Ref.69195

Cornellà de Llobregat

Presencial

LLOC: CCOO Cornellà.
- CTRA d'Esplugues 68

INICI: 21-02-2019
FINAL: 25-03-2019

DURADA: 110 Hores

HORARI: dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres de 09:00 a 14:00 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email
ENTITATS
SUBVENCIONADORESConsorci.pngSPEE.png

FORMADORS

formador-13383més
Descarrega la informació del curs aqui.Descarrega mes informació del curs aqui.

Gestió de les operacions d’emmagatzematge

gestio-de-les-operacions-demmagatzematge-69195

- Estar en possessió del títol de Batxillerat.
- Estar en possessió d’un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o mòduls formatius i/o del Certificat de Professionalitat al que es vulgui accedir.
- Estar en possessió d’un Certificat de Professionalitat de nivell 2 de la mateixa família i àrea Professional.
- Acomplir amb el requisit acadèmic d’accés als cicles formatius de grau mig, o bé haver superat les corresponents proves d’accés regulades per les administracions educatives.
- Tenir superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o de 45 anys.
- Tenir els coneixements formatius o professionals suficients que permeten cursar amb aprofitament la formació.

Aquesta acció es correspon amb el mòdul formatiu "Gestió de les operacions de magatzem" (MF1015_2) del certificat de professionalitat Organització i gestió de magatzems.

• Organitzar diàriament les operacions i fluxos de mercaderies del magatzem garantint-ne la qualitat del servei.
• Coordinar l'entrada i ubicació diària de mercaderies en el magatzem seguint les especificacions rebudes i optimitzant el procés de magatzematge.
• Gestionar diàriament els fluxos de sortida de mercaderies del magatzem supervisant l'aplicació de les tècniques de preparació de comandes adequades per a la seva expedició.
• Controlar les existències del magatzem, supervisant el procediment i les normes establertes per identificar desviacions de l'inventari i proposar mesures correctores.
• Gestionar les activitats diàries del personal del magatzem d'acord amb el pla de treball i les especificacions rebudes per garantir el desenvolupament efectiu i eficaç de les activitats del magatzem.

• Aplicar tècniques d'organització de les activitats de diferents tipus de magatzem optimitzant els recursos disponibles.
• Gestionar els processos de preparació de comandes de les diferents operacions del magatzem garantint-ne la integritat fins a la seva destinació i respectant les especificacions rebudes.
• Elaborar inventaris aplicant tècniques de control d'existències detectant fallades, errors o minvaments periòdics de l'estoc del magatzem.
• Aplicar procediments de correcció per a les incidències pròpies del procés de magatzematge de mercaderies.
• Utilitzar adequadament els sistemes i aplicacions informàtiques de gestió de magatzems.
• Identificar els accidents i riscos més comuns en la manipulació i moviments de les mercaderies de diferents operacions dins del magatzem.
• Aplicar mesures de prevenció de riscos i accidents en el magatzem d’acord a la normativa i recomanacions vigents.

mes...

UF0929_Gestió de comandes i estocs
1. Gestió d’estocs i magatzem
- Operativa del magatzem:
- Entrada de mercaderies segons la tipologia del magatzem.
- Fluxos interns:
- Sortida de mercaderies: segons tipologia del magatzem.
- Indicadors de gestió d'estoc:
- Interpretació i càlcul d'indicadors de gestió d'índex de rotació i la seva repercussió en la grandària del magatzem i el cost logístic de magatzematge.
- Altres índexs relacionats amb la gestió d'estocs.

2. Gestió i preparació de comandes
- La manipulació de la mercaderia i la preparació de comandes com a elements clau. .
- Recepció i tractament de les comandes.
- El picking list. Confecció. Tipus. Contingut.
- Procediments de picking, sistemes d'extracció:
- Procediments de picking, elements organitzatius:
- Elements materials, en el picking:
- Condicionament i preparació última de la comanda:
- Detecció i tractament d'incidències.
- La documentació d'acompanyament de la mercaderia: etiqueta de producte i etiqueta de transportista.
- L'envàs i l'embalatge.

3. Gestió i preparació d’inventaris
- Concepte i fonament dels inventaris físics.
- Inventari informàtic i inventari real.
- Inventaris incorrectes:
- Mesures preventives i correctores: Tipus i efectes positius
- Mètodes de realització d'inventaris
- Sistemes de valoració d'inventaris: FIFO, LIFO, PMP, NIFO, HIFO.
- Classificacions ABC segons punts de vista: ocupació física, valor, criticitat.
- Anàlisi de desviacions en els inventaris accionis correctores.

4. Aplicació de sistemes informàtics de gestió del magatzem
- La tecnologia i sistemes de gestió informatitzada del magatzem (SGA)
- Elements organitzatius i materials per incrementar la productivitat del magatzem.
- El codi de barres: Etiquetes informàtiques o tags.
- RFID. PDA.
- Tecnologia làser i elements de manipulació
- Actualització de l'estoc.
- Control d'operacions.
- Utilització de Sistema manual i informàtic.

UF0928_Seguretat i prevenció de riscos en el magatzem

5. Seguretat en el magatzem
- Concepte i definició de seguretat i tècniques de seguretat en el magatzem.
- Seguretat preventiva.
- Protecció col•lectiva i individual: La protecció en el flux logístic de materials.
- Accidents de treball en el magatzem.
- Disseny de magatzem i seguretat laboral.

6. Avaluació de riscos en el magatzem i la seva prevenció.
- Factors de risc: físics i mentals.
- Avaluació i control de riscos.

7. Aplicació de mesures i recomanacions de prevenció de riscos en el magatzem.
- Seguretat operativa en el magatzem.
- Ergonomia i psicologia aplicada al magatzem:
- La seguretat i la motivació en el treball.
- Bones pràctiques en el maneig de materials i elements i manipulació.
- Productes APQ i residus tòxics i perillosos:
- Actuacions en cas d'accident laboral i emergències en el magatzem:

Prova final teòrica que contindrà: 16 preguntes tipus test amb tres respostes possibles i una sola correcte, 1 exercici de 5 ítems de verdader o fals i 1 exercici sobre costos de l’empresa.

Criteris de valoració: les 16 preguntes tipus test puntuaran 0,5 cadascuna. 1 punt l’exercici de verdader o fals i 1 punt el de costos de l’empresa. Serà necessari obtenir una nota igual o superior al 5.
Durada i lloc de realització: 40 minuts i es realitzarà a l’aula
Temporització: un cop transcorregut el 90% del curs

Prova final pràctica: consistirà en fer una prova de validació sobre el treball que han realitzat durant el curs vers un magatzem fictici, aquest treball s’entregarà el mateix dia de la prova.

Criteris de valoració: tant la prova de validació com el treball realitzat es puntuarà de l’1 al 10, serà necessari obtenir una nota igual o superior al 5 per aprovar. Es farà la mitjana entre les dues proves i la nota resultant serà la valoració de la prova pràctica. Els criteris que es tindran en compte són:
- Coneixements teòrics: es valorarà l’assimilació de tots els temes tractats durant el curs
- Seqüencialitat: es valorarà que l’alumne plantegi l’exercici amb la lògica seqüencial adequada.
- Temps: l’alumne haurà de desenvolupar el treball dins els temps establert.
- Presentació: tenir cura vers l’aparença del diagrama.

La puntuació final serà la mitjana entre la prova teòrica i la prova pràctica.

Conduent Acreditació Mòdul formatiu "Gestió de les operacions de magatzem" (MF1015_2)

RD/DECRET:642/2011 data:09-05-2011

ENTITATS
SUBVENCIONADORESConsorci.pngSPEE.png

FORMADORS

formador-13383més
Descarrega la informació del curs aqui.Descarrega mes informació del curs aqui.