Ref.74109

Barcelona

Presencial

LLOC: Fundació Paco Puerto.
VIA Laietana 16-18 8è

INICI: 02-03-2020
FINAL: 21-07-2020

DURADA: 100 hores

HORARI: dilluns i dimarts de 16:30 a 20:30 hores

Afiliats/des: 445€
Nous Afiliats/des: 545€
No Afiliats/des: 695€

Nous/ves Afiliats/des: Persones que previ a la inscripció al curs han abonat tres quotes d'afiliació (quota formació immediata), i mantenen l'afiliació durant tota la durada del curs Afilia't a CCOO i escull la quota de formació

INSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email

Valoració del curs

6,25

Persones formades

45
Descarrega la informació del curs aqui.

Preparació oposicions Cossos Especials_Educadors/es i Treballadors/es Socials Generalitat de Catalunya. Temari comú

preparacio-oposicions-cossos-especials_educadors-es-i-treballadors-es-socials-generalitat-de-catalunya-temari-comu-74109

La inscripció inclou la docència dels formadors i els llibres sobre els continguts.

La formació es realitzarà en modalitat presencial amb suport de plataforma online, on es penjaran els diferents materials i altra documentació que han de permetre un millor seguiment i aprofitament del curs.

El pagament es realitzarà en dos terminis.

1er termini: abans de la inscripció al curs.
2on termini: al 40% de les hores del curs

La forma de pagament serà mitjançant targeta bancària. El cobrament del segon pagament es farà automàticament amb un càrrec a la targeta de crèdit/dèbit amb la que es faci la inscripció al curs.

La realització del curs està condicionada a que es cobreixin les places disponibles, en cas que no es pugui realitzar per baixa demanda, es comunicarà a les persones matriculades i es retornaran íntegrament les quantitats abonades.

En el cas que els/les alumnes matriculades es donin de baixa, es retornarà el 80% de la matricula si la baixa es anterior en 7 dies a la data d’inici del curs. Si la baixa és posterior, però abans de l'inici del curs, es retornarà el 50% de la matricula.

Per a qualsevol dubte podeu adreçar-vos a la Fundació Paco Puerto: telèfon 934812717 de dilluns a dijous de 09:30 a 18:00, o a l’adreça de correu fppuerto@ccoo.cat.

1. Bon govern. Els codis ètics i de conducta en el marc d'una infraestructura ètica. El dret a una bona administració i a serveis públics de qualitat. Les cartes de serveis i l'avaluació permanent dels serveis públics. Govern obert. Dades obertes
2. Governança de les dades a l'administració digital. Característiques de les dades. Classificació de les dades orientada al seu ús. Relació entre dades. Metadades i diccionari de dades. Dades específiques de negoci i dades de tramitació. Cicle de vida de les dades. Dades massives (big data). Mineria de dades (data mining)
3. Transparència i accés a la informació pública: principis generals. Regulació de la transparència en l’activitat pública. Accés a la Informació Pública. Sistema de garanties de la transparència.
4. Protecció de dades de caràcter personal. Normativa de protecció de dades. La conservació i l'eliminació de les dades personals a l'Administració. El registre d'activitats de tractament. El delegat de protecció de dades. Infraccions i sancions
5. Institucions de control i de garantia: el Síndic de Greuges, l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades i l'Oficina Antifrau de Catalunya
6. Marc constitucional. Principis. Drets i deures fonamentals de les persones. Garanties. Organització institucional. El poder judicial. Organització territorial
7. Marc estatutari. L'Estatut d'autonomia de Catalunya: naturalesa jurídica, estructura, principis rectors, drets i deures, i competències. Organització institucional de Catalunya: el Parlament, el Govern i el president o presidenta de la Generalitat. El Consell de Garanties Estatutàries
8. Organització de l'Administració i del sector públic. L'organització administrativa de la Generalitat de Catalunya. Els departaments, tipologia de les unitats directives que els composen. Els organismes autònoms. El sector públic, característiques i tipologia d'organismes que el composen
9. La Unió Europea: fundació i evolució. El mercat únic europeu. Lliure circulació de mercaderies, capitals i treballadors. Llibertat d'establiment i la lliure prestació de serveis. Dret de la Unió Europea: el dret primari i el dret derivat. Institucions de la Unió Europea: el Parlament Europeu, el Consell Europeu, el Consell de la Unió Europea, la Comissió Europea, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
10. El concepte d'Administració pública. El principi de legalitat. Les potestats administratives: formes d'atribució i classes. Les potestats reglades i les discrecionals. Els drets i deures de les persones en les seves relacions amb l'Administració pública. Regim jurídic de l'administració digital i de l'ús de mitjans electrònics. Els òrgans col•legiats de les administracions públiques.
11. La competència administrativa: concepte, classes i naturalesa. Els criteris de delimitació i formes d'atribució. Les relacions interorgàniques. La jerarquia administrativa. La delegació, l'advocació i la substitució. La coordinació administrativa. El Reglament: concepte, fonament i classes.
12. L'acte administratiu: concepte i classes. La motivació i la forma de l'acte administratiu. El silenci administratiu. L'eficàcia de l'acte administratiu: principis generals. L'executivitat de l'acte administratiu. La notificació i publicació de l'acte administratiu. La invalidesa dels actes administratius. La convalidació
13. El procediment administratiu: concepte i principis. Els interessats en el procediment administratiu. El procediment administratiu comú. El procediment administratiu derivat de l'organització pròpia de la Generalitat de Catalunya.
14. La revisió dels actes en via administrativa: la revisió d'ofici. La revocació dels actes administratius. Els recursos administratius: objecte i classes. El control jurisdiccional de l'Administració pública.
15. El pla de Govern com a eina de planificació. Eixos principals. Planificació estratègica. Planificació operativa. Plans departamentals i plans sectorials: definició i característiques.
16. Avaluació de les polítiques públiques. Control de les polítiques públiques. Control estratègic i control de gestió. Indicadors de gestió dels serveis públics
17. L'avaluació econòmica de les polítiques públiques.
18. La contractació pública. Classificació dels contractes. Les formes d'adjudicació. Els drets i les obligacions del contractista i de l'Administració. La contractació electrònica
19. Potestat inspectora de les administracions públiques. Plans d'inspecció. Drets i deures dels subjectes intervinents. Les actes d'inspecció. Potestat sancionadora de les administracions públiques. Procediment sancionador
20. Responsabilitat patrimonial de les administracions públiques. Àmbits de responsabilitat patrimonial. Acció de responsabilitat. Procediment. Òrgans competents. Responsabilitat de les autoritats i del personal al servei de les administracions públiques
21. Els pressupostos de la Generalitat de Catalunya. La Llei de finances públiques de Catalunya. Les lleis de pressupostos anuals. Les estructures pressupostàries per programes, econòmica i orgànica. El contingut dels pressupostos. El cicle pressupostari. Els ingressos.
22. La gestió pressupostària. L'execució de les despeses del pressupost. Les modificacions pressupostàries. Els compromisos de despesa a càrrec d'exercicis futurs. El control, supervisió i fiscalització de les finances de la Generalitat de Catalunya. La intervenció General. La Sindicatura de Comptes de Catalunya. El Tribunal de Comptes.
23. Classes de personal. Ordenació dels cossos i categories professionals. La gestió de recursos humans: ordenació dels llocs de treball, selecció de personal, i provisió de llocs de treball. Situacions administratives. Grau personal.
24. Drets del personal. Deures del personal. Incompatibilitats. Avaluació de l'acompliment. Règim disciplinari. Seguretat i salut en el treball. Mesures d'igualtat per raó de gènere
25. Conceptes generals dels delictes contra l'Administració pública: prevaricació dels funcionaris públics i altres comportaments injustos, l'abandó de destinació i omissió del deure de perseguir delictes. La desobediència i denegació d'auxili, la infidelitat en la custòdia de documents, la violació de secrets, el suborn, el tràfic d'influències i la malversació de cabals públics, fraus i exaccions il•legals, negociacions i activitats prohibides als funcionaris públics i els abusos en l'exercici de la seva funció. Delicte de falsedat

Valoració del curs

6,25

Persones formades

45
Descarrega la informació del curs aqui.