Ref.65920

Lleida

Presencial

LLOC: + TALENT.
- C ACADEMIA 1 ALTELL

INICI: 06-09-2018
FINAL: 16-11-2018

DURADA: 190 Hores

HORARI: dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres de 15:00 a 19:00 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email

ENTITATS
SUBVENCIONADORES

Consorci.pngSPEE.png

FORMADORS

formador-4093més
Descarrega la informació del curs aqui.Descarrega mes informació del curs aqui.

Ofimàtica

ofimatica-65920

- Estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria.
- Estar en possessió d'un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o mòduls formatius i/o del certificat de professionalitat a què desitja accedir.
- Estar en possessió d'un certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional per al nivell 2.
- Complir el requisit acadèmic d'accés als cicles formatius de grau mitjà per al nivell 2 o bé haver superat les corresponents proves d'accés regulades per les administracions educatives.
- Tenir superada la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys i / o de 45 anys.
- Tenir els coneixements formatius o professionals suficients que permetin cursar amb aprofitament la formació.

Aquesta acció es correspon amb el mòdul formatiu Ofimàtica MF0233_2 del certificat de professionalitat Assistència en la gestió dels procediments tributaris

Manejar aplicacions ofimàtiques en la gestió de la informació i la documentació.

- Conèixer el funcionament bàsic dels elements que formen l'equip informàtic disponible en el desenvolupament de l'activitat administrativa, amb la finalitat de garantir-ne l’operativitat.
- Utilitzar les eines de cerca, recuperació i organització de la informació dins del sistema i en la xarxa intranet o Internet de manera precisa i eficient.
- Utilitzar les funcions de les aplicacions de correu i en processos tipus de recepció, emissió i registre d'informació.
- Utilitzar les funcions del processador de textos, amb exactitud i destresa, en l'elaboració de documents, inserir-hi text amb diferents formats, imatges o altres objectes, de la mateixa aplicació o d’altres.
- Emprar fulls de càlcul amb habilitat utilitzant les funcions habituals en totes aquelles activitats que requereixin tabulació i tractament aritmeticològic i/o estadístic de dades i informació, així com la presentació en gràfics.
- Utilitzar les funcions de les aplicacions informàtiques de bases de dades relacionals que permetin presentar i extreure la informació.
- Establir el disseny de les presentacions tenint en compte les característiques de l'empresa i la seva organització.
- Utilitzar les funcions de les aplicacions de presentacions gràfiques, presentar documentació i informació en diferents suports i integrar objectes de diferent naturalesa.

mes...

UF1 SISTEMA OPERATIU, CERCA DE LA INFORMACIÓ: INTERNET/INTRANET I CORREU ELECTRÒNIC
1. Introducció a l'ordinador (maquinari, programari).
2. Utilització bàsica dels sistemes operatius habituals.
3. Introducció a la cerca d'informació a Internet.
4. Navegació per la World Wide Web.
5. Utilització i configuració de correu electrònic com a intercanvi d'informació.
6. Transferència de fitxers FTP.

UF2 APLICACIONS INFORMÀTIQUES DE TRACTAMENT DE TEXTOS
1. Conceptes generals i característiques fonamentals del programa de tractament de textos.
2. Introducció, desplaçament del cursor, selecció i operacions amb el text del document.
3. Arxius de l'aplicació de tractament de textos, ubicació, tipus i operacions amb aquests.
4. Utilització de les diferents possibilitats que ofereix el processador de textos per millorar l'aspecte del text.
5. Configuració de pàgina en funció del tipus de document que cal desenvolupar utilitzant les opcions de l'aplicació. Visualització del resultat abans de la impressió.
6. Creació de taules com a mitjà per mostrar el contingut de la informació, en tot el document o en part.
7. Correcció de textos amb les eines d'ortografia i gramàtica, utilitzant les diferents possibilitats que ofereix l'aplicació.
8. Impressió de documents creats en diferents formats de paper i suports com ara sobres i etiquetes.
9. Creació de sobres i etiquetes individuals i sobres, etiquetes i documents model per a creació i enviament massiu.
10. Inserció d'imatges i autoformes en el text per millorar-ne l'aspecte.
11. Creació d'estils que automatitzen tasques de format en paràgrafs amb estil repetitiu i per a la creació d'índexs i plantilles.
12. Utilització de plantilles i assistents que incorpora l'aplicació i creació de plantilles pròpies basant-se en aquestes o de nova creació.
13. Treball amb documents llargs.
14. Fusió de documents procedents d'altres aplicacions del paquet ofimàtic fent servir la inserció d'objectes del menú inserció.
15. Utilització de les eines de revisió de documents i treball amb documents compartits.
16. Automatització de tasques repetitives mitjançant enregistrament de macros.

UF3 APLICACIONS INFORMÀTIQUES DE FULLS DE CÀLCUL
1. Conceptes generals i característiques fonamentals de l'aplicació de full de càlcul.
2. Desplaçament pel full de càlcul.
3. Introducció de dades en el full de càlcul.
4. Edició i modificació del full de càlcul.
5. Emmagatzematge i recuperació d'un llibre.
6. Operacions amb rangs.
7. Modificació de l'aparença d'un full de càlcul.
8. Fórmules.
9. Funcions.
10. Inserció de gràfics, per representar la informació que contenen els fulls de càlcul.
11. Inserció d'altres elements dins d'un full de càlcul.
12. Impressió.
13. Treball amb dades.
14. Utilització de les eines de revisió i treball amb llibres compartits.
15. Importació des d'altres aplicacions del paquet ofimàtic.
16. Plantilles i macros.

UF4 APLICACIONS INFORMÀTIQUES DE BASES DE DADES RELACIONALS
1. Introducció i conceptes generals de l'aplicació de base de dades.
2. Creació i inserció de dades en taules.
3. Realització de canvis en l'estructura de taules i creació de relacions.
4. Creació, modificació i eliminació de consultes o vistes.
5. Creació de formularis per introduir i mostrar registres de les taules o resultats de consultes.
6. Creació d'informes o reports per a la impressió de registres de les taules o resultats de consultes.

UF5 APLICACIONS INFORMÀTIQUES PER A PRESENTACIONS: GRÀFICS D'INFORMACIÓ
1. Disseny, organització i arxivament de les presentacions.
2. Introducció i conceptes generals.
3. Accions amb diapositives.
4. Treball amb objectes.
5. Documentació de la presentació.
6. Dissenys o estils de presentació.
7. Impressió de diapositives en diferents suports.
8. Presentació de diapositives tenint en compte lloc i infraestructura.

La prova de coneixements teòrics tindrà un dels següents formats:
- Tipus test
- Preguntes breus i/o obertes

La prova de coneixements pràctics tindrà un dels següents formats, l’alumne haurà de demostrar que és capaç d’aplicar els coneixements adquirits realitzant:
- Prova vinculada a l’ús d’una aplicació informàtica
- Resolució d’un cas pràctic
- Exercicis de càlcul matemàtics
- Elaboració d’un producte

De caràcter obligatori, s’han d’aprovar les dos parts. Si algun alumne suspèn la prova final, tindrà dret a examinar-se en una segona convocatòria.

Si el mòdul te unitats, a la prova final s’haurà d'identificar la puntuació obtinguda en cada una de les unitats que el composen.

Conduent Acreditació Mòdul formatiu "Ofimàtica" MF0233_2

RD/DECRET:588/2011 data:

ENTITATS
SUBVENCIONADORES

Consorci.pngSPEE.png

FORMADORS

formador-4093més
Descarrega la informació del curs aqui.Descarrega mes informació del curs aqui.