Ref.69194

Cornellà de Llobregat

Presencial

LLOC: CCOO Cornellà.
- CTRA d'Esplugues 68

INICI: 26-03-2019
FINAL: 26-04-2019

DURADA: 90 Hores

HORARI: dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres de 09:00 a 14:00 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email
ENTITATS
SUBVENCIONADORESConsorci.pngSPEE.png

FORMADORS

formador-13383més
Descarrega la informació del curs aqui.Descarrega mes informació del curs aqui.

Optimització de la cadena logística

optimitzacio-de-la-cadena-logistica-69194

- Títol de Batxillerat, BUP o nivells superiors.
- Estar en possessió d’un Certificat de Professionalitat del Nivell 3.
- Estar en possessió d’un Certificat de professionalitat de nivell 2 de la mateixa família professional i àrea a la que es vol accedir.
- Complir els requisits acadèmics d’accés als cicles formatius de grau superior, o haver superat les corresponents proves d’accés regulades per les administracions educatives.
- Tenir superada la prova d’accés a la Universitat per a majors de 25 anys i/o 45 anys.

Aquesta acció es correspon amb el mòdul professional MF1005_3 Optimització de la cadena logística del certificat de professionalitat d’Organització i gestió de magatzems. Pretenem que en acabar l’alumne sigui capaç de desenvolupar les realitzacions professionals associades a la UC1005_3: Col•laborar en l'optimització de la cadena logística amb els criteris establerts per l'organització.

- Definir les fases i operacions que s'han de realitzar dins de la cadena logística d'acord amb la qualitat i els nivells de servei establerts per fer el seguiment de les mercaderies.
- Calcular els costos logístics en funció de les variables que intervenen en l'execució del servei de distribució per elaborar un pressupost del servei logístic.
- Analitzar les incidències més habituals a la cadena logística i proposar procediments oportuns per resoldre-les.
- Utilitzar els sistemes d'informació i comunicació adequats per gestionar i atendre les relacions amb el client/proveïdor d'una cadena logística.

mes...

1. Fases i operacions a la cadena logística.
- La cadena de subministrament: fases i activitats associades.
- Fluxos a la cadena de subministrament: flux físic de materials i flux d'informació. Característiques. Com s'articulen. Exemple concret d'un procés d'aprovisionament des que s'envia l'ordre de comanda fins que es rep al magatzem.
- Flux d'informació: en temps real, fiable, segur, fàcil d'interpretar i de fer servir.
- Flux de materials: segur, eficaç i amb qualitat. Diagrama de fluxos interconnectats.
- Cadena logística: objectius. Com aconseguir-los. Integració d'actors i de sinergies que es pretén aconseguir.
- Logística i qualitat.
- Gestió de la cadena logística.
- El flux d'informació.
2. Logística inversa.
- Devolucions i logística inversa.
- Possibles límits de la logística inversa.
- Causes de l'aparició de la logística inversa.
- Política de devolució de productes.
- Logística inversa i legislació.
3. Optimització i costos logístics.
- Característiques del cost logístic: variabilitat.
- Sistema tradicional i sistema ABC de costos.
- Mesura del cost logístic i de l'impacte que té al compte de resultats. Costos totals, costos unitaris i costos percentuals.
- Estratègia i costos logístics.
- Mesures per optimitzar el cost logístic a les diverses àrees: estoc, emmagatzematge, preparació de comandes, transport.
- Quadre de control de costos. Piràmide d'informació del cost logístic.
- Exemple pràctic de càlcul del cost logístic en una operació de comercialització tenint en compte el cost de compra; els costos d'estoc, d'emmagatzematge i de manipulació; el cost de transport; de distribució; i els costos administratius i indirectes.
4. Xarxes de distribució.
- Diferents models de xarxes de distribució.
- Càlcul del cost logístic de distribució als diferents models.
5. Gestió d'imprevistos i d'incidències a la cadena logística.
- Incidències, imprevistos i errors humans al procés de distribució.
- Punts crítics del procés. Importància qualitativa i monetària de les incidències.
- Anàlisi de determinats processos crítics.
- Seguiment i localització física de la mercaderia al procés de distribució.
- Sistemes informàtics i tecnologia aplicada: GPS, satèl•lit, radiofreqüència.
- Accés del client a la informació.
- Determinació de responsabilitats en una incidència.
- En diversos supòsits pràctics, com actuar en una incidència.
- Incidències i el seu tractament informàtic. Sistema de documentació: gravació de dades, informació mínima, classificació segons el tipus, solució i seguiment proposats, cost real o estimat, client afectat o proveïdor involucrat, punt de la cadena en què es va produir.
6. Informació, comunicació i cadena de subministrament.
- Tecnologia i sistemes d'informació en logística.
- La piràmide d'informació.
- Avantatges i possibles inconvenients: cost i complexitat del sistema.
- La comunicació formal i informal.
- Sistemes d'utilització tradicionals i d'avantguarda: la informàtica, satèl•lits, GPS, EDI, transmissió de fitxers, correu electrònic, telèfon, fax. Característiques. Pros i contres dels diferents sistemes.
- Informació habitual al magatzem.
- Terminologia i simbologia utilitzades en la gestió del magatzem.

Tipus de prova: examen tipus test
Característiques: contindrà 40 preguntes amb tres respostes possibles i una sola correcte
Criteris de valoració: cada pregunta puntuarà 0,25
Durada i lloc de realització: 1 hora i es realitzarà a l’aula
Temporització: el penúltim dia del curs o un cop transcorregut el 85% del curs

Tipus de prova: cas pràctic
Característiques: l’alumne haurà de decidir si externalitza el procés de distribució. En base a uns paràmetres quantitatius, haurà de calcular el cost econòmic de l’externalització per tal de comparar amb el cost que el procediment genera a l’empresa i justificar la seva decisió.
Criteris de valoració: s’avaluarà amb una puntuació de l’1 al 10. Es considerarà aprovat a partir del 5; atenent als següents criteris:
- Coneixements teòrics: es valorarà el coneixement de l’alumne vers el càlcul dels costos logístics en funció de les variables que intervenen en l'execució del servei de distribució per elaborar un pressupost del servei logístic.
- Exactitud / precisió: es valorarà que l’alumne realitzi els càlculs sense error, Temps: l’alumne haurà de desenvolupar el treball dins els temps establert.
- Temps: l’alumne haurà de desenvolupar el treball dins els temps establert.
- Presentació: tenir cura vers l’aparença de l’exercici.
Durada i lloc de realització: 2 hores i es realitzarà a l’aula
Temporització: penúltim dia del curs o un cop transcorregut el 85% del curs

La puntuació final serà la mitjana entre la prova teòrica i la prova pràctica.

Conduent Acreditació Mòdul formatiu "Optimització de la cadena logística" (MF1005_3)

RD/DECRET:642/2011 data: data BOE:09/05/2011

ENTITATS
SUBVENCIONADORESConsorci.pngSPEE.png

FORMADORS

formador-13383més
Descarrega la informació del curs aqui.Descarrega mes informació del curs aqui.