Ref.65374

Girona

Presencial

LLOC: IES MONTILIVI.
- AV MONTILIVI 125

INICI: 09-04-2018
FINAL: 20-04-2018

DURADA: 25 Hores

HORARI: dilluns, dimecres i divendres de 15:30 a 20:00 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email

ENTITATS
SUBVENCIONADORES

Consorci.pngSPEE.png
12623

FORMADORS

formador-3064més
1261
Descarrega la informació del curs aqui.

Manipulador de productes fitosanitaris. Nivell bàsic

manipulador-de-productes-fitosanitaris-nivell-basic-65374

Aquest curs va dirigit exclusivament a treballadors/es ocupats/des. Per tant, no permet la preinscripció de persones aturades.

El personal al servei de les administracions públiques només pot participar en les accions formatives transversals (Ordre EMO/218/2015)

-Adquirir les competències professionals, que són necessàries i obligatòries, per aplicar productes fitosanitaris d’acord amb la normativa de la unió europea, de l'administració central i de cadascuna de les administracions autonòmiques.

DECRET 61/2015, de 28 d'abril, sobre els productors i operadors de mitjans de defensa fitosanitària de Catalunya i les Agrupacions de defensa vegetal

-Plagues (inclou les malalties i les males herbes) dels cultius: classificació i descripció
-Productes fitosanitaris
-Riscos derivats de la utilització de productes fitosanitaris per al medi ambient
-Perillositat dels productes fitosanitaris per a la salut de les persones
-Mesures per reduir els riscos sobre la salut: nivells d'exposició de l'operari o operària
-Pràctiques d’identificació i utilització d’EPI
-Seqüència correcta durant el transport, emmagatzematge i manipulació dels productes fitosanitaris
-Mètodes de control de plagues, malalties i males herbes incloent els mètodes alternatius
-Mètodes d'aplicació de productes fitosanitaris
-Equips d'aplicació: descripció i funcionament
-Neteja, manteniment i inspeccions periòdiques dels equips
-Pràctiques d'aplicació de tractament fitosanitari
-Relació treball-salut: normativa sobre prevenció de riscos laborals
-Mètodes per identificar els productes fitosanitaris il·legals i riscos associats al seu ús
-Guies de pràctiques correctes d’higiene

20 preguntes de resposta única a partir de tres opcions, per cada resposta correcta se sumarà 1 punt, i per cada resposta incorrecta es restarà 0,5 punts. Per aprovar la prova caldrà obtenir una puntuació mínima de 12 punts. Els ítems no contestats no seran valorats. Si els alumnes aproven l’examen obtindran el carnet de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris de nivell bàsic. La Direcció General de Producció, Innovació i Indústries Agroalimentàries és l'òrgan competent per expedir els carnets.

Conduent Acreditació Manipulador de productes fitosanitaris

ENTITATS
SUBVENCIONADORES

Consorci.pngSPEE.png
12623

FORMADORS

formador-3064més
1261
Descarrega la informació del curs aqui.