Ref.66021

Girona

Presencial

LLOC: IES MONTILIVI.
- AV MONTILIVI 125

INICI: 08-10-2018
FINAL: 31-10-2018

DURADA: 30 Hores

HORARI: dilluns, dimecres i divendres de 18:30 a 21:30 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email

ENTITATS
SUBVENCIONADORES

Consorci.pngSPEE.png
17162
Descarrega la informació del curs aqui.

MOS: Microsoft Office Excel II

mos-microsoft-office-excel-ii-66021

• Conèixer les funcions avançades per manipular un full de càlcul amb el programa Microsoft Office Excel .
• Superar la prova 77-888 Microsoft Office Excel 2016 per obtenir la certificació.

• Configurar i mantenir un llibre compartit amb varies persones, guardar-lo com a plantilla i fer un seguiment dels canvis realitzats per cada usuari i fusionar-los, transferir dades en XML.
• Auditar, canviar opcions i aplicar funcions a les fórmules, utilitzar les funcions sumatòries amb condicions i conèixer les fórmules i funcions matricials.
• Aplicar funcions de gràfics avançades com afegir línies de tendència als gràfics, crear gràfics utilitzant plantilles, visualitzar les dades d’una cel·la amb minigràfics o crear gràfics de dos eixos.
• Aplicar anàlisis de dades mitjançant l’Anàlisi condicional, la funció Cerca l’objectiu, la funció Solver i les eines d’anàlisi automàtic.
• Crear i gestionar taules dinàmiques, aplicar-hi format, treballar amb les dades dins la taula dinàmica, utilitzar filtres d’informes i segmentar les dades.
• Crear un gràfic dinàmic.
• Utilitzar fonts externes de dades: Access, text, web i altres fonts (SQL Server, Analysis Services, importació dades XML, Microsoft Query).
• Crear, modificar i executar Macros, programar Macros per tal que s’executin en obrir el llibre i crear Macros d’acció.
• Inserir controls de formulari, definir-ne les propietats i conèixer els controls ActiveX.

mes...

1. Repàs de funcions principals de Microsoft Excel (4 h)
1.1. Creació i administració de fulles de càlcul i llibres
1.2. Creació de cel•les i intervals
1.3. Creació de taules
1.4. Aplicació de fórmules i funcions
1.5. Creació de gràfics i objectes

2. Funcions avançades de Microsoft Excel (26 h)

2.1. Compartir i mantenir llibres (4 h)
2.1.1 Aplicar ajustos, propietats i opcions de dades a llibres
2.1.2 Aplicar protecció i propietats d’ús compartit a llibres i fulls de càlcul
2.1.3 Mantenir llibres d’ús compartit

2.2. Aplicar fórmules i funcions (7 h)
2.2.1 Auditar fórmules
2.2.2 Canviar opcions de les fórmules
2.2.3 Efectuar sumes de dades
2.2.4 Aplicar funcions a fórmules

2.3. Presentar dades visualment (8 h)
2.3.1 Aplicar funcions de gràfics avançades
2.3.2 Aplicar anàlisi de dades
2.3.3 Aplicar i gestionar taules dinàmiques
2.3.4 Aplicar i gestionar gràfics dinàmics
2.3.5 Utilitzar fonts externes de dades

2.4. Treballar amb macros i formes (7 h)
2.4.1 Crear i manipular macros
2.4.2 Inserir i manipular controls de formulari

Per tal d’obtenir el certificat d’aprofitament i el certificat oficial en Microsoft Office Expert Excel, l’alumne haurà d’obtenir una qualificació igual o superior a 700 punts sobre 1000 en l’examen oficial.

Prova pràctica mitjançant l’ordinador. Més concretament, amb una aplicació de l’ordinador que fa una simulació interactiva d’un programa de Microsoft Office Excel.
Durada: 50 minuts
Característiques: 18-20 preguntes que engloben entre 30 i 40 tasques a desenvolupar en el programa Microsoft Office Excel.
Valoració: Per aprovar l‘examen caldrà obtenir una puntuació mínima de 700 punts.

Conduent Acreditació Certificat oficial en Microsoft Office Expert Excel 2016

ENTITATS
SUBVENCIONADORES

Consorci.pngSPEE.png
17162
Descarrega la informació del curs aqui.