Ref.65802

Barcelona

Presencial

LLOC: Fundació Paco Puerto Barcelona.
- VIA Laietana 16-18 8è

INICI: 03-04-2018
FINAL: 03-05-2018

DURADA: 30 Hores

HORARI: dimarts i dijous de 18:00 a 21:20 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email

ENTITATS
SUBVENCIONADORES

Consorci.pngSPEE.png
Descarrega la informació del curs aqui.

Habilitats de comunicació

habilitats-de-comunicacio-65802

Adquirir l'habilitat i conèixer els sistemes subjectius de comunicació.
Entendre el missatge per tots els mitjans de comunicació.
Transmetre el missatge de forma correcta i aconseguint la màxima comprensió del receptor.
Identificar i manegar la comunicació verbal i no verbal.
Comunicar de manera congruent el missatge i identificar les incongruències.

- Conscienciar sobre els avantatges de la cooperació en el treball, no únicament a l’organització sinó per a l’èxit personal.
- Desenvolupar l’autoconeixement i l’autocontrol com capacitats claus per a treballar amb confort, amb una autoestima enfortida i amb el recolzament de unes relacions socials inevitables.
- Millorar les habilitats de comunicació que permeten ser més productius, evitar errades o malentesos i establir relacions més sòlides, transparents i sanes.

mes...

-El procés de comunicació
-Anàlisi de la comunicació
-Psicologia de l’interlocutor
-Com corregir actuacions errònies i com reconèixer la feina ben feta
-Dificultats davant l’oient
-Escolta activa
-Comunicació no verbal

Pel que fa a l’avaluació final es realitzaran les següents proves:

Tipus de la prova: Prova escrita
Durada i lloc de realització: 60 minuts i es farà a l’aula
Característiques: 20 preguntes tipus test sobre conceptes i coneixements teòrics. Els ítems tipus test poden ser d’un únic tipus o bé una combinatòria entre selecció múltiple, compleció de text i resposta breu.
Valoració: Es puntuarà de l’1 al 10. Les respostes correctes a les preguntes de continguts es valoren amb 0,5 punt cadascuna. L’alumne ha d’obtenir una puntuació mínima de 5.
Temporització: A partir de la penúltima sessió

Tipus de la prova: Prova pràctica
Durada i lloc de realització: 50 minuts i es farà a l’aula
Característiques: Exposició d’un tema (5 minuts per alumne). Els alumnes hauran de posar en pràctica les habilitats comunicatives treballades al llarg del curs durant l’exposició d’un tema, aquest últim serà d’elecció lliure).
Valoració: Es puntuarà de l’1 al 10, per aprovar caldrà obtenir una puntuació mínima de 5 punts, atenent els següents criteris:
- Aplicar els coneixements desenvolupats al llarg del curs
- Tipus de suport i recursos didàctics en els que es realitzarà la presentació
- Claredat dels objectius i continguts de la presentació
- Habilitats comunicatives
- Capacitat de treballar dins el temps establert
- Tenir cura vers l’aparença de la presentació
Temporització: A partir de la penúltima sessió

La nota final s’obtindrà de trobar la mitjana entre les notes de la prova teòrica i la prova practica.

Per tal d’optar al certificat d’aprofitament del curs l’alumne haurà d’obtenir una qualificació igual o superior al 5. Aquesta qualificació s’obtindrà mitjançant la ponderació de la qualificació d’avaluació continua en un 30% del total, i la qualificació d’avaluació final en el restant 70%.

Assistència i Aprofitament Aprofitament

ENTITATS
SUBVENCIONADORES

Consorci.pngSPEE.png
Descarrega la informació del curs aqui.