Ref.65724

Reus

Presencial

LLOC: CCOO Reus.
- PL Villarroel 2 bxos

INICI: 12-03-2018
FINAL: 16-04-2018

DURADA: 80 Hores

HORARI: dilluns, dimarts, dijous i divendres de 09:00 a 14:00 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email

ENTITATS
SUBVENCIONADORES

Consorci.pngSPEE.png

FORMADORS

formador-4930més
Descarrega la informació del curs aqui.Descarrega mes informació del curs aqui.

Gestió de comandes i estoc

gestio-de-comandes-i-estoc-65724

- Títol de Batxillerat, BUP o nivells superiors.
- Estar en possessió d’un Certificat de Professionalitat del Nivell 3.
- Estar en possessió d’un Certificat de professionalitat de nivell 2 de la mateixa família professional i àrea a la que es vol accedir.
- Complir els requisits acadèmics d’accés als cicles formatius de grau superior, o haver superat les corresponents proves d’accés regulades per les administracions educatives.
- Tenir superada la prova d’accés a la Universitat per a majors de 25 anys i/o 45 anys.

Aquesta acció es correspon amb la unitat formativa Gestió de comandes i stocks UF0929, del mòdul formatiu Gestió de les operacions d'emmagatzematge MF1015_2, del certificat de professionalitat Organització i gestió de magatzems

- Aplicar tècniques d'organització de les activitats de diferents tipus de magatzem optimitzant els recursos disponibles.
- Gestionar els processos de preparació de comandes de les diferents operacions del magatzem, garantir-ne la integritat fins a la seva destinació i respectar les especificacions rebudes.
- Elaborar inventaris aplicant tècniques de control d'existències que detectin avaries, minves o errors periòdics en l'estoc del magatzem.
- Aplicar procediments de correcció per a les incidències pròpies del procés d'emmagatzematge de mercaderies.
- Utilitzar adequadament les aplicacions i els sistemes informàtics de gestió de magatzems.

mes...

-Gestió d'estocs i de magatzem
-Gestió i preparació de comandes
-Gestió i preparació d'inventaris
-Aplicació de sistemes informàtics de gestió del magatzem

Prova teòrica
- Tipus test
- Preguntes breus i/o obertes

Prova pràctica:
- Utilitza una aplicació informàtica
- Resolució d’un cas pràctic
- Presentació d’un projecte
- Elaboració d’un producte o peça
- Aplicació d’una tècnica concreta
- Exercicis de càlcul matemàtics

L’avaluació final és de caràcter obligatori, s’han d’aprovar les dos parts. Si algun alumne suspèn la prova final, tindrà dret a examinar-se en una segona convocatòria.

Si el mòdul te unitats, a la prova final s’haurà d'identificar la puntuació obtinguda en cada una de les unitats que el composen. Així mateix, per aprovar, l'alumne haurà d'obtenir un 5 en cadascuna de les unitats.

Conduent Acreditació Unitat formativa Gestió de comandes i stocks UF0929

ENTITATS
SUBVENCIONADORES

Consorci.pngSPEE.png

FORMADORS

formador-4930més
Descarrega la informació del curs aqui.Descarrega mes informació del curs aqui.