Ref.65349

Terrassa

Presencial

LLOC: Fundació Paco Puerto Terrassa.
- C Unió 23 2a

INICI: 16-03-2018
FINAL: 18-04-2018

DURADA: 90 Hores

HORARI: dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres de 09:00 a 14:00 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email

ENTITATS
SUBVENCIONADORES

Consorci.pngSPEE.png
14482
11583
Descarrega la informació del curs aqui.Descarrega mes informació del curs aqui.

Gestió de conflictes i procés de mediació

gestio-de-conflictes-i-proces-de-mediacio-65349

- Estar en possessió del títol de Batxillerat.
- Estar en possessió d’un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o mòduls formatius i/o del Certificat de Professionalitat al que es vulgui accedir.
- Estar en possessió d’un Certificat de Professionalitat de nivell 2 de la mateixa família i àrea Professional.
- Acomplir amb el requisit acadèmic d’accés als cicles formatius de grau superior, o bé haver superat les corresponents proves d’accés regulades per les administracions educatives.
- Tenir superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o de 45 anys.
- Tenir els coneixements formatius o professionals suficients que permeten cursar amb aprofitament la formació.

El personal al servei de les administracions públiques només pot participar en les accions formatives transversals (Ordre EMO/218/2015)

Aquesta acció es correspon amb el mòdul formatiu "Gestió de conflictes i processos de mediació" (MF1040_3) del certificat de professionalitat de Mediació comunitària

Organitzar i implementar el procés de gestió de conflictes.

- Identificar les diferents formes de gestió de conflictes.
- Identificar si el conflicte és susceptible de passar per un procés de mediació comunitari.
- Derivar a altres serveis de mediació específics quan la intervenció ho requereixi.
- Analitzar el procés de mediació i assegurar que les persones implicades el comprenguin.
- Definir els models i les tècniques que cal aplicar tenint en compte la situació conflictiva que s'ha d'afrontar.
- Determinar l'evolució d'un procés de mediació en funció de les característiques de les parts

mes...

-La gestió de conflictes des de la mediació i altres mètodes
-Processos i tècniques de mediació
-Aplicació de la mediació en altres àmbits d'actuació
-Procés de mediació en l'àmbit comunitari
-Desenvolupament de xarxes socials i derivació efectiva

Prova teòrica consistent en un test de 16 ítems d’elecció múltiple i un cas pràctic.

Criteris de valoració: 0,5 punts cada pregunta tipus test i 2 punts el cas pràctic Per aprovar la prova caldrà un nota igual o superior al 5.

Durada i lloc de realització: 1 hora a l’aula.

Temporització: un cop impartides el 85% de les hores lectives del mòdul.

Prova pràctica: cas pràctic de mediació comunitària.

Criteris de valoració: s’avaluarà amb una puntuació de l’1 al 10. Es considerarà aprovat a partir del 5; atenent als següents criteris:

- Aplicació dels coneixements teòrics adquirits al llarg del curs
- Coherència en el desenvolupament del supòsit pràctic
- Desenvolupament del treball dins el temps establert
- Cura en l’aparença

Durada i lloc de realització: 1 hores, a l’aula.

Temporització: un cop impartides el 85% de les hores lectives del mòdul.

La puntuació final serà la mitjana entre la prova teòrica i la prova pràctica.

La qualificació final, sempre que l’alumne hagi aprovat la prova final, s’obtindrà mitjançant la suma de la qualificació d’avaluació continua ponderada en un 30% del total, i de la qualificació d’avaluació final en un 70%, i és concretarà en suficient (5-6), notable (7-8) i excel•lent (9-10)

Conduent Acreditació Mòdul formatiu "Gestió de conflictes i processos de mediació" (MF1040_3)

RD/DECRET:721/2011 data:

ENTITATS
SUBVENCIONADORES

Consorci.pngSPEE.png
14482
11583
Descarrega la informació del curs aqui.Descarrega mes informació del curs aqui.