Ref.69861

Lleida

Presencial

LLOC: + TALENT.
C ACADEMIA 1 ALTELL

INICI: 02-09-2019
FINAL: 20-09-2019

DURADA: 70 hores per mes

HORARI: dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres de 09:00 a 14:00 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email
Entitats SubvencionadoresSOC.pngSPEE.png
5636
15482

Valoració del curs

9,7

Persones formades

348
Descarrega la informació del curs aqui.Descarrega mes informació del curs aqui.

Intervenció en l’atenció higienicoalimentària en institucions

intervencio-en-latencio-higienicoalimentaria-en-institucions-69861

- Estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria.
- Estar en possessió d'un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o mòduls formatius i/o del certificat de professionalitat a què desitja accedir.
- Estar en possessió d'un certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional per al nivell 2 .
- Complir el requisit acadèmic d'accés als cicles formatius de grau mitjà per al nivell 2 o bé haver superat les corresponents proves d'accés regulades per les administracions educatives.
- Tenir superada la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys i / o de 45 anys.
- Tenir els coneixements formatius o professionals suficients que permetin cursar amb aprofitament la formació.

El personal al servei de les administracions públiques només pot participar en les accions formatives transversals (Ordre EMO/218/2015)

Per a menors de 65 anys

Aquesta acció es correspon amb el mòdul professional MF1017_2 Intervenció en l'atenció higienicoalimentària en institucions del certificat de professionalitat d’Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials. Pretenem que en acabar l’alumne sigui capaç de desenvolupar les realitzacions professionals associades a la UC1017_2: Desenvolupar intervencions d'atenció física dirigides a persones dependents en l'àmbit institucional indicades per l'equip interdisciplinari.

- Adaptar i aplicar les tècniques d'higiene personal, analitzar les característiques dels usuaris, i identificar les condicions higièniques que ha de complir el seu entorn.
- Adaptar i aplicar les tècniques de manteniment de l'ordre i de les condicions higienicosanitàries de l'entorn de l'usuari.
- Aplicar la tècnica de suport a la ingesta a l'usuari, seguint les indicacions d'administració
- prescrites.

mes...

1. Realització de la higiene i condícia de la persona dependent i del seu entorn en institucions.
- Principis anatomofisiològics de l'òrgan cutani i fonaments d'higiene corporal. Patologia més freqüent.
- Aplicació de tècniques de condícia i higiene corporal.
- Prevenció i tractament de les úlceres per pressió.
- Aplicació de cures de l'usuari incontinent i colostomitzat.
- Prevenció i control d'infeccions. Procediments d'aïllament i prevenció de malalties transmissibles.
- Assistència a l'usuari per vestir-se.
- Col•laboració en les cures post mortem.
2. Manteniment de l'ordre i condicions higièniques de l'habitació de l'usuari.
- Disposició i neteja dels efectes personals de l'usuari.
- Control de les condicions ambientals.
- Tècniques de realització de llits.
3. Administració d'aliments i recollida d'eliminacions en institucions.
- Evolució del metabolisme en el cicle vital.
- Principis anatomofisiològics dels sistemes digestiu i endocrí. Patologia relacionada.
- Comprovació de fulls de dietes.
- Alimentació per via oral.
- Tècniques de recollida d'eliminacions.
- Prevenció de riscos en l'alimentació i la recollida d'eliminacions.

Prova teòrica consistent en un test de 40 ítems d’elecció múltiple.

Criteris de valoració: cada resposta correcta valdrà 0,25 punts. Per aprovar la prova caldrà un nota igual o superior al 5.

Durada i lloc de realització: 1 hora a l’aula.

Temporització: un cop impartides el 85% de les hores lectives del mòdul.

Prova pràctica: En un supòsit pràctic de situacions de suport a la ingesta, en què una de les alumnes actua com a persona dependent i l’altra com a treballadora, cal:
- Indicar la postura anatòmica més adequada en funció de la via d'administració de l'aliment.
- Simular les tècniques d'ajuda a la ingesta, en funció del grau de dependència de l'usuari.
- Emplenar amb dades suposades els registres de la seva competència en el format i suport corresponents, així com les plantilles de dietes segons les necessitats de cada usuari.
Criteris de valoració: s’avaluarà amb una puntuació de l’1 al 10. Es considerarà aprovat a partir del 5; atenent als següents criteris:

- Ús apropiat d’instruments i utillatge.
- Habilitat en el maneig dels aparells, instruments i altres tipus de destresa que es requereixen en el desenvolupament de l'activitat
- Aplicació de les normes de seguretat.
- Correcció en les anotacions i registres
- Rapidesa en l’aplicació
- Actitud i tracte envers la persona a atendre

Durada i lloc de realització: 2 hores, al taller.

Temporització: un cop impartides el 85% de les hores lectives del mòdul.

La puntuació final serà la mitjana entre la prova teòrica i la prova pràctica.

Conduent Acreditació Mòdul formatiu "Intervenció en l'atenció higienicoalimentària en institucions" (MF1017_2)

RD/DECRET:1379/2008 data: data BOE:01/08/2008

Entitats SubvencionadoresSOC.pngSPEE.png
5636
15482

Valoració del curs

9,7

Persones formades

348
Descarrega la informació del curs aqui.Descarrega mes informació del curs aqui.