Ref.70890

Barcelona

Mixta

LLOC: C.S. CONC.
- VIA LAIETANA 16

INICI: 08-05-2019
FINAL: 26-06-2019

DURADA: 60 Hores

HORARI: dimecres de 16:30 a 20:30 hores

Afiliats/des: 90€
Nous Afiliats/des: 125€
No Afiliats/des: 185€

Nous/ves Afiliats/des: Persones que previ a la inscripció al curs han abonat tres quotes d'afiliació (quota formació immediata), i mantenen l'afiliació durant tota la durada del curs

INSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email

Preparació de promoció Interna d’Auxiliars Administratius a Administratius

preparacio-de-promocio-interna-dauxiliars-administratius-a-administratius-70890

Durada del curs: 3 mesos de classes online de Maig fins a Juliol, més 12h de presencial en 3 jornades de 4 hores.

Es farà una sessió inicial on s’explicarà la metodologia del curs i s’entregaran els esquemes elaborats pel formador. Les altres dues sessions presencials estaran destinades a resoldre dubtes i incidir en els aspectes més importants

Els alumnes disposaran d’un campus online que serà el lloc on es penjaran els temes en pdf, així com altre documentació (normatives, lleis, tests, etc.) que el formador cregui oportuna per un millor seguiment i aprofitament del curs.

Els/les alumnes tindran accés a la plataforma les 24h els 7 dies de la setmana amb possibilitat de fer consultes directes al formador. El professor respondrà a les consultes efectuades pels i les alumnes en un termini comprès entre 24 i 48 hores, exclosos caps de setmana i festius.

Hi haurà un coordinador/a de el curs, que serà el referent de contacte dels/les alumnes amb els/ el formador, mitjançant un correu electrònic que es facilitarà el primer dia de classe, centralitzant les diferents consultes dels/les alumnes que seran resoltes pel professor especialista en la matèria.

La realització del curs està condicionada a que es cobreixin les places disponibles. En cas que no es pugui realitzar per baixa demanda, es comunicarà a les persones matriculades i es retornaran íntegrament les quantitats abonades.

La forma de pagament serà mitjançant targeta bancària, i en un únic termini en el moment de la inscripció al curs.

En el cas que els/les alumnes matriculades es donin de baixa, es retornarà el 80% de la matricula si la baixa es anterior en 7 dies a la data d’inici del curs.

Per a majors de 18 i menors de 67 anys

L'objectiu d'aquesta acció és l'acompanyament a la preparació d'oposicions per a la promoció interna del cos d'auxiliars administratius al cos d'administratius de la Generalitat de Catalunya, en relació al que estableix la RESOLUCIÓ PDA/339/2019, de 7 de febrer, per la qual es convoca el procés de selecció, punt 7.2.1.a: Primer exercici: test de coneixements generals i situacions pràctiques. Aquest exercici versa sobre els temes del temari a què fa referència l'apartat 1.3 d'aquestes bases indicats a continuació: tema 5, tema 6, temes 9 a 15 (ambdós inclosos), tema 17, tema 21, temes 23 a 26 (ambdós inclosos) i temes 27 a 31 (ambdós inclosos).

Les sessions es dedicaran al repàs del temari, però sobretot a la resolució de dubtes de les persones participants. En les sessions s'incidirà en aspectes concrets que poden generar més confusió o més dificultat.

El material que es facilitarà als alumnes és el que el formador utilitzi per a cada sessió. Els temes es posaran a disposició dels alumnes de forma pautada i planificada pel professorat per a un millor aprenentatge i preparació.

RESOLUCIÓ GAP/1234/2008, de 21 d'abril, per la qual s'aprova i es fa públic el temari de les proves selectives per a l'accés a l'escala administrativa del cos administratiu de la Generalitat.

Dret constitucional. Organització política

Tema 5: Institucions de la Generalitat de Catalunya
Tema 6: Administració pública i ciutadania

Administració pública. El dret administratiu

Tema 9: L'acte administratiu.
Tema 10: El procediment administratiu.
Tema 11: Revisió dels actes administratius i responsabilitat de l'Administració.
Tema 12: Els contractes del sector públic.
Tema 13: Procediment de la contractació administrativa.
Tema 14: Gestió del patrimoni de la Generalitat. L'activitat administrativa de foment.

Gestió de recursos humans

Tema 15: Estructura i ordenació de l'ocupació pública.
Tema 17: Drets i deures del personal al servei de l'Administració de la Generalitat.

Gestió econòmic financera

Tema 21: El pressupost de la Generalitat de Catalunya.
Tema 23: El pressupost per programes.
Tema 24: L'execució del pressupost
Tema 25: Els crèdits pressupostaris i les modificacions
Tema 26: El control pressupostari.

Organització del treball

Tema 27: Les administracions públiques i la societat de la informació Protecció de dades de caràcter personal.
Tema 28: Organització i qualitat.
Tema 29: Atenció al ciutadà i a la ciutadana.
Tema 30: Tractament i gestió de la documentació.
Tema 31: Els documents administratius.

Assistència