Ref.65779

Terrassa

Presencial

LLOC: Fundació Paco Puerto Terrassa.
- C Unió 23 2a

INICI: 03-07-2018
FINAL: 27-09-2018

DURADA: 180 Hores

HORARI: dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres de 09:00 a 14:00 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email

ENTITATS
SUBVENCIONADORES

Consorci.pngSPEE.png

FORMADORS

formador-731més
Descarrega la informació del curs aqui.Descarrega mes informació del curs aqui.

Integració de components de programari en pàgines web

integracio-de-components-de-programari-en-pagines-web-65779

- Estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria.
- Estar en possessió d'un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o mòduls formatius i/o del certificat de professionalitat a què desitja accedir.
- Estar en possessió d'un certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional per al nivell 2 .
- Complir el requisit acadèmic d'accés als cicles formatius de grau mitjà per al nivell 2 o bé haver superat les corresponents proves d'accés regulades per les administracions educatives.
- Tenir superada la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys i / o de 45 anys.
- Tenir els coneixements formatius o professionals suficients que permetin cursar amb aprofitament la formació.

Aquesta acció formativa es correspon amb el mòdul formatiu ntegració de components de programari en pàgines web MF0951_2 del certificat de professionalitat IFCD0110 - Confecció i publicació de pàgines web

Integrar components de programari a pàgines web

- Identificar les estructures de programació i els tipus de dades que s'utilitzen per crear scripts d'acord amb unes especificacions rebudes
- Distingir les propietats i els mètodes dels objectes proporcionats pel llenguatge script en funció de les especificacions tècniques del llenguatge.
- Identificar scripts ja desenvolupats que s'adaptin a les funcionalitats especificades i integrar-los a les pàgines web d'acord amb unes especificacions rebudes.
- Aplicar tècniques de prova i verificació de la integració dels components a la pàgina web per comprovar paràmetres de funcionalitat i d'usabilitat d'acord amb unes especificacions rebudes.

mes...

-Programació amb llenguatges script a pàgines web
-UF1306 - Proves de les funcionalitats i optimització de pàgines web

Consistirà en una prova teòrica pràctica:
Part teòrica objectiva tipus test de 20 preguntes amb resposta múltiple, i només una correcta. Valoració: cada resposta correcta valdrà 0,5 punts. Puntuació màxima 10.
Part pràctica consistent en la creació d’una aplicació web amb JavaScript a partir d’un material donat: plantejament del cas i continguts (imatges i text).
Criteris d’avaluació de la part pràctica: adequació al requeriments tècnics, assoliment de funcionalitat, documentació del algoritme, estil de codificació i alternatives a la proposta original. Lliurament del codi font i exposició oral. Puntuació màxima 10.
Duració: 5 hores.
Temporització: un cop transcorregut el 85% del curs
La nota de la prova final serà la mitjana de la nota de la prova pràctica i la prova teòrica. Valoració: serà necessari obtenir un 5 per aprovar.
Per tal d’optar al certificat d’aprofitament del curs, l’alumne haurà d’obtenir una qualificació igual o superior al 5. Aquesta qualificació s’obtindrà mitjançant la ponderació de la qualificació d’avaluació continua en un 30% del total, i la qualificació d’avaluació final en el restant 70%.
En acabar el curs, l’expert o equip d’experts hauran de certificar l’aprofitament de l’alumne en el format específic que la Fundació per a la Formació i l’Estudi Paco Puerto té dissenyat per aquesta finalitat.

Preparatòria Acreditació MF0952_2 Integrar components de programari a pàgines web del Certificat de professionalitat IFCD0110 Confecció i publicació de pàgines web

ENTITATS
SUBVENCIONADORES

Consorci.pngSPEE.png

FORMADORS

formador-731més
Descarrega la informació del curs aqui.Descarrega mes informació del curs aqui.