Ref.69461

Girona

Presencial

LLOC: IES MONTILIVI.
- AV MONTILIVI 125

INICI: 10-09-2019
FINAL: 29-10-2019

DURADA: 45 Hores

HORARI: dimarts i dijous de 18:30 a 21:30 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email
ENTITATS
SUBVENCIONADORESConsorci.pngSPEE.png

FORMADORS

formador-2300més
Descarrega la informació del curs aqui.

MOS: Microsoft Office Access

mos-microsoft-office-access-69461

Mantenir, consultar i presentar una base de dades a través del programa Microsoft Office Acces.

Superar la prova 77-885 Microsoft Office Specialist Acces 2016 per obtenir la certificació.

- Crear i gestionar una base de dades.
- Configurar el tauler de control de navegació.
- Utilitzar els elements d’aplicació per afegir característiques i funcionalitats a una base de dades (formulari en blanc, Inici ràpid, plantilles).
- Crear taules a la visualització Disseny i configurar-ne les propietats.
- Crear i modificar camps a les taules.
- Buscar, ordenar i filtrar registres.
- Definir un camp de clau principal d’una taula i configurar relacions entre taules.
- Importar dades des d’un únic arxiu (Excel, arxiu de text, una altra base de dades o altres fonts), annexar registres, utilitzar taules vinculades a una altra base de dades d’Acces,a un full de càlcul Excel o a un arxiu de text.
- Crear i editar formularis utilitzant l’Assistent de formularis, des de l’opció Formulari en blanc i mitjançant Eines de presentació de formularis.
- Utilitzar les opcions de disseny de formularis: aplicar temes, controls, encapçalament i peu.
- Crear i administrar consultes simples i de referències creuades, utilitzant l’Assistent per a consultes, el comandament Disseny de consulta i l’opció Crear taula.
- Actualitzar, eliminar i agrupar registres d’una consulta.
- Modificar els camps d’una consulta i generar camps calculats.
- Crear informes des de l’Assistent i des de la Vista Disseny i editar-los aplicant les opcions de les fitxes Disseny, Organitzar, Format i Configurar pàgina.
- Ordenar i filtrar els registres per crear informes.

mes...

1. Creació i administració d'una base de dades (4 h)
1.1. Crear i gestionar una base dades
1.2. Configurar el panell de navegació
1.3. Utilitzar elements d’aplicació

2. Creació de taules (14 h)
2.1. Crear taules a la visualització Disseny
2.2. Crear i modificar camps
2.3. Ordenació i filtrat de registres
2.4. Configurar relacions
2.5. Importar dades des d’un únic arxiu

3. Creació de consultes (13 h)
3.1. Crear consultes
3.2. Administrar taules d’origen i relacions
3.3. Manipular camps
3.4. Calcular totals
3.5. Generar camps calculats

4. Creació formularis (9 h)
4.1. Crear formularis
4.2. Aplicar opcions de disseny de formularis
4.3. Organitzar camps i objectes en un formulari
4.4. Editar formularis

5. Creació d’informes (5 h)
5.1. Crear informes
5.2. Aplicar opcions de la fitxa de Disseny a un informe
5.3. Aplicar opcions de la fitxa Organitzar a un informe
5.4. Aplicar opcions de la fitxa Format a un informe
5.5. Aplicar opcions de la fitxa Configurar pàgina a un informe
5.6. Ordenar i filtrar els registres per crear informes

Tipus de prova: Prova pràctica a través de l’ordinador. Més concretament, mitjançant una aplicació de l’ordinador que fa una simulació interactiva d’un programa de Microsoft Office Access.

L’alumne crearà i mantindrà objectes bàsics de base de dades d’Access. Exemples: taules, relacions, formularis d’entrada de dades, informes multinivell i consultes multi-taules.

Per tal d’obtenir el certificat d’aprofitament i el certificat oficial en Microsoft Office Specialist Access, l’alumne haurà d’obtenir una qualificació igual o superior a 700 punts sobre 1000 en la prova final (examen oficial).

Conduent Acreditació Certificat oficial en Microsoft Office Specialist Access 2016

ENTITATS
SUBVENCIONADORESConsorci.pngSPEE.png

FORMADORS

formador-2300més
Descarrega la informació del curs aqui.