Ref.72812

Girona

Presencial

LLOC: IES MONTILIVI.
AV MONTILIVI 125

INICI: 20-02-2020
FINAL: 23-06-2020

DURADA: 80 hores

HORARI: dimarts i dijous de 16:00 a 20:00 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email
Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png

Valoració del curs

9,05

Persones formades

51
Descarrega la informació del curs aqui.Descarrega mes informació del curs aqui.

MF1433 Màrqueting cultural

mf1433-marqueting-cultural-72812

- Estar en possessió del títol de Batxillerat.
- Estar en possessió d’un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o mòduls formatius i/o del Certificat de Professionalitat al que es vulgui accedir.
- Estar en possessió d’un Certificat de Professionalitat de nivell 2 de la mateixa família i àrea Professional.
- Acomplir amb el requisit acadèmic d’accés als cicles formatius de grau superior, o bé haver superat les corresponents proves d’accés regulades per les administracions educatives.
- Tenir superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o de 45 anys.
- Tenir els coneixements formatius o professionals suficients que permeten cursar amb aprofitament la formació.

Aquesta acció es correspon amb el mòdul MF1433_3: Màrqueting cultural del certificat de professionalitat de Dinamització, programació i desenvolupament d'accions culturals.

Desenvolupar accions de comunicació i màrqueting cultural.

- Analitzar el mercat de diferents productes culturals i segmentar-lo segons característiques i preferències de diferents tipus de consumidors.
- Definir accions de màrqueting cultural en relació amb els factors que intervenen en el disseny de polítiques i campanyes de comunicació, considerant els instruments habituals i els diferents tipus d'objectius i públics als quals pretengui dirigir-se.
- Desenvolupar accions de màrqueting cultural vinculades a un pla de màrqueting per a productes intangibles.
- Desenvolupar una campanya de difusió de la programació cultural per al públic potencial segons un pla de màrqueting mix proposat.
- Aplicar sistemes de control i seguiment de les variables i accions previstes en diferents tipus de plans de màrqueting.
- Analitzar l'evolució d'una programació cultural vinculada a les accions de màrqueting.

mes...

1. Anàlisi de mercat de productes culturals.
- Caracterització de la programació cultural.
• Tècniques de formulació d'objectius en la programació cultural.
• Identificació d'elements derivats de l'aplicació de les tècniques de l'anàlisi
• de mercat de programes i productes culturals.
• Valoració de la temporalització òptima per desenvolupar una programació cultural.
- Tècniques per conèixer el medi i les organitzacions.
• Anàlisi dels segments de mercat existents i clients potencials.
• Identificació de tipologia d'usuaris o consumidors culturals i la sevacorrespondència amb els productes culturals més demanats.
• Identificació de les preferències dels consumidors culturals.
• Metodologia per a l'anàlisi intern i extern d'organitzacions.
• Anàlisi i selecció del públic objectiu de l'acció.
• Metodologia d'anàlisi DAFO.
• Tècniques per elaborar informes d'oportunitats de mercat.

2. Planificació d'accions de comunicació i màrqueting cultural.
- Tècniques de comunicació en les activitats culturals.
• Aplicació de principis d'ètica i responsabilitat en la comunicació.
• Identificació de patrocinadors i mecenatge en l'àmbit de la cultura.
• Identificació de la responsabilitat social com a estratègia de comunicació.
- Tipologia d'elements que intervenen en la política de màrqueting.
• Desenvolupament d'objectius de comunicació: comercials i no comercials.
• Caracterització dels mitjans, els suports i les formes de comunicació de massa utilitzats en la pràctica comercial habitual.
• Identificació d'accions i instruments utilitzats habitualment en la definició d'accions promocionals i màrqueting directe.
• Comportaments, diferències i avantatges existents entre els diferents instruments, mitjans i suports de publicitat.
• Valoració de variables del màrqueting mix (barreja de màrqueting).
- Procediments per elaborar el pla de màrqueting.
• Tècniques d'anàlisi dels instruments i de les accions promocionals.
• Disseny d'un pla de màrqueting mix.
• Eines d'organització de l'estructura i funcionalitat d'un pla de màrqueting.
• Sistemàtica d'identificació de mitjans de promoció adequats.
• Mètodes de mesura de l'eficàcia publicitària.
• Organització de continguts i formes del missatge promocional per a cada situació en què es desenvolupa el programa cultural.
• Adequació de l'estratègia de comunicació en línia.

3. Desenvolupament d'accions de comunicació i màrqueting cultural.
- Protocols de coordinació entre les accions de màrqueting i els objectius
programats.
- Procediments per desenvolupar accions de màrqueting cultural per a productes
intangibles.
- Metodologia per desenvolupar campanyes de promoció de productes culturals.
• Tècniques d'identificació d'objectius de la publicitat en l'àmbit de la cultura.
• Tècniques d'estructuració de continguts de la publicitat per a cada esdeveniment.
• Protocols per dissenyar campanyes de promoció de productes culturals utilitzant com a referent les estratègies de màrqueting públic.
• Procediments per elaborar planificacions de campanyes de difusió de la programació cultural: canals de difusió de la programació cultural en línia i convencionals.
- Tècniques d'anàlisi i selecció de mitjans de comunicació.
• Identificació dels mitjans de comunicació més efectius per arribar al públic objectiu: convencionals i no convencionals, massius.
• Identificació i selecció dels suports, espais i missatges publicitaris utilitzats per difondre una programació cultural.
• Desenvolupament d'accions de comunicació i màrqueting aplicats a la programació cultural.
• Gestió de les relacions amb els mitjans de comunicació.

4. Seguiment i avaluació de programes i accions vinculats al màrqueting cultural.
- Sistemàtica de formulació d'objectius de control del pla de màrqueting tenint com a referència la consecució dels objectius.
- Mètodes per controlar i seguir les decisions i accions en els plans de màrqueting.
- Metodologies per valorar el grau de satisfacció del client.
- Tècniques per seguir pressupostos.
- Identificació de variables de control en les accions de màrqueting.
- Desenvolupament d'indicadors d'impacte i eficàcia de les accions de màrqueting.
- Adaptació d'eines de càlcul per utilitzar-les en accions de màrqueting cultural.
- Tècniques de tabulació i interpretació de resultats.
- Aplicació de mesures correctores davant de les desviacions en el programa: plans de contingència.
- Procediments per detectar i gestionar la implantació d'accions de millora.
- Protocols per elaborar, estructurar i presentar informes de seguiment amb els resultats obtinguts, destinats a responsables de les polítiques culturals.

La prova de coneixements teòrics tindrà un dels següents formats:
- Tipus test
- Preguntes breus i/o obertes

La prova de coneixements pràctics tindrà un dels següents formats, l’alumne haurà de demostrar que és capaç d’aplicar els coneixements adquirits realitzant:
- Prova vinculada a l’ús d’una aplicació informàtica
- Resolució d’un cas pràctic
- Exercicis de càlcul matemàtics
- Elaboració d’un producte

De caràcter obligatori, s’han d’aprovar les dos parts. Si algun alumne suspèn la prova final, tindrà dret a examinar-se en una segona convocatòria.

Si el mòdul te unitats, a la prova final s’haurà d'identificar la puntuació obtinguda en cada una de les unitats que el composen.

Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png

Valoració del curs

9,05

Persones formades

51
Descarrega la informació del curs aqui.Descarrega mes informació del curs aqui.