Ref.65408

Lleida

Presencial

LLOC: + TALENT.
- C ACADEMIA 1 ALTELL

INICI: 16-04-2018
FINAL: 21-05-2018

DURADA: 30 Hores

HORARI: dilluns i dimecres de 19:00 a 22:00 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email

ENTITATS
SUBVENCIONADORES

Consorci.pngSPEE.png
15422
Descarrega la informació del curs aqui.

Nutrició i dietètica

nutricio-i-dietetica-65408

El personal al servei de les administracions públiques només pot participar en les accions formatives transversals (Ordre EMO/218/2015)

- Revisar els aspectes bàsics de nutrició i dietètica en l'ésser humà .
- Aprofundir en els aspectes de nutrició en les diferents fases del desenvolupament.
- Els requeriments en situacions normals.
- La valoració de l'estat nutricional.

-L'energia, principis immediats
-Nutrients energètics i no energètics
-Digestió, absorció i metabolisme dels nutrients
-Grups d'aliments
-Qualitat i higiene dels aliments
-L'equilibri alimentari

Prova escrita – tipus test
Durada i lloc de realització: 60 minuts i es farà a l’aula
Característiques: 20 ítems del tipus “resposta única a partir de quatre opcions”.
Es puntuarà de l’1 al 10. Les respostes correctes a les preguntes de continguts es valoren amb 0,5 punt cadascuna. L’alumne ha d’obtenir una puntuació mínima de 5.
Temporització: A partir de la penúltima sessió

Per tal d’optar al certificat d’aprofitament del curs l’alumne haurà d’obtenir una qualificació igual o superior al 5. Aquesta qualificació s’obtindrà mitjançant la ponderació de la qualificació d’avaluació continua en un 30% del total, i la qualificació d’avaluació final en el restant 70%.

Assistència i Aprofitament Aprofitament

ENTITATS
SUBVENCIONADORES

Consorci.pngSPEE.png
15422
Descarrega la informació del curs aqui.