Ref.65433

St.Andreu de la Barca

Presencial

LLOC: INSTITUT EL PALAU.
- C/ EMPORDA 7-13

INICI: 11-04-2018
FINAL: 11-06-2018

DURADA: 100 Hores

HORARI: dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres de 15:00 a 21:30 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email

ENTITATS
SUBVENCIONADORES

Consorci.pngSPEE.png
Descarrega la informació del curs aqui.Descarrega mes informació del curs aqui.

Processos per arrencament de ferritja

processos-per-arrencament-de-ferritja-65433

- Estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria.
- Estar en possessió d'un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o mòduls formatius i/o del certificat de professionalitat a què desitja accedir.
- Estar en possessió d'un certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional per al nivell 2.
- Complir el requisit acadèmic d'accés als cicles formatius de grau mitjà per al nivell 2 o bé haver superat les corresponents proves d'accés regulades per les administracions educatives.
- Tenir superada la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys i / o de 45 anys.
- Tenir els coneixements formatius o professionals suficients que permetin cursar amb aprofitament la formació.

El personal al servei de les administracions públiques només pot participar en les accions formatives transversals (Ordre EMO/218/2015)

Aquesta acció es correspon amb el mòdul formatiu Processos per arrencament de ferritja MF0089_2 del certificat de professionalitat Mecanitzat per arrencament de ferritja

-Determinar els processos per arrencament de ferritja

- Identificar i caracteritzar la informació tècnica relativa al producte que es va a mecanitzar, determinant el material de, dimensions de partida, fases de mecanitzat, les màquines i mitjans necessaris.
- Descriure el procés de mecanitzat, ordenant les operacions segons la seqüència productiva, relacionant cada operació amb les màquines, els mitjans de producció, estris de control i verificació, paràmetres i especificacions.
- Analitzar els paràmetres i especificacions de les eines i generar fulls de processos de mecanitzat.
- Analitzar els criteris que influeixen en els temps i costos de les operacions de mecanitzat per arrencada de ferritja.
- Determinar el cost d’una operació de mecanitzat per arrencada de ferritja amb arranjament al preu dels factors que intervenen a la mateixa, calculant el temps necessari per realitzar-la.

mes...

-Especificacions tècniques en processos de mecanització per arrancada de ferritja
-Càlcul de costos en processos de mecanització per arrancadat de ferritja

Prova teòrica
- Tipus test
- Preguntes breus i/o obertes

Prova pràctica:
- Utilitza una aplicació informàtica
- Resolució d’un cas pràctic
- Presentació d’un projecte
- Elaboració d’un producte o peça
- Aplicació d’una tècnica concreta
- Exercicis de càlcul matemàtics

L’avaluació final és de caràcter obligatori, s’han d’aprovar les dos parts. Si algun alumne suspèn la prova final, tindrà dret a examinar-se en una segona convocatòria.

Si el mòdul te unitats, a la prova final s’haurà d'identificar la puntuació obtinguda en cada una de les unitats que el composen. Així mateix, per aprovar, l'alumne haurà d'obtenir un 5 en cadascuna de les unitats.

Conduent Acreditació mòdul formatiu Processos per arrencament de ferritja MF0089_2

RD/DECRET:684/2011 data:

ENTITATS
SUBVENCIONADORES

Consorci.pngSPEE.png
Descarrega la informació del curs aqui.Descarrega mes informació del curs aqui.