Ref.65951

Reus

Presencial

LLOC: CCOO Reus.
- PL Villarroel 2 bxos

INICI: 17-10-2018
FINAL: 05-11-2018

DURADA: 30 Hores

HORARI: dilluns i dimecres de 16:00 a 21:00 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email

ENTITATS
SUBVENCIONADORES

Consorci.pngSPEE.png
17422
Descarrega la informació del curs aqui.

Prevenció de riscos laborals (mòdul bàsic 30h., segons normativa)

prevencio-de-riscos-laborals-modul-basic-30h-segons-normativa-65951

- Adquirir els coneixements tècnics necessaris per al desenvolupament de les funcions de cada nivell. (determinat per el RD 39/1997 de 17 de Gener per el que s’aprova el reglament dels serveis de prevenció en el seu Annex IV)

- Identificar els conceptes bàsic sobre els aspectes de seguretat i salut en el treball.
- Conèixer els marc normatiu general en matèria de prevenció de riscos.
- Diferenciar entre accident de treball i malaltia professional.
- Classificar els diferents riscos general en funció de la seva naturalesa.
- Conèixer els principals recursos relacionats amb el serveis de prevenció.
- Conèixer les primeres actuacions de socors relacionades amb una emergència.

mes...

1. Conceptes bàsics sobre seguretat i salut en la feina
Introducció
El treball i la salut
Danys derivats del treball.
Tècniques preventives.
Marc normatiu bàsic en matèria de prevenció de riscos laborals.
Drets i deures bàsics


2. Riscos generals i la seva prevenció.
Introducció.
Riscos lligats a les condicions de seguretat
Riscos lligats al medi ambient de treball
La càrrega de treball, la fatiga i la insatisfacció laboral
Avaluació elemental de riscos. Protecció col•lectiva i individual
Plans d'emergència i evacuació
Control i vigilància de la salut dels treballadors

3. Riscos específics i la prevenció en el sector corresponent a l’activitat de l’empresa
Introducció.
Conceptes bàsics sobre seguretat i salut del sector.
Tècniques preventives elementals sobre riscos específics del sector.
Primers auxilis i mesures d’emergència
Drets i deures.

4. Elements bàsics de gestió de la prevenció de riscos.
Introducció
Organització del treball preventiu: "rutines bàsiques"
Organismes públics relacionats amb la seguretat i la salut en el treball.
Documentació: recollida, elaboració i arxiu

5. Primers auxilis.
Introducció.
Primers auxilis. Pràctiques efectives sobre primers auxilis

Tipus prova teòrica: examen tipus test
Característiques: 40 ítems de resposta única a partir de quatre opcions, les preguntes són relatives a tots els conceptes tractats durant el curs.
Criteris de valoració: s’avaluarà amb una puntuació de l’1 al 10. Cada ítem encertat té un valor de 0,25 punts. Es considerarà aprovat a partir del 5.
Durada i lloc de realització: 90 minuts i es realitzarà a l’aula
Temporització: un cop transcorregut el 85% del curs

Tipus de prova pràctica: Informe d’Avaluació de Riscos Laborals
Característiques: es realitzarà una Avaluació de Riscos Laborals d’un lloc de treball real o a partir d’una fotografia o vídeo. Per a la realització d’aquest informe, l’alumne haurà d’aplicar el mètode simplificat de l’Institut de Seguretat i Higiene en el Treball.
Criteris de valoració: l’escala de mesura de l’avaluació de la prova pràctica serà de l’1 al 10. Es considerarà aprovat a partir del 5; atenent el següent criteri:
• Seqüencialitat: aplicació de la metodologia de l’INSHT en l’ordre establert i seguint les pautes.
• Exactitud / precisió: realitzar la valoració i quantificació de cada risc d’acord amb el mètode/matriu.
• Funcionalitat: l’avaluació de riscos s’ha d’adaptar a la realitat del lloc de treball analitzat. A més, les mesures preventives proposades han de ser funcionals, realistes i concretes.
• Presentació: redacció dels riscos i de les causes, redacció de les mesures preventives de forma entenedora i completar satisfactòriament la identificació del lloc de treball.
Durada i lloc de realització: 3 hores i es realitzarà a l’aula
Temporització: un cop transcorregut el 85% del curs

La puntuació final serà la mitjana entre la prova teòrica i la prova pràctica.

Per tal d’optar al certificat d’aprofitament del curs, l’alumne haurà d’obtenir una qualificació igual o superior al 5. Aquesta qualificació s’obtindrà mitjançant la ponderació de la qualificació d’avaluació continua en un 30% del total, i la qualificació d’avaluació final en el restant 70%.

Conduent Acreditació El contingut d'aquest acció formativa acredita la formació de 30 hores segons l'especificat al RD de desenvolupament de la Llei 31/95 de Prevenció de Riscos Laborals i el RD 39/1997 i RD 780/1998 Reglament dels Serveis de Prevenció.

RD/DECRET:39/1997 data:

ENTITATS
SUBVENCIONADORES

Consorci.pngSPEE.png
17422
Descarrega la informació del curs aqui.