Ref.65920

Lleida

Presencial

LLOC: + TALENT.
- C ACADEMIA 1 ALTELL

INICI: 06-09-2018
FINAL: 15-11-2018

DURADA: 190 Hores

HORARI: dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres de 15:00 a 19:00 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email

ENTITATS
SUBVENCIONADORES

Consorci.pngSPEE.png

FORMADORS

formador-4093més
Descarrega la informació del curs aqui.Descarrega mes informació del curs aqui.

Ofimàtica

ofimatica-65920

- Estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria.
- Estar en possessió d'un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o mòduls formatius i/o del certificat de professionalitat a què desitja accedir.
- Estar en possessió d'un certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional per al nivell 2.
- Complir el requisit acadèmic d'accés als cicles formatius de grau mitjà per al nivell 2 o bé haver superat les corresponents proves d'accés regulades per les administracions educatives.
- Tenir superada la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys i / o de 45 anys.
- Tenir els coneixements formatius o professionals suficients que permetin cursar amb aprofitament la formació.

Aquesta acció es correspon amb el mòdul formatiu Ofimàtica MF0233_2 del certificat de professionalitat Assistència en la gestió dels procediments tributaris

Manejar aplicacions ofimàtiques en la gestió de la informació i la documentació.

- Conèixer el funcionament bàsic dels elements que formen l'equip informàtic disponible en el desenvolupament de l'activitat administrativa, amb la finalitat de garantir-ne l’operativitat.
- Utilitzar les eines de cerca, recuperació i organització de la informació dins del sistema i en la xarxa intranet o Internet de manera precisa i eficient.
- Utilitzar les funcions de les aplicacions de correu i en processos tipus de recepció, emissió i registre d'informació.
- Utilitzar les funcions del processador de textos, amb exactitud i destresa, en l'elaboració de documents, inserir-hi text amb diferents formats, imatges o altres objectes, de la mateixa aplicació o d’altres.
- Emprar fulls de càlcul amb habilitat utilitzant les funcions habituals en totes aquelles activitats que requereixin tabulació i tractament aritmeticològic i/o estadístic de dades i informació, així com la presentació en gràfics.
- Utilitzar les funcions de les aplicacions informàtiques de bases de dades relacionals que permetin presentar i extreure la informació.
- Establir el disseny de les presentacions tenint en compte les característiques de l'empresa i la seva organització.
- Utilitzar les funcions de les aplicacions de presentacions gràfiques, presentar documentació i informació en diferents suports i integrar objectes de diferent naturalesa.

mes...

-Sistema operatiu, cerca de la informació: Internet/intranet i correu electrònic
-Aplicacions informàtiques de tractament de textos
-Aplicacions informàtiques de fulls de càlcul
-Aplicacions informàtiques de bases de dades relacionals
-Aplicacions informàtiques per a presentacions: gràfics d'informació

La prova de coneixements teòrics tindrà un dels següents formats:
- Tipus test
- Preguntes breus i/o obertes

La prova de coneixements pràctics tindrà un dels següents formats, l’alumne haurà de demostrar que és capaç d’aplicar els coneixements adquirits realitzant:
- Prova vinculada a l’ús d’una aplicació informàtica
- Resolució d’un cas pràctic
- Exercicis de càlcul matemàtics
- Elaboració d’un producte

De caràcter obligatori, s’han d’aprovar les dos parts. Si algun alumne suspèn la prova final, tindrà dret a examinar-se en una segona convocatòria.

Si el mòdul te unitats, a la prova final s’haurà d'identificar la puntuació obtinguda en cada una de les unitats que el composen.

Conduent Acreditació Mòdul formatiu "Ofimàtica" MF0233_2

RD/DECRET:588/2011 data:

ENTITATS
SUBVENCIONADORES

Consorci.pngSPEE.png

FORMADORS

formador-4093més
Descarrega la informació del curs aqui.Descarrega mes informació del curs aqui.