Ref.69029

Barcelona

Presencial

LLOC: Fundació Paco Puerto.
- VIA Laietana 16-18 8è

INICI: 05-07-2019
FINAL: 24-07-2019

DURADA: 70 Hores

HORARI: dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres de 09:00 a 14:00 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email
ENTITATS
SUBVENCIONADORESConsorci.pngSPEE.png
4285

AULA

Aula polivalent<!--:ca-->Aula polivalent<!--:--><!--:es-->Aula polivalente<!--:--><!--:en-->Aula polivalent<!--:-->més
Descarrega la informació del curs aqui.Descarrega mes informació del curs aqui.

Intervenció en l’atenció sociosanitària en institucions

intervencio-en-latencio-sociosanitaria-en-institucions-69029

- Estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria.
- Estar en possessió d'un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o mòduls formatius i/o del certificat de professionalitat a què desitja accedir.
- Estar en possessió d'un certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional per al nivell 2 .
- Complir el requisit acadèmic d'accés als cicles formatius de grau mitjà per al nivell 2 o bé haver superat les corresponents proves d'accés regulades per les administracions educatives.
- Tenir superada la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys i / o de 45 anys.
- Tenir els coneixements formatius o professionals suficients que permetin cursar amb aprofitament la formació.

El personal al servei de les administracions públiques només pot participar en les accions formatives transversals (Ordre EMO/218/2015)

Aquesta acció es correspon amb el mòdul formatiu Intervenció en l'atenció sociosanitària en institucions (MF1018_2) del certificat de professionalitat d’Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials.

• Col·laborar amb el personal de la institució en les actuacions que facilitin l'exploració i l’observació de l'usuari.
• Col·laborar amb el personal de la institució en les actuacions que facilitin l'administració de medicaments.

• Col·laborar en la preparació de l'usuari per traslladar-lo, s’efectuen actuacions d'acompanyament, vigilància i suport, i s’assegura que es compleixen les condicions establertes per al trasllat.
• Acompanyar a l'usuari en la realització d'activitats per facilitar el manteniment i la millora de les capacitats físiques i motores, seguint el pla personal especificat en cada cas.
• Col·laborar en l'aplicació de tècniques de prevenció d'accidents, d'acord amb els protocols establerts i amb les indicacions del superior responsable.

mes...

1. Reconeixement de les necessitats especials de les persones dependents.
- Situacions especials: usuaris sense família, famílies desestructurades.
- Observació i registre de l'evolució funcional i el desenvolupament d'activitats d'atenció física.
- Tipus d'ajudes tècniques i tecnològiques per a la vida quotidiana.

2. Participació en l'atenció sanitària per a persones dependents en l'àmbit sociosanitari.
- Anatomofisiologia i patologies més freqüents.
- Participació en la presa de constants vitals.
- Participació en l'administració de medicació: vies oral, tòpica i rectal.
- Medicació en el cas de persones amb diabetis.
- Col•laboració en l'aplicació de tècniques d’aerosolteràpia i oxigenoteràpia.
- Col•laboració en l'aplicació de tractaments locals i mètodes de fred-calor.
- Ús de materials per a la medicació.
- Riscos dels medicaments.
- Prevenció de riscos laborals en les tasques sanitàries.

3. Col•laboració en la mobilització, trasllat i deambulació dels usuaris.
- Principis anatomofisiològics de sosteniment i moviment del cos humà. Patologia més freqüent. Biomecànica de les articulacions.
- Principis anatomofisiològics del sistema nerviós.
- Posicions anatòmiques.
- Principis de mecànica corporal.
- Tècniques de mobilització, trasllat i deambulació:
- Prevenció de riscos laborals en les tasques de deambulació, trasllat i mobilització.

4. Prestació de primers auxilis en situacions d'urgència en institucions.
- Reconeixement de les situacions de risc: protocols i normes sobre quan cal intervenir-hi. Avisos a les professionals responsables.
- Tècniques d'actuació urgent en cas de:
- Manteniment de farmacioles

5. Compliment de les normes de neteja de materials i instruments sanitaris.
- Aplicació d'operacions de neteja de materials sanitaris.
- Procés de desinfecció. Mètodes i materials.
- Procés d'esterilització. Mètodes i materials.
- Prevenció d'infeccions.
- Eliminació de residus sanitaris.
- Prevenció de riscos laborals en les tasques de neteja de material sanitari.

Prova teòrica consistent en un test de 40 ítems d’elecció múltiple..

Criteris de valoració: cada resposta correcta valdrà 0,25 punts. Per aprovar la prova caldrà un nota igual o superior al 5.

Durada i lloc de realització: 1 hora a l’aula.

Temporització: un cop impartides el 85% de les hores lectives del mòdul.

Prova pràctica: l’alumne haurà de simular l’aplicació de cures d’urgència, primers auxilis, procediments de desinfecció d’instruments o qualsevol altre (es farà en grup de dos persones).

Criteris de valoració: s’avaluarà amb una puntuació de l’1 al 10. Es considerarà aprovat a partir del 5; atenent als següents criteris:

- Ús apropiat d’instruments i utillatge.
- Habilitat en el maneig dels aparells, instruments i altres tipus de destresa que es requereixen en el desenvolupament de l'activitat
- Aplicació de les normes de seguretat.
- Correcció en les anotacions i registres
- Rapidesa en l’aplicació
- Actitud i tracte envers la persona a atendre

La puntuació final serà la mitjana entre la prova teòrica i la prova pràctica.

La qualificació final, sempre que l’alumne hagi aprovat la prova final, s’obtindrà mitjançant la suma de la qualificació d’avaluació continua ponderada en un 30% del total, i de la qualificació d’avaluació final en un 70%, i és concretarà en suficient (5-6), notable (7-8) i excel•lent (9-10)

Conduent Acreditació Mòdul formatiu "Intervenció en l'atenció sociosanitària en institucions" (MF1018_2)

RD/DECRET:625/2013 data:02-08-2013

ENTITATS
SUBVENCIONADORESConsorci.pngSPEE.png
4285

AULA

Aula polivalent<!--:ca-->Aula polivalent<!--:--><!--:es-->Aula polivalente<!--:--><!--:en-->Aula polivalent<!--:-->més
Descarrega la informació del curs aqui.Descarrega mes informació del curs aqui.