Ref.77214

Barcelona

Presencial

LLOC: Fundació Paco Puerto.
VIA Laietana 16-18 8è

INICI: 22-04-2021
FINAL: 11-05-2021

DURADA: 70 hores

HORARI: dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres de 16:00 a 21:00 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email
Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png
10521

Valoració del curs

9,73

Persones formades

416
Descarrega la informació del curs aqui.Descarrega mes informació del curs aqui.

MF1017 Intervenció en l’atenció higienicoalimentària en institucions

mf1017-intervencio-en-latencio-higienicoalimentaria-en-institucions-77214

- Estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria.
- Estar en possessió d'un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o mòduls formatius i/o del certificat de professionalitat a què desitja accedir.
- Estar en possessió d'un certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional per al nivell 2 .
- Complir el requisit acadèmic d'accés als cicles formatius de grau mitjà per al nivell 2 o bé haver superat les corresponents proves d'accés regulades per les administracions educatives.
- Tenir superada la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys i / o de 45 anys.
- Tenir els coneixements formatius o professionals suficients que permetin cursar amb aprofitament la formació.

El personal al servei de les administracions públiques només pot participar en les accions formatives transversals (Ordre EMO/218/2015).

Aquesta acció es correspon amb el mòdul professional MF1017_2 Intervenció en l'atenció higienicoalimentària en institucions del certificat de professionalitat d’Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials. Pretenem que en acabar l’alumne sigui capaç de desenvolupar les realitzacions professionals associades a la UC1017_2: Desenvolupar intervencions d'atenció física dirigides a persones dependents en l'àmbit institucional indicades per l'equip interdisciplinari.

- Adaptar i aplicar les tècniques d'higiene personal, analitzar les característiques dels usuaris, i identificar les condicions higièniques que ha de complir el seu entorn.
- Adaptar i aplicar les tècniques de manteniment de l'ordre i de les condicions higienicosanitàries de l'entorn de l'usuari.
- Aplicar la tècnica de suport a la ingesta a l'usuari, seguint les indicacions d'administració
- prescrites.

mes...

1. Realització de la higiene i condícia de la persona dependent i del seu entorn en institucions.
- Principis anatomofisiològics de l'òrgan cutani i fonaments d'higiene corporal. Patologia més freqüent.
- Aplicació de tècniques de condícia i higiene corporal.
- Prevenció i tractament de les úlceres per pressió.
- Aplicació de cures de l'usuari incontinent i colostomitzat.
- Prevenció i control d'infeccions. Procediments d'aïllament i prevenció de malalties transmissibles.
- Assistència a l'usuari per vestir-se.
- Col•laboració en les cures post mortem.
2. Manteniment de l'ordre i condicions higièniques de l'habitació de l'usuari.
- Disposició i neteja dels efectes personals de l'usuari.
- Control de les condicions ambientals.
- Tècniques de realització de llits.
3. Administració d'aliments i recollida d'eliminacions en institucions.
- Evolució del metabolisme en el cicle vital.
- Principis anatomofisiològics dels sistemes digestiu i endocrí. Patologia relacionada.
- Comprovació de fulls de dietes.
- Alimentació per via oral.
- Tècniques de recollida d'eliminacions.
- Prevenció de riscos en l'alimentació i la recollida d'eliminacions.

- Prova teòrica:
Tipus test
Preguntes breus i/o obertes

- Prova pràctica:
Resolució d’un cas pràctic
Presentació d’un projecte
Aplicació d’una tècnica concreta

L’avaluació final és de caràcter obligatori, s’han d’aprovar les dues parts. Si algun alumne suspèn la prova final, tindrà dret a examinar-se en una segona convocatòria.

Si el mòdul te unitats, a la prova final s’haurà d'identificar la puntuació obtinguda en cada una de les unitats que el composen. Així mateix, per aprovar, l'alumne haurà d'obtenir un 5 en cadascuna de les unitats.

Conduent Acreditació Mòdul formatiu "Intervenció en l'atenció higienicoalimentària en institucions" (MF1017_2) del certificat de professionalitat SSCS0208 Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials

RD/DECRET:1379/2008 data: data BOE:01/08/2008

Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png
10521

Valoració del curs

9,73

Persones formades

416
Descarrega la informació del curs aqui.Descarrega mes informació del curs aqui.