Ref.72031

Girona

Presencial

LLOC: CCOO Girona.
C/ Miquel Blai 1

INICI: 28-09-2019
FINAL: 30-11-2019

DURADA: 40 hores

HORARI: dissabte de 09:00 a 14:00 hores

Afiliats/des: 140€
Nous Afiliats/des: 180€
No Afiliats/des: 280€

Nous/ves Afiliats/des: Persones que previ a la inscripció al curs han abonat tres quotes d'afiliació (quota formació immediata), i mantenen l'afiliació durant tota la durada del curs Afilia't a CCOO i escull la quota de formació

INSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email

Preparació accés a l´administració local. Grups C1-C2

preparacio-acces-a-ladministracio-local-grups-c1-c2-72031

La forma de pagament serà mitjançant targeta bancària, i en un únic termini en el moment de la inscripció al curs.

La inscripció al curs inclou la docència, set d’inici, material i/o dossier sobre els continguts.

La realització del curs està condicionada a que es cobreixin les places disponibles, en cas que no es pugui realitzar per baixa demanda, es comunicarà a les persones matriculades i es retornaran íntegrament les quantitats abonades.

En el cas que els/les alumnes matriculades es donin de baixa, es retornarà el 80% de la matricula si la baixa es anterior en 7 dies a la data d’inici del curs. Si la baixa és posterior, i no ha transcorregut més del 50% de les classes, es retornarà el 50% de la matricula, sempre que la baixa es produeixi com a conseqüència de causa justificada sobrevinguda i estigui documentada.

Per a qualsevol dubte podeu adreçar-vos a la Fundació Paco Puerto: telèfon 972209539 de dilluns a dijous de 09:30 a 18:00, o a l’adreça de correu fppuerto.nord@ccoo.cat.

L'objectiu d'aquest curs és la revisió general de temes que cal conèixer per poder accedir als grups C1-C2 de les administracions locals, i la pràctica de simulacions de proves.

1. La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú: Les fases del procediment administratiu.
2. L’acte administratiu I: concepte, classes i elements.
3. L’acte administratiu II: eficàcia i validesa dels actes administratius. La seva motivació. Notificació, publicació i execució.
4. La revisió dels actes en via administrativa. Revisió d’ofici. Revocació dels actes administratius.
5. La revisió dels actes administratius. Els recursos administratius: recursos d’alçada, reposició i extraordinari de revisió.
6. La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic: Els òrgans de les Administracions Públiques. Òrgans administratius i òrgans col·legiats. El funcionament electrònic del sector públic.
7. El registre de documents. Funció de registre. Assentaments al llibre de registre.
8. Funcionament dels òrgans col·legiats locals. Convocatòria i ordre del dia. Actes i certificats d’acords. Règim de sessions.
9. Llei i reglament de Protecció de dades de caràcter personal: objecte, àmbit d’aplicació, principis i drets de les persones.
10. Drets dels ciutadans a la informació: l’accés a arxius i registres. La Llei 19/2014, de 20 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
11. El municipi. El terme municipal. La població. L’empadronament. L’organització municipal
12. Les hisendes locals: classificació d’ingressos. Els impostos locals.
13. Els pressupostos locals. Procediment d’elaboració i aprovació.
14. El personal al servei de les entitats locals. Les seves classes. Drets i deures.
15. El servei públic: concepte. Formes de gestió dels serveis públics. La gestió directa. La gestió indirecta.
16. Els béns de les entitats locals. Classes.
17. Règim jurídic dels contractes administratius. Elements, tipus i classificació.
18. La potestat normativa de les entitats locals. Els reglaments. Procediment d’elaboració i aprovació. Especial referència als reglaments i ordenances de l’Ajuntament de Girona.