 75 hores

HORARI: dimarts i dijous de 18:00 a 21:00 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email
Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png

Valoració del curs

9,34

Persones formades

27
Descarrega la informació del curs aqui.

Francès A2.A

frances-a2-a-72618

Capacitar a l'alumnat per utilitzar el idioma de forma senzilla però adequada i eficaç, sent capaç de comprendre, expressar-se i
interactuar, tant en forma parlada com a escrita, en situacions quotidianes, que requereixin comprendre i produir textos breus, en
diversos registres i en llengua estàndard, que versin sobre aspectes bàsics concrets de temes generals i que continguin
expressions, estructures i lèxic d'ús freqüent.
Aquest programa formatiu proporcionarà als alumnes la formació i l'aprenentatge en llengua francesa necessària perquè puguin
presentar-se a les proves d'acreditació oficial del nivell A2 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL).

Competències pragmàtiques: funcional i discursiva
Comprensió oral
- Comprendre prou com per satisfer necessitats bàsiques, identificant la intenció comunicativa, l'assumpte, els punts principals i el registre, formal o informal, dins de l'estàndard, de missatges breus, clars i senzills, contextualitzats i sobre assumptes coneguts.
- Extreure la informació essencial i els punts principals de missatges gravats o emesos per mitjans audiovisuals, sobre assumptes quotidians contextualitzats, pronunciats amb claredat, en bones condicions acústiques i sempre que existeixi la possibilitat de tornar a escoltar algunes parts més difícils.
Expressió oral
- Produir intervencions comprensibles, adequades i coherents per complir les funcions bàsiques de comunicació i les relacionades amb els seus interessos.
- Utilitzar un repertori lingüístic bàsic però suficient per fer-se comprendre, encara que amb un control encara limitat, amb necessitat de pauses, reformulacions, gestos i suport gràfic.
Comprensió escrita
- Captar la intenció comunicativa, el sentit global, els punts principals i detalls rellevants, el registre, formal o informal dins de l'estàndard, de correspondència personal habitual, així com de textos senzills sobre temes quotidians, recolzant-se en el context, el reconeixement de l'estructura i la disposició gràfica.
- Localitzar informació específica en llistats, anuncis, diaris, pàgines web, etc. I entendre normes o instruccions senzilles, de seguretat, d'ús d'un aparell, etc.
Expressió escrita
- Escriure missatges i textos senzills, relatius a aspectes concrets coneguts, adequats a la situació de comunicació, en un registre neutre i amb un control limitat dels recursos lingüístics.
- Organitzar els textos i cohesionar-los amb recursos elementals, respectant raonablement les convencions del llenguatge escrit.
Interacció oral i escrita
- Realitzar intercanvis senzills, sense molt esforç i de manera eficaç, i participar activament en converses relacionades amb situacions de comunicació habituals, personals o professionals, utilitzant un llenguatge estàndard i amb l'ajuda dels interlocutors.
- Comprendre i escriure notes, missatges breus o cartes senzilles, així com missatges rutinaris de caràcter social, adequats a la situació de comunicació, utilitzant una organització i cohesió elemental, un registre neutre i un control limitat dels recursos lingüístics,reconeixent i utilitzant els formats i les convencions d'aquests tipus d'escrits.
Competència sociocultural i sociolingüística
- Conèixer els aspectes socioculturals i les convencions socials més rellevants en la vida diària, així com els referits al propi àmbit, amb la finalitat de plasmar-los en el seu comportament i comunicació.
- Reconèixer i utilitzar les fórmules
- Utilitzar un registre formal i informal,
freqüent, així com referències
- Comprendre els gestos, comportaments
i evidents.
Competència lingüística
- Aconseguir un repertori s

mes...

Grammaire : Le futur
Situations orales : Parler du futur à propos de domaines déjà étudiés
Phonétique : Différenciation des voyelles nasales
Écrit : Compréhension de comptes rendus
Civilisation : L'enseignement en France
LEÇON 2:
Grammaire : Les pronoms "y" et "en"
Vocabulaire : L'entreprise, le travail
Situations orales : Relater le contenu d'un bref article de presse, faire un bref commentaire de cet article
Phonétique : Rythme et enchaînent
Écrit : compréhension : extraits de magazines : exemples de création de petites entreprises
Civilisation : Le travail en France
LEÇON 3:
Grammaire : Le subjonctif (emploi lié à quelques verbes)
Vocabulaire : L'administration, la politique
Situations orales : Exposer brièvement un fait et porter un jugement sur ce fait
Phonétique : Différenciation des formes du présent de l'indicatif et du subjonctif
Écrit : compréhension : extraits de presse : articles relatant des interdictions / Articles de presse sur la vie politique.
Rédaction : Contester ou approuver une décision ou un fait.
Civilisation : L'organisation administrative et politique de la France
LEÇON 4:
Grammaire : Les propositions relatives introduites par "que, qui, où"
Vocabulaire : La télévision et la radio
Situations orales : Donner son avis sur un programme de télévision ou de radio / choisir un programme
Phonétique : Formes familières contractées "T'es où?" / Intonation de la surprise
Écrit : Programme de télévision, articles de presse : événements insolites
Civilisation : La télévision et la presse en France.
LEÇON 5:
Grammaire : Emploi et conjugaison des quatre temps de l'indicatif : le présent, passé composé, imparfait et futur.
Vocabulaire : L'apprentissage d'une langue étrangère
Situations orales : Parler de son apprentissage du français langue étrangère
Prononciation : Rythmes de la construction négative
Écrit : Test sur les façons d'apprendre
Civilisation : Les rencontres et modes de comportements / La vie de quartier dans les grandes villes / Les relations amicales
LEÇON 6:
Grammaire : Les pronoms objets directs / indirects
Vocabulaire : La fête et les animations locales
Situations orales : Parler d'une fête
Prononciation : L'enchaînement des groupes avec pronoms compléments
Écrit : Programme et descriptif de fête - Célébrations
Civilisation : Le calendrier - Temps forts et animations de la ville de Bourges

Assistència i Aprofitament Aprofitament

Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png

Valoració del curs

9,34

Persones formades

27
Descarrega la informació del curs aqui.