Ref.66229

Mataro

Presencial

LLOC: IPM MIQUEL BIADA.
- AV PUIG I CADAFALC 89-99

INICI: 20-02-2018
FINAL: 06-04-2018

DURADA: 140 Hores

HORARI: dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres de 15:00 a 20:00 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email

ENTITATS
SUBVENCIONADORES

Consorci.pngSPEE.png
Descarrega la informació del curs aqui.Descarrega mes informació del curs aqui.

Organització de magatzems

organitzacio-de-magatzems-66229

- Estar en possessió del títol de Batxillerat.
- Estar en possessió d’un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o mòduls formatius i/o del Certificat de Professionalitat al que es vulgui accedir.
- Estar en possessió d’un Certificat de Professionalitat de nivell 2 de la mateixa família i àrea Professional.
- Acomplir amb el requisit acadèmic d’accés als cicles formatius de grau superior, o bé haver superat les corresponents proves d’accés regulades per les administracions educatives.
- Tenir superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o de 45 anys.
- Tenir els coneixements formatius o professionals suficients que permeten cursar amb aprofitament la formació.

Aquesta acció es correspon amb el mòdul formatiu Organització de magatzems MF1014_3 del certificat de professionalitat Organització i gestió de magatzems

Organitzar el magatzem d'acord amb els criteris i nivells d'activitat previstos

- Analitzar mètodes i tècniques d'optimització de l'espai i del temps en l'organització de magatzems que compleixin la normativa vigent.
- Determinar els equips i les instal•lacions adequades per a diferents tipus de magatzems i mercaderies.
- Elaborar plans de manteniment d'equips i d'instal•lacions de diferents tipus de magatzems d'acord amb la normativa i les recomanacions del fabricant, sense interferir en les activitats habituals que du a terme.
- Elaborar pressupostos de despeses i cost del servei de magatzem utilitzant aplicacions informàtiques i fulls de càlcul.
- Desenvolupar sistemes de qualitat per seguir millorant el servei d'emmagatzematge.
- Calcular indicadors i estàndards de temps per millorar la qualitat del servei de magatzem i optimitzar el temps i els recursos humans i tècnics.
- Determinar estils de direcció i lideratge de l'equip de treball en les diferents situacions que es plantegen en les operacions diàries d'un magatzem tipus.
- Elaborar estratègies de resolució i negociació en diferents situacions de conflicte habituals a l'equip humà del magatzem.
- Aplicar tècniques de comunicació en diferents situacions plantejades en les operacions diàries d'un magatzem tipus.
- Definir els objectius d'un pla de formació tipus per millorar l'eficiència i la qualitat del servei de magatzem.
- Identificar els accidents i riscos més comuns en la manipulació i el moviment de les mercaderies de diferents operacions dins del magatzem.
- Aplicar mesures de prevenció de riscos i d'accidents al magatzem d'acord amb la normativa i les recomanacions vigents.

mes...

-Disseny i organització de magatzem
-Gestió de l'equip de treball del magatzem
-Seguretat i prevenció de riscos en el magatzem

Prova teòrica
- Tipus test
- Preguntes breus i/o obertes

Prova pràctica:
- Utilitza una aplicació informàtica
- Resolució d’un cas pràctic
- Presentació d’un projecte
- Elaboració d’un producte o peça
- Aplicació d’una tècnica concreta
- Exercicis de càlcul matemàtics

L’avaluació final és de caràcter obligatori, s’han d’aprovar les dos parts. Si algun alumne suspèn la prova final, tindrà dret a examinar-se en una segona convocatòria.

Si el mòdul te unitats, a la prova final s’haurà d'identificar la puntuació obtinguda en cada una de les unitats que el composen. Així mateix, per aprovar, l'alumne haurà d'obtenir un 5 en cadascuna de les unitats.

RD/DECRET:642/2011 data:09-05-2011

ENTITATS
SUBVENCIONADORES

Consorci.pngSPEE.png
Descarrega la informació del curs aqui.Descarrega mes informació del curs aqui.